Fremtidsfuldmagter? Har I behovet?

Mange tror, at når man er gift, så bliver man automatisk hinandens fremtidsfuldmægtige. Men det er desværre ikke tilfældet. Den eneste måde, hvorpå du kan få kontrol over, at din ægtefælle bliver din fremtidsfuldmægtige er, hvis du laver en fremtidsfuldmagt.

Fremtidsfuldmagter er derudover altid en fordel ift. at gøre processen med at passe på sine nærmeste – også udover en eventuel ægtefælle – nemmere og mere gnidningsfri.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et vigtigt redskab, som kan beskytte fuldmagtsgiver og dennes interesser i tilfælde af, at fuldmagtsgiver en dag skulle blive svækket, syg eller miste evnen til selv at tage vare på sine økonomiske eller personlige forhold. Det kan eksempelvis være i tilfælde af alvorlig sygdom eller ulykke. En fremtidsfuldmagt er et alternativ til værgemål, da det giver fuldmagtsgiveren mulighed for selv at bestemme, hvem der skal være fuldmægtig og repræsentere fuldmagtsgiver og handle på dennes vegne, hvis der en dag i fremtiden skulle være brug for det.

Hvorfor bør man have en fremtidsfuldmagt?

Der kan være flere årsager til, at man vælger at oprette en fremtidsfuldmagt.
Først og fremmest, så bestemmer man selv, hvad fuldmagten skal indeholde. Det vil typisk være bestemmelser omkring økonomiske og personlige forhold. Økonomiske forhold kunne som eksempel være adgang til at lave betalingsaftaler med banker eller ansøge om offentlige ydelser, mens bestemmelser om personlige forhold kunne være særlige ønsker til offentlig hjælp, herunder pleje og omsorg. Uden en fremtidsfuldmagt kan det være enormt omstændeligt at få adgang til at hjælpe sine nærmeste.

Processen

Selve ordlyden i en fremtidsfuldmagt skal være ret præcis for at undgå uhensigtsmæssige situationer. Derfor er det altid en fordel at få denne udarbejdet af en advokat. Processen for oprettelse af en fremtidsfuldmagt er derimod relativ enkel. Fuldmagten underskrives og registreres i Personbogen, hvilket giver en sikkerhed for, at der ikke opstår tvivl om fuldmagtsforholdet. På den måde sikres det, at fuldmagten fungerer efter hensigten. Når fremtidsfuldmagten er underskrevet af fuldmagtsgiveren, skal fuldmagtsgiveren møde personligt op hos en notar og bekræfte den.  

Hvem kan indsættes som fremtidsfuldmægtig?

Fuldmagtsgiver kan selv vælge, hvem man vil have som fremtidsfuldmægtig. Det er ikke et krav, at man har en bestemt relation til sin fremtidsfuldmægtig. Personen skal dog være over 18 år, ikke være under værgemål og ikke selv have en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft. Det er også muligt at have subsidiære fremtidsfuldmægtige, som kan overtage fuldmagtsforholdet, såfremt den primære fremtidsfuldmægtig ikke er i stand til at fortsætte. Man kan også vælge at have flere fremtidsfuldmægtige, som sammen eller hver for sig kan handle på ens vegne.

Som fremtidsfuldmægtig skal man handle, som fuldmagtsgiveren selv ville have gjort. Vedkommende har pligt til at bruge fremtidsfuldmagten på en måde, som skal være i overensstemmelse med fuldmagtsgiverens interesse.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

Så længe fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage sine økonomiske og personlige forhold, vil fremtidsfuldmagten være uvirksom. Den vil først træde i kraft, når der er indhentet en lægelig vurdering af fuldmagtsgivers tilstand. Det er herefter Familieretshuset, som sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Det er som udgangspunkt fremtidsfuldmægtigen, der skal anmode Familieretshuset om dette.

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten ophører automatisk, når fuldmagtsgiver afgår ved døden, eller når fuldmagtsgiver kommer under værgemål, medmindre værgemålet vedrører et andet forhold end fremtidsfuldmagten. Desuden kan der være enkelte forhold hos fuldmægtigen, der kan medføre, at fremtidsfuldmagten ophører, herunder blandt andet hvis fuldmægtigen selv kommer under værgemål eller selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der bliver sat i kraft.

Kontakt ØENS Advokatfirma for hjælp

Der er en række krav til, hvordan en fremtidsfuldmagt formelt skal udfærdiges, underskrives og registreres for at den er gyldig. ØENS Advokatfirma kan bistå dig/jer hermed, så I er sikre på, at den ikke afvises.

Kontakt advokat Lisa Lykke på +45 32 46 46 38 / lly@oadv.dk eller fremtidsfuldmagt advokat Mette Bozard på +45 44 45 11 21 / mbl@oadv.dk og få en snak om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jer.

Tal med en specialist på området

Lisa Lykke-Kielberg, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke
Advokat, associeret partner
Mette Bozard, advokat, dødsbobehandling, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Mette Bozard Larsen
Advokat