Har du styr på kravene til opbevaring af dine selskabsdokumenter?

Med virkning fra januar 2021 blev der indført en såkaldt kontrolpakke inden for selskabsområdet. Lovpakken har medført øget kontrol over for selskaber, ligesom der er kommet yderligere pligter og krav i forbindelse med kontante kapitalforhøjelser og opbevaring af selskabsdokumenter. Ændringerne rammer både store og små virksomheder.

Lovpakken har udvidet Erhvervsstyrelsens juridiske muligheder, og det er efter vedtagelsen muligt for Erhvervsstyrelsen at tilbagetrække offentliggjorte årsrapporter, kræve oplysninger fra selskaber med eventuelle krav om verificering samt tvangsopløse selskaber, der ikke følger påbud om berigtigelse af ulovlige forhold eller undlader at opgive påkrævede oplysninger. Ændringerne er således ganske væsentlige.

Vigtige ændringer
  • Opbevaring

Der er pligt for direktionen i et selskab til at sikre, at selskabsdokumenter skal opbevares på betryggende vis i mindst 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor dokumentet er udarbejdet. Eksempler på selskabsdokumenter er stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejerbøger, forretningsordener for bestyrelsen, generalforsamlingsprotokollater og bestyrelsesprotokollater.

I praksis medfører opbevaringskravet, at dokumenterne skal være lettilgængelige for de offentlige myndigheder, hvorfor det anbefales at de opbevares elektronisk, således at det til enhver tid er muligt for myndighederne at tilgå (få tilsendt) dokumenterne. Såfremt dokumenterne opbevares elektronisk, skal der løbende tages backup af disse eller udarbejdes en forhandlingsprotokol, hvori dokumenterne indsættes fysisk.

  • Kontante kapitalforhøjelser

Med kontrolpakkens indførelse er der også kommet yderligere krav ved kontante kapitalforhøjelser af selskabskapitalen.

I praksis betyder dette, at det nu er et krav, at der indsendes dokumentation til Erhvervsstyrelsen for, at kapitalen, med evt. tillæg af overkurs, er indbetalt senest på registrerings- eller anmeldelsestidspunktet. Der gælder strenge krav til, hvilken dokumentation Erhvervsstyrelsen tillader.

  • Styrkelse af kontrol

Kontrolpakken omfatter også ledelsesmedlemmerne i selskaberne. Det betyder blandt andet, at ledelsesmedlemmer reelt set skal udføre de opgaver, som de er pålagt i medfør af loven. Hvis der foreligger tvivl om, hvorvidt et ledelsesmedlem udøver ledelsen, er det muligt for Erhvervsstyrelsen at afvise registrering eller afregistrