Bygherrerådgiverens ydelser og ansvar i byggesager

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Når din forening står overfor et renoverings- eller byggeprojekt, spiller bygherrerådgiveren en central rolle for en succesfuld gennemførelse af projektet. Bygherrerådgiveren repræsenterer foreningen i den daglige styring og ledelse af projektet – og tager sig ofte godt betalt. Det er derfor på sin plads, at stille krav til bygherrerådgiveren og at kende til bygherrerådgiverens ansvar. Men hvad kan man egentlig forvente, at bygherrerådgiveren leverer for sit honorar? Og hvordan reagerer man, hvis bygherrerådgiveren ikke lever op til forventningerne og vedkommendes ansvar? Det kan du blive klogere i denne artikel. God læselyst.

Få aftalen på plads

Hvor det ofte er lettere og mere håndgribeligt, for foreningen og dennes bestyrelse, at forholde sig til om entreprenøren leverer det han skal, så er det i langt de fleste tilfælde vanskeligere og mere diffust at finde frem til, hvad bygherrerådgiven egentlig skal levere for sit honorar, hvornår det ikke er godt nok og hvordan en sådan given situation skal håndteres.

Det første sted at starte er i parternes aftale. Rådgiveraftalen. Her er der typisk et afsnit, der hedder ”rådgiverens ydelse”. Dette punkt udgør det juridiske grundlag for, hvad bygherrerådgiven skal levere for at være berettiget til at modtage sit honorar. Teksten bør være udarbejdet på en måde, hvor den anvender nogle af ’branchens indarbejdede standardudtryk’ for typiske rådgiverydelser. Som et minimum bør teksten forholde sig til projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn. Og det er en god idé at præcisere omfanget af de enkelte dele. F.eks.: På hvilket stadie af projektet skal opgaven udbydes, eller hvor ofte skal der være byggemøder og tilsyn. Det kan også anbefales at henvise til en af de ydelsesbeskrivelser som ARK og FRI har udarbejdet, f.eks. YBL18, som lægger sig op ad ABR18.

Bygherrerådgiverens ydelse

I renoveringssager på foreningsejendomme ser vi sjældent fejl eller problemer i projektfasen. Det skyldes nok, at renoveringssagerne ligner hinanden meget fra sag til sag, og at projekteringen derfor oftest er ganske ukompliceret. Man bør dog være opmærksom på usædvanlige konstruktioner, som f.eks. udbud af altanprojekter i hovedentreprise eller modsat udbud på facaderenovering på byggeprogram.

I udbudsfasen har bygherrerådgiveren en vigtig rolle i at forstå forskellene i de modtagne tilbud, og at præsentere sådanne for foreningen – således at den bedste entreprenør kan vælges. Medmindre der er givet offentlige støttemidler til byggeriet, er foreningen som udgangspunkt ikke underlagt udbudsregler eller andre lovkrav i forhandlingsfasen og kan frit vælge den ønskede entreprenør. Selvom udgangspunktet altid vil være at vælge den billigste entreprenør, er dette ikke nødvendigvis den bedste løsning.

Når byggeriet er under udførelse, forestår bygherrerådgiveren byggeledelse og tilsyn. Byggeledelse er den overordnende tidsmæssige og økonomiske styring af byggeriet, mens tilsyn betyder, at rådgiveren går ud på byggepladsen og kontrollerer, om entreprenøren er kommet så langt som vedkommende siger til byggemøderne og om kvaliteten er i orden. Dette bliver skrevet ned i byggeriets stadeopgørelse, som danner grundlag for entreprenørens a conto faktureringer. Bygherrerådgiveren skal kontrollere, at entreprenøren ikke fakturerer for mere end stadet tilsiger. Bygherrerådgiveren skal dog også være opmærksom på særlige aftaler i entreprisekontrakten om betalingsbetingelser. Sidst men ikke mindst skal bygherrerådgiveren sørge for, at byggeriet skrider frem som planlagt. Og i modsat fald varsle entreprenøren om eventuelle konsekvenser af en forsinkelse. Typisk en aftalt dagbod.

Bygherrerådgiverens fuldmagt

Bygherrerådgiveren optræder overfor entreprenørerne på vegne af foreningen. Ofte vil foreningens bestyrelse ikke være til stede på de ugentlige byggemøder. Det er let for både bygherrerådgiver og entreprenør at få den opfattelse, at bygherrerådgiveren kan råde på foreningens vegne i enhver henseende. Dette er dog ikke tilfældet. I AB18-reglerne er der indsat grænser for bygherrerådgiverens fuldmagt. Bygherrerådgiveren kan således godkende ekstraarbejder på 50.000 kr. samt tidsfristforlængelse på op til 5 arbejdsdage. Herudover skal foreningens godkendelse indhentes, medmindre andet er aftalt. En god arbejdsmetode for bygherrerådgiveren er at anvise til godkendelse ved foreningen. Derved har vedkommende ikke taget stilling på foreningens vegne, men blot givet sin anbefaling til foreningen, som så tager endelig stilling.

Bygherrerådgiverens ansvar

Hvis bygherrerådgiveren selv begynder at tage beslutninger om byggeriets økonomi og tidsplan uden at konsulterer foreningen, risikerer vedkommende at ifalde ansvar, hvis foreningen lider tab som følge af sådanne dispositioner. Et eksempel på tab kan være at der er udbetalt for meget i entreprisesum til en entreprenør, der efterfølgende går konkurs.

Hvis der opstår berettiget tvivl om bygherrerådgiverens ansvar for et tab, bør sagen anmeldes til bygherrerådgiverens ansvarsforsikring, som herefter vurderer, om der skal bet­ales erstatning til foreningen. Ansvarsforsikringsselskabets afgørelse er ikke endelig juridisk bindende for parterne. Foreningen kan således godt gå i forhandling med bygherrerådgiveren eller forsikringsselskabet om kravets størrelse. I sidste ende må sagen indbringes for domstolene eller Voldgift, hvis parterne ikke kan blive enige.

Udover ansvar for fejl, kan bygherrerådgiveren også miste retten til at modtage sit honorar, hvis der er mangler ved rådgivningen. På samme måde som, at der sker tilbagehold i entreprisesummen overfor entreprenøren ved fejl eller mangler ved selve byggeriet, kan foreningen altså tilbageholde beløb i bygherrerådgiverens honorar, hvis den aftalte ydelse ikke er blevet leveret eller har været mangelfuld. Et eksempel på en mangel ved bygherrerådgiverens ydelse kunne være, at vedkommende ikke løbende har opdateret byggeriets tidsplan eller stade, således at det er muligt for foreningen løbende at vurdere om entreprenørens a conto begæringer er berettigede eller ej.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at vurdere, om din bygherrerådgiver lever op til sine forpligtelser, er du altid velkommen til at kontakte ØENS entrepriseadvokat Johan Iversen Møller.

Johan Iversen Møller ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Johan Iversen Møller
Advokat

Arbejdsgarantien er et vigtigt styringsredskab i entreprise

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Entreprenørens sikkerhedsstillelse, i form af en garanti fra en bank eller et forsikringsselskab, er et vigtigt og integreret element i, hvordan byggebranchen fungerer. Hvorfor er det nu lige sådan? Og hvilke faldgruber skal man særligt være opmærksom på – både som bygherre og entreprenør? Læs med her.

Hvad er en arbejdsgaranti?

En arbejdsgaranti er som sagt en fast bestanddel af en almindelig entreprisesag – over en vis størrelse – og er rodfæstet i de almindelige juridiske betingelser, AB 18 eller ABT 18, der som regel arbejdes efter i branchen. Ifølge AB 18 §9 skal entreprenøren stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet eller entreprisesummen er under 1 mio. kr. (bagatelgrænsen). Sikkerheden skal stilles i form af en betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende vis.

Betryggende sikkerhed

Sikkerheden skal, som det fremgår af reglen, være betryggende, hvilket i praksis indebærer, at den skal være udstedt af en velanset garantistiller – enten bank eller forsikringsselskab. Af og til ser man, at entreprenøren i sit tilbud henviser til, at vedkommende er dækket af en brancheorganisations garanti – f.eks. Byg Garanti – og derfor ikke stiller en arbejdsgaranti. Dette er dog vildledende og bunder – i de fleste tilfælde – i en misforståelse hos entreprenøren ift., hvad disse branchegarantiordninger dækker. Grundlæggende kan man sige, at disse garantiordninger dækker forbrugerforhold, typisk ikke nybyggeri og op til et i ordningen fastsat maksimumbeløb. Entreprenøren opfylder derfor ikke sin pligt til at stille en arbejdsgaranti efter AB-reglerne, ved at være medlem af sådanne garantiordninger.  

Garantien skal stilles ved aftalens indgåelse

Et andet vigtigt element er, hvornår arbejdsgarantien stilles. Man ser ofte at tidspunktet for, hvornår garantien skal løbe fra, forsøges at flyttes til et senere tidspunkt f.eks. entreprisens opstart på byggepladsen. Herved sparres der penge i provision. Det kan dog være dumme penge at spare. Grunden til at det er bestemt i AB-reglerne at garantien skal stilles senest 8 dage efter kontraktindgåelse er for at sikre, at entreprenøren har den nødvendige kreditværdighed fra starten. En entreprenør, som ikke kan stille den aftalte arbejdsgaranti ved aftalens indgåelse, udgør en advarselslampe for bygherren. Garantistillelsen tjener dermed et andet væsentligt formål, udover at garantere for entreprenørens evne til at levere de aftalte arbejder undervejs i entreprisen.

Garantien har sammenhæng med betalingsbetingelserne

Vi siger som regel, at der er 3 grundlæggende forhold bygherren skal have styr på for at vurdere risikoen i entreprisen. 1 – hvem er din aftalepart, 2 – hvornår skal der betales, og 3 – hvilken sikkerhed stiller entreprenøren. Hvis forhold 1 og 3 er godkendte, er der mulighed for at kunne justere forhold i entreprenørens favør. AB-reglerne er grundlæggende et bygherrevenligt regelsæt og særligt i forhold til betalingsbetingelser. Derfor oplever mange entreprenører, at de kommer til at agere kassekredit for bygherre undervejs i byggeriet. Mange sunde entreprenørvirksomheder er igennem tiderne gået konkurs på grund af denne likvidationsklemme i branchen.

Derfor er der også et fornuftigt incitament for begge parter til at fravige betalingsbestemmelserne i AB 18 (ABT 18). Således har entreprenøren mulighed for at finansiere materialeindkøb mv. på en fornuftig måde. Nogle gange ser man dog, at alle 3 ovennævnte forhold er negative. Entreprenørselskabet er en usikker selskabskonstruktion eller er uerfaren med det pågældende arbejde, betalingsbetingelser er forrykket, så der er rigtig meget forudbetaling og der er aftalt en anden form for sikkerhed eller slet ingen end den der er foreskrevet i AB 18. Er det tilfældet bør det få bygherres alarmklokker til at ringe.

Lidt praktik

AB-udvalget, der står bag udarbejdelsen af AB 18, har også udarbejdet en skabelon til en garantitekst for arbejdsgarantier. Dermed er det let at bruge arbejdsgarantier og du behøver ikke nødvendigvis at læse det med småt. Sørg blot for at spørge indtil, om garantiteksten følger standardteksten i skabelonen.

Mange af de store udbydere af har professionelle systemer, der gør det let at håndterer arbejdsgarantierne i digital form. Dette er ikke altid tilfældet med mindre pengeinstitutter, ligesom prisen for at få stillet en arbejdsgaranti her, kan være ganske høj. Hvis du er entreprenør, kan der være god grund til at spørge dig selv om du betaler for meget for at få stillet dine arbejdsgarantier. Særligt for mindre entreprenørvirksomheder vil brancheorganisationernes fælles garantiordning – ”Byggefagenes Fælles Garantiordning” (BFG) være en attraktiv løsning. Den vil hvert fald kunne bruges som en målestok i en forhandling med eget pengeinstitut. Vilkårene ligger offentligt tilgængelig på garantiordningens hjemmeside.

Har du brug for hjælp

Har du for hjælp til at vurdere en arbejdsgaranti i din byggesag? Så er du altid velkommen til at kontakte ØENS Advokatfirmas entrepriseadvokat Johan Iversen Møller for en snak om garantistillelse i entreprise.

Brug af vicevært, gårdmand, varmemester mv. Foreningens ansættelsesretlige forpligtelser

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Som forening har I ofte brug for en vicevært, gårdmand, varmemester mv. (herefter refereret til som ”ejendomsfunktionær”) til at sørge for arbejdet med jeres ejendom(me). Men kender I de forpligtelser og særligt de konsekvenser, der kan medfølge?

I det øjeblik I ansætter jeres første medarbejder, bliver I arbejdsgiver – og det forpligter. Det er derfor vigtigt, at jeres forening er opmærksom på de ansættelsesretlige regler, som gælder, når man ansætter en ejendomsfunktionær. Som arbejdsgiver skal man indledningsvist udarbejde et ansættelsesbevis, som er i overensstemmelse med loven.

Det er utrolig vigtigt, at det skriftlige ansættelsesbevis for ejendomsfunktionæren stemmer overens med både loven og jeres ønsker for det pågældende ansættelsesforhold. Først og fremmest for at sikre, at det arbejde, I forventer udført, rent faktisk kan kræves udført. Derudover reducerer en veludformet og juridisk korrekt ansættelseskontrakt risikoen for senere tvister. Det sikrer foreningen mod store godtgørelseskrav for mangelfuldt ansættelsesbevis eller hvad der er værre; underkendelse af aftalevilkårenes gyldighed.

Man skal derudover tegne arbejdsskadeforsikring, indbetale og registrere feriepenge, sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø mv.

Korrekt ansættelse og korrekt afskedigelse

Som anført vil en af foreningens første forpligtelser være forpligtelsen til at udarbejde en korrekt ansættelseskontrakt mellem jer som arbejdsgiver og jeres medarbejder; ejendomsfunktionæren. Det kræver en del indsigt i ansættelsesretten at udarbejde en korrekt ansættelseskontrakt. 

Foreligger der mangler ved et ansættelsesbevis, eller er et sådant ikke udstedt, kan medarbejderen principielt rejse krav om godtgørelse på op til 20 ugers løn. I praksis dog sjældent over kr. 25.000. Hvis man ligeledes kan risikere, at der kan opstå tvist om ansættelsesforholdet, eller der allerede er opstået en konkret risiko for tvist, som korrekt opfyldelse af oplysningspligten kunne have afværget, vil medarbejderen som udgangspunkt være berettiget til en godtgørelse på op til kr. 10.000.

I kan ligeledes risikere at befinde jer i en situation, hvor I har opsagt eller ønsker at opsige jeres ejendomsfunktionær. Er denne opsigelse ikke saglig, vil I kunne blive mødt med krav om godtgørelse på adskillige måneders løn. Hvis ejendomsfunktionæren er særligt beskyttet eksempelvis grundet religion, etnicitet, handicap, barsel, alder, seksuel orientering mv., vil en forkert håndteret opsigelse kunne afføde et godtgørelseskrav på op til 12 måneders løn og i grelle tilfælde endnu mere.

Vores anbefaling er derfor altid at få jeres ansættelseskontrakter gennemgået eller udarbejdet af et advokatkontor. Og at I herudover søger juridisk bistand forud for en eventuel afskedigelse af en ejendomsfunktionær eller anden medarbejder.

Løbende ansættelsesretlige forpligtelser

Når I som forening ansætter en ejendomsfunktionær, vil der under ansættelsesforholdet tilsvarende løbende være forpligtelser, som skal overholdes.

Arbejds- og ansættelsesret er et komplekst retsområde med meget særlovgivning under konstant udvikling. Reglerne inden for retsområdet bliver i stadig højere grad mere reguleret og stiller dermed store krav til nutidens arbejdsgivere, Derfor er det essentielt at være compliant inden for dette retsområde, inden konflikterne opstår. Alternativt kan det nemlig ende med at blive en dyr affære.

Det danske arbejdsmarked er kendt for relativt fleksible love, hvor mange præcise forhold fastlægges ved overenskomster. Nogle love sikrer alle lønmodtagere visse minimumsrettigheder. Det gælder som anført ansættelsesbevisloven, men også ferieloven, barselloven, reglerne om arbejdstid mv. Andre love regulerer og giver rettigheder til afgrænsede grupper af lønmodtagere som eksempelvis funktionærloven. Derudover er der også en tredje gruppe love, som har til formål at beskytte lønmodtagerne mod forskelsbehandling i forskellige situationer i arbejdslivet. Det er eksempelvis forskelsbehandlingsloven, ligelønsloven og deltidsloven. Som arbejdsgiver er det vigtigt at kende de forpligtelser, som pålægges en, når man vælger at ansætte en medarbejder, eller man får overdraget ansvaret for et ansættelsesforhold som led i sin indtræden i foreningens bestyrelse.

Løbende forpligtelser inden for persondataretten

Der vil yderligere også være en del særlove, som regulerer ansættelsesforholdet. Det er eksempelvis et lovkrav, at medarbejderne modtager skriftlige oplysninger om behandlingen af deres personoplysninger og det er lovpligtigt, at der udarbejdes retningslinjer for foreningens behandling af medarbejderens personoplysninger, som der henvises til i ansættelseskontrakten.

Det er derfor vigtigt, at foreningen er opmærksomme på, hvilke personoplysninger den behandler, hvordan og hvorfor.

Afskedigelse

Skulle ansættelsesforholdet vise sig ikke at leve op til jeres forventninger, står det naturligvis enhver arbejdsgiver frit for at opsige den pågældende medarbejder. Da medarbejdere i Danmark, heriblandt ejendomsfunktionærer, er beskyttet af en bred vifte af lønmodtagerbeskyttende lovgivning, vil en forkert håndtering kunne blive frygtelig bekostelig for foreningen.

Ved afskedigelse af en medarbejder er det derfor vigtigt, at I er klar over foreningens pligter som arbejdsgiver, herunder at give korrekt opsigelsesvarsel og evt. forudgående (skriftlig) advarsel. Skal I opsige en medarbejder, er det afgørende, at I er klar over ansættelsesgrundlaget, dvs. om opsigelsen er reguleret af funktionærloven, overenskomst eller på anden vis i ansættelseskontrakten. I skal desuden være opmærksomme på, om jeres medarbejder qua religion, etnicitet, seksuel orientering, handicap, barsel, alder mv. kan nyde særlig beskyttelse mod opsigelse.

Har I brug for vores hjælp?

Har I en ejendomsfunktionær eller anden arbejdskraft ansat, finder de danske ansættelsesretlige love anvendelse for jer, om I ønsker det eller ej. ØENS kan hjælpe jer videre.

Vi fungerer både som sparringspartner for de foreninger, der råder over stærke interne HR-ressourcer, ligesom vi rådgiver og sparrer med, eller tager over for de foreninger, som ikke ønsker at være pålagt de forpligtelser, som gælder.

Vores advokater er altid opdateret på nyeste viden inden for området og har mange års erfaring inden for eksempelvis udarbejdelse af ansættelseskontrakter, personalepolitikker, opsigelse, forskelsbehandling og diskrimination og lignende. Vi har alle de nødvendige ressourcer, som det kræver for at varetage denne opgave på bedste vis. Vores rådgivning kan med fordel søges på forkant for at sikre gennemtænkte og individuelt tilpassede løsninger, men vores assistance omfatter alle spørgsmål før, under og efter ansættelsesforholdet.

ØENS kan samtidig tilbyde at bistå jer indenfor GDPR og databeskyttelse, som har et tæt samspil med arbejds- og ansættelsesret.

Vil I vide mere?

Kontakt vores advokat med speciale inden for ansættelsesret, Lisa Lykke-Kielberg, på telefon 3246 4638 eller lly@oadv.dk.

Kontakt en af ØENS specialister

Lisa Lykke-Kielberg ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke-Kielberg
Advokat

Kontrolpakke

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

I maj 2020 blev en ny lovpakke, den såkaldte kontrolpakke, vedtaget med virkning fra januar 2021. Lovpakken har medført øget kontrol over for selskaber. Ligesom der er kommet yderligere pligter og krav i forbindelse med kontante kapitalforhøjelser og opbevaring af selskabsdokumenter. Ændringerne rammer både store og små virksomheder.

Lovpakken har udvidet Erhvervsstyrelsens juridiske muligheder. Og det er efter vedtagelsen muligt for Erhvervsstyrelsen at tilbagetrække offentliggjorte årsrapporter, kræve oplysninger fra selskaber med eventuelle krav om verificering samt tvangsopløse selskaber, der ikke følger påbud om berigtigelse af ulovlige forhold eller undlader at angive påkrævede oplysninger.

Kontrolpakke – Vigtige ændringer:

I praksis har lovpakken medført, at den enkelte virksomhed skal være særligt opmærksom på følgende punkter:

 • Opbevaring: Der er med kontrolpakken indført en pligt for direktionen i et selskab til at sikre, at selskabsdokumenter skal opbevares på betryggende vis i mindst 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor dokumentet er udarbejdet. Eksempler på selskabsdokumenter er stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejerbøger, forretningsordener for bestyrelsen, generalforsamlingsprotokollater og bestyrelsesprotokollater.

  I praksis medfører opbevaringskravet, at dokumenterne skal være lettilgængelige for de offentlige myndigheder. Derfor anbefales det at de opbevares elektronisk, således at det til enhver tid er muligt for myndighederne at tilgå dokumenterne. Såfremt dokumenterne opbevares elektronisk, skal der løbende tages backup af disse.
 • Kontante kapitalforhøjelser: Med kontrolpakkens indførelse er der også kommet yderligere krav, man skal være opmærksom på, ved kontante kapitalforhøjelser af selskabskapitalen.

  I praksis betyder dette, at det nu er et krav, at der indsendes dokumentation til Erhvervsstyrelsen for, at kapitalen, med evt. tillæg af overkurs, er indbetalt senest på registrerings- eller anmeldelsestidspunktet. Der gælder strenge krav til, hvilken dokumentation Erhvervsstyrelsen tillader.
 • Styrkelse af kontrol: Kontrolpakken har tilmed medført regler, der angår ledelsesmedlemmerne i selskaberne. Det betyder blandt andet, at ledelsesmedlemmer reelt set skal udføre de opgaver, som de er pålagt i medfør af loven. Hvis der foreligger tvivl om, hvorvidt et ledelsesmedlem udøver ledelsen, er det muligt for Erhvervsstyrelsen at afvise registrering eller afregistrere pågældende ledelsesmedlem. Det er derfor strengt forbudt at benytte sig af ”stråmænd”, falske identiteter og fiktive adresser.

Giver artiklen anledning til spørgsmål? Så er du meget velkommen til at kontakte ØENS Advokatfirma til en drøftelse af selskabets forhold.

Human Resource – HR og arbejds- og ansættelsesret

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Har din virksomhed brug for hjælp til håndteringen af de udfordringer og problemstillinger, der kan opstå i arbejdet med HR og personaleforhold? I så fald kan du trygt overlade dette eller dele heraf til ØENS Advokatfirmas HR-afdeling, så du kan holde fokus på dét, du er bedst til – at drive din virksomhed!

ØENS Advokatfirma giver dig mulighed for at udlicitere opgaven, hvorefter vi vil være din juridiske partner og efter dit ønske stå for alt eller dele af de ansættelsesretlige aspekter, som I som virksomhed møder løbende. Vi tager udgangspunkt i din virksomhed og har fokus på den fremtidige drift med en stærkt kommerciel og selskabsretlig forståelse.

HR handler om din virksomheds mest fundamentale og dyrebare ressource: jeres medarbejdere. Medarbejderne har uvurderlig viden, opbygget erfaring og netværk til glæde for virksomheden, der er uerstattelig.

Arbejds- og ansættelsesret er et globalt og utroligt omfattende juridisk felt, som er under konstant udvikling. De danske regler inden for arbejds- og ansættelsesret bliver mere komplekse og stiller dermed store krav til dig som arbejdsgiver, hvorfor det er essentielt at være compliant inden for dette retsområde, inden konflikterne opstår, da det alternativt kan ende med at blive en dyr affære.

Vores advokater er altid opdateret på den nyeste viden inden for området og har mange års erfaring. Vores bistand kan med fordel søges på forkant for at sikre gennemtænkte og individuelt tilpassede løsninger, men vores bistand omfatter naturligvis alle spørgsmål før, under og efter et ansættelsesforhold.

Hvad kan vi hjælpe med?

ØENS HR-afdeling kan tilbyde at overtage hele eller dele af jeres HR-afdeling, eksempelvis:

 • Ansættelsestjek
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og klausuler
 • Rådgivning vedr. overenskomstmæssige forhold
 • Ansættelsessamtaler og udvælgelse af de rigtige kandidater
 • Rådgivning vedr. medarbejdernes retsstilling ved konkurs eller virksomhedsoverdragelse
 • Incitamentsprogrammer og bonusordninger
 • Personalehåndbøger
 • Individuelle aftaler
 • Afholdelse af fastholdelsessamtaler, MUS eller exit-samtaler i et fortroligt rum
 • Opsigelse, advarsler og bortvisning
 • Fratrædelsesaftaler
 • Politikker mod chikane, diskrimination m.v.
 • Etablering og drift af den lovpligtige whistleblowerordning
 • Ligebehandling
 • Tvisthåndtering m.v.

Vi rådgiver små og mellemstore virksomheder, offentlige myndigheder og kommuner om problemstillinger inden for alle grene af arbejds- og ansættelsesretten. Ved at være tilgængelige og have en tæt dialog med jeres virksomhed, sikrer vi, at vores rådgivning er relevant, løsningsorienteret og anvendelig. I forhold til tvister er vi pragmatiske i vores tilgang med henblik på, som udgangspunkt, at søge løsninger på laveste konfliktniveau, men fører også retssager for de almindelige domstole, Arbejdsretten, Afskedigelsesnævnet og for voldgiftsretterne.

ØENS kan samtidig tilbyde at bistå jer indenfor GDPR og databeskyttelse, som har et tæt samspil med arbejds- og ansættelsesret.

Vil du vide mere? Kontakt advokatfuldmægtig Lisa Lykke-Kielberg på mail: lly@oadv.dk eller telefon 3246 4638.

Kontakt en af ØENS specialister

Lisa Lykke-Kielberg ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke-Kielberg
Advokat

Fik du væggelus med hjem fra din udenlandsrejse?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Med sommerferie følger udenlandsrejser. Vi pakker vores kufferter og rejser mod varmere himmelstrøg. Men hvad bringer vi egentlig med os, når vi atter vender tilbage til det kolde nord? Væggelus måske?

I de senere år er væggelus blevet et voksende problem i de danske hjem – og i særdeleshed i etageejendomme, hvor mange mennesker bor tæt sammen, og hvor der sker hyppig udskiftning af beboere. Den mest almindelige måde at få væggelus er ved selv at bringer dem hjem fra rejser, hvor du har overnattet på et inficeret sted, eller når du eksempelvis lejer din bolig ud til udenlandske turister. Væggelus rejser i stigende grad med som blinde passagerer, når vi vender snuden hjem efter en udenlandsrejse. Men hvordan ved du, at du har taget de udspekulerede insekter med hjem? Og hvad gør du for at komme dem til livs? ØENS giver dig et hurtigt overblik.

Væggelus kommer frem om natten for at suge blod – så vågner du op med kløende insektbid på kroppen, er dette et tegn på, at væggelus har etableret sig i din bolig. Og dét skal du reagere hurtigt på. De små insekter efterlader sig nemlig ikke blot kløende og røde insektbid, de kan også efterlade en dyr regning, når de skal bekæmpes – især hvis du regnes som ansvarlig for hjembringelsen af væggelusene. Væggelusene spreder sig lynhurtigt og kræver omgående bekæmpelse. Derfor er det vigtigt, at du straks informerer din udlejer eller din forening, hvis du fatter mistanke.

Hvad kan man gøre?

Du kan ikke tage kampen op mod de invaderende insekter selv – der skal professionel hjælp til fra en skadedyrsbekæmper, der har adgang til de nødvendige sprøjtemidler. Bekæmpelsen kan blive langvarig og i grelle situationen strække sig over 3-12 måneder. Som beboer i en udlejningsejendom eller i en boligforening har du oplysningspligt over for din udlejer eller boligforening. Oplyser du ikke straks om væggelusene, risikerer du at blive gjort erstatningsansvarlig for udgifterne til bekæmpelsen. Og dét kan blive dyrt.

Dit bedste værn mod de udspekulerede insekter er at undgå at lukke dem ind i dit hjem i første omgang. Og dét er der heldigvis råd for. For eksempel kan du, når du er på ferie, forsøge at holde dine kufferter adskilt fra sengemiljøet. Du kan pakke dit tøj ind i poser, og du kan – når du er hjemme igen – vaske dit tøj ved høj temperatur eller fryse det ned. Du kan også tjekke sengen på hotellet ved at kigge efter sorte aftegninger under madrassen og i madrassens sammenføjninger.

Væggelus er som sagt generelt et stigende problem – men særligt denne sommer bør du være ekstra opmærksom. De varme temperaturer i det danske sommerland betyder nemlig optimale levebetingelser for de udspekulerede insekter. Så vær opmærksom på, hvem og hvad du bringer med dig hjem fra din ferie. Og god sommer.

Force majeure i byggesager

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Byggebranchen oplever netop nu et voldsomt pres pga. materialemangel og forsinkelsesleverancer af byggematerialer. Krigen i Ukraine er en forstærkende faktor, men mange forsyningskæder var allerede, inden krigsudbruddet, belastede efter Coronaepidemien. Force majeure bliver flittigt anvendt som begrundelse, når der opstår forsinkelse i byggeriet – især i disse tider. Men hvad skal der egentlig til for at få tidsfristforlængelse med henvisning til force majeure?

Hvad er force majeure

Force majeure er et almindeligt aftaleretligt begreb. Det dækker over ekstraordinære omstændigheder, som ligger udenfor parternes egen rækkevidde som f.eks. krig, blokade, naturkatastrofer mv. Begrebet er grundlæggende det samme, men dog med enkelte forskelle indenfor køberetten – f.eks. ved køb af byggematerialer, eller hvis det er i en entreprisesammenhæng. I leverandørforhold vil force majeure typisk være reguleret i leverandørens salgs- og leveringsbetingelser, mens det i entreprise typisk er reguleret ved ABs bestemmelser om force majeure (AB 18 § 39). En drøftelse om force majeure skal altid tage sin begyndelse i parternes aftalegrundlag. Hvad er der aftalt i forhold til tid? Er der en bindende tidsplan eller en aftalt leveringsdato? Hvis ikke, giver det ikke nødvendigvis mening at diskutere force majeure. Konklusionen er ofte, at materialeleverandøren har sikret sig bedre end entreprenøren ift. at komme igennem med et krav baseret på force majeure i aftalegrundlaget.

Reklamation og dokumentation

Den part, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal snarest muligt fremsende en skriftlig reklamation til modparten. Og derefter inden for rimelig tid fremskaffe dokumentation for forholdet. Det er ikke nok at fremvise generelle informationer om en ’force majeure’-begivenhed. Man skal også kunne sandsynliggøre, at netop den forsinkede leverance, er blevet forsinket pga. ’force majeure’-begivenheden.

Eksempel: I forhold til krigen i Ukraine, er det altså ikke tilstrækkeligt at henvise til den generelle mangel på trævarer på verdensmarkedet for træ. Hvis man derimod kan påvise, at det pågældende produkt eller råvarer til produktionen kommer fra krigshærgede områder i Ukraine, vil dette sandsynligvis være nok bevis for force majeure.

Det er vigtigt at udvise fleksibilitet og samarbejde

Økonomistyrelsen har for nyligt opfordret offentlige bygherrer og indkøbere til at udvise forståelse for private leverandører i den åbenlyst svære situation, som mange af dem står i. Som privat bygherre kan det være en god idé at have samme udgangspunkt. Dog bør man som privat bygherre altid kræve at ovennævnte to krav om reklamation og dokumentation, bliver overholdt af entreprenøren eller leverandøren.

Vi ser pt. en række eksempler på meddelelser til forbrugerkunder, som ikke indeholder tilstrækkelig dokumentation for force majeure i den konkrete sag. Hvis du oplever dét, kan det være en god idé at søge juridisk rådgivning.  

Har du brug for hjælp til at vurdere force majeure i din bygge- eller anlægssag?

Du er altid velkommen til at kontakte advokat Johan Iversen Møller for en snak om din konkrete sag. Johan rådgiver primært indenfor byggejura med særligt fokus på entrepriseret i forhold til indgåelse af entreprisekontrakter, spørgsmål om mangler, forsinkelser og ekstraarbejder, førelse af rets- og voldgiftssager samt udbudsretlige og konkurrenceretlige spørgsmål relateret til byggeri.

Kontakt en af ØENS specialister

Johan Iversen Møller ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Johan Iversen Møller
Advokat

Er din entreprenørvirksomhed i compliance med konkurrenceloven?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Selvom der i de seneste par år, har været forholdsvist stille om konkurrencereglerne i bygge- og anlægsbranchen, er sådanne ”fredstider” ikke ensbetydende med at der skal hviles på laurbærrene. Det er vigtigt at være compliance med konkurrenceloven. Med et såkaldt ”complianceprogram” eller mere mundret ”adfærdsregler for overholdelse af konkurrenceregler” sikrer du din virksomhed mod at blive en del af branchens næste kartelsag.

Det er derfor rettidig omhu at være på forkant med begivenheder og investere i at overholde konkurrencereglerne i din virksomhed. Ved ØENS hjælper vi din virksomhed igennem alle faser af jeres compliance indsats.

Introduktion til compliance

Compliance er et lidt fint begreb, som bedst kan oversættes til ”det systematiske arbejde med at sikre overholdelse af gældende regler”. Compliance er derfor ikke begrænset til overholdelse af konkurrencereglerne. Det kan også bruges indenfor andre regeltunge områder som fx bank og finansiering eller GDPR.

Arbejdet med compliance kan overordnet opdeles i fire faser:

 • Undersøgelse
 • Udarbejdelse
 • Implementering
 • Opfølgning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2015 udarbejdet en vejledning i konkurrenceretlig compliance med den lidt tunge titel: ”Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance”. Denne giver dig en kort og brugbar introduktion til dit arbejde med konkurrenceretlig compliance i din virksomhed.

Et nicheområde i fokus

Et af ØENS specialkompetenceområder er konkurrenceret og compliance specifikt målrettet anlægs- og byggebranchen. Vi udarbejder komplette complianceprogrammer til jeres virksomhed. Vi sikrer gennem undervisning, at jeres medarbejdere er opdateret med den nødvendige viden til at kunne holde jer ude af karteller og andre konkurrencebegrænsende samarbejder.

Vi hjælper med alle dele af jeres complianceindsats; fra etablering af et helt nyt complianceprogram til de enkelte dele af et eksisterende set-up – fx undervisning af medarbejdere i konkurrenceregler, kontrolindsatser eller udarbejdelse af retningslinjer og processer i virksomheden.

Er underentreprise ulovligt?

Som et eksempel, der fylder rigtig meget i de fleste entreprenørvirksomheders complianceindsats, er spørgsmålet om, hvornår det kan være ulovligt at lave underentrepriseaftaler. Svaret på det spørgsmål er ikke nødvendigvis helt enkelt. Men grundlæggende set kan man sige, at underentrepriser med konkurrerende virksomheder under visse betingelser kan være problematiske. Det bør begrænses eller måske helt undgås. Derimod vil underentrepriser med ikkekonkurrenter næsten altid være uproblematiske.

Har du brug for hjælp?

Blev du inspireret til at gå i gang med din egen complianceindsats eller tage den til næste niveau eller bare få den eksisterende indsats støvet af, så er du altid velkommen til at kontakte advokat Johan Iversen Møller ved ØENS Advokatfirma.

Kontakt en af ØENS specialister

Johan Iversen Møller ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Johan Iversen Møller
Advokat

Skal du også ud at købe drypbakker?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Undgå overraskelsen, når dit forsikringsselskab ikke dækker siveskader fra din opvaske- og vaskemaskine i rum uden gulvafløb. Ved at placere en drypbakke under din opvaske- og vaskemaskine, kan du undgå konflikten med forsikringsselskabet, hvis uheldet er ude.

En drypbakke kan anskaffes til et beskedent beløb. Den kan spare dig for mange penge – og stort besvær.  

Vandskader opstår på forskellige måder, enten som følge af voldsomt regnvejr, utætte installationer eller andre lækager på rør, for at nævne nogen stykker. Derudover kan en utæt opvaske- og vaskemaskine forårsage vandskader, hvis der siver vand ud, uden det opdages.

Det kan være svært at opdage sivende vand fra opvaske- eller vaskemaskine, hvis ikke der er placeret en drypbakke under maskinen. I tilfælde, hvor sivende vand opstår ved skjulte rørinstallationer, er det næsten umuligt at opdage det sivende vand, før skaden er sket.

Hvornår dækker forsikringsselskabet?

Om siveskaden dækkes afhænger af de konkrete forsikringsbetingelser. Herunder er nævnt eksempler på, hvad forsikringstager særligt bør være opmærksom på.

 • Udvidet rørskadedækning

Forsikringsselskaberne vil oftest kun dække siveskader, hvis forsikringstager har tegnet en udvidet rørskadedækning. Dækningen vil typisk være begrænset til kun at dække siveskader fra skjulte rørinstallationer. Det vil sige, at siveskader fra en opvaske- eller vaskemaskine ikke vil være dækket, da maskinerne er flytbare og dermed ikke indgår i definitionen ”skjulte rørinstallationer”. Forsikringstager må derfor indrette sig efter, at forsikringen som udgangspunkt ikke dækker siveskader fra opvaske- eller vaskemaskiner, uanset om der er tegnet en udvidet rørskadedækning.

 • Drypbakke som forsikringsvilkår

Forsikringsdækningen kan også være betinget af, at der er placeret en drypbakke under opvaske- eller vaskemaskinen i rum uden afløb. Særligt ved etagebyggeri kan der i ejer- eller andelsforeningens vedtægter også være stillet krav om drypbakker under opvaske- eller vaskemaskinen for at undgå større vandskader på ejendommen.

Uanset om der ved forsikringsbetingelserne er stillet krav om drypbakker eller ej, må det anbefales at placere en drypbakke, hvor der er risiko for, at vand og dryp fra synlige rørinstallationer og slanger kan opstå. På den måde kan større vandskader og slåskampe med forsikringsselskaberne undgås. Det anbefales tilmed at opvaske- og vaskemaskinen installeres af en godkendt VVS’er, for så vidt muligt at undgå fejlinstallationer.

Kontakt en af ØENS specialister

Thomas Valentin ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Valentin
Advokat

Har du problemer med erstatningen?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Det er desværre blevet et mere velkendt fænomen, at forsikringsselskaberne kan være svære at slås med, når man har allermest brug for dem. Endeløse mailkorrespondancer frem og tilbage, afvisning af dækning, krav om endeløs dokumentation mv. er nogle af de ting, vi ofte hører at skadelidte må slås med, når de søger erstatning hos enten deres eget eller skadevolders forsikringsselskab. Hvad kan man egentligt stille op, hvis man ender i en sådan situation?

Disse oplevelser kunne kørelærer, Johnny, fra Trekløver Trafikskole nikke genkendende til, da han i april måned 2021 var ude for et trafikuheld, som resulterede i en totalskadet bil. På trods af en klar politirapport med vidneudsagn, som alle bekræftede at Johnny var uden skyld, måtte han se langt efter erstatning fra skadevolders forsikringsselskab. Forsikringsselskabet friholdte sig for ansvar, krævede gentagende gange yderligere dokumentation og afviste gang på gang at dække skaden. Dette resulterede i at Johnny til sidst kontaktede ØENS Advokatfirma, for at få sat skub i forsikringssagen.

”Det var simpelthen så frustrerende. Uanset hvor meget jeg imødekom forsikringsselskabet med at indhente dokumentation for mit tab, stødte jeg panden mod muren. Jeg følte simpelthen ikke at jeg trængte igennem til dem, uanset hvad jeg gjorde”.

Sådan kunne en lettere frustreret Johnny fortælle, mens han tænker tilbage på sine frustrationer ved at stå med en totalskadet bil, uden udsigt til at få erstatning.

Vi – ØENS Advokatfirma – indtrådte derfor i sagen, og overtog forhandlingerne med forsikringsselskabet, som til at starte med, viste samme mangel på imødekommenhed som Johnny havde erfaret. Ikke desto mindre fulgte vi jævnligt op på skadebehandlingen, fik indhentet den efterspurgte dokumentation og fik sat skub i tingene hos forsikringsselskabet, så de til sidst var til at snakke med.

Dette resulterede i et afsluttende møde mellem ØENS Advokatfirma og forsikringsselskabet, hvor de medgav at sagen havde trukket unødigt ud og at Johnny var berettiget til erstatning. Ligeledes fik vi accept på, at forsikringsselskabet dækkede vores honorar i sagen, som følge af sagens langsommelige behandling og Johnnys manglende skyld, ikke skulle ligge ham til last.

Dette indvilgede forsikringsselskabet i, og Johnny kunne derfor gå derfra med sin fulde erstatning.

Jeg er umådelig glad for den måde ØENS Advokatfirma varetog behandlingen af min skadesag. Mine frustrationer over at være blevet sat i en situation, hvor jeg uden skyld – ikke stod med udsigter til at få erstatning for min totalskadede bil, var simpelthen ikke til at bære. Ud over at overskuddet ikke var til at fortsætte den lange kamp, så jeg med henblik på den gentagende afvisning, til sidst ikke andre muligheder, end at søge professionel hjælp fra ØENS Advokater.”

Står du i en lignende situation?

Det er desværre ikke kun Johnny, der har stødt panden mod muren i en forsikringssag. Står du i en lignende situation, er du altid velkommen til at kontakte Thomas Valentin fra ØENS Advokatfirma. Thomas laver en gratis vurdering af din sag, og er gerne behjælpelig med behandling heraf.

Kontakt en af ØENS specialister

Thomas Valentin ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Valentin
Advokat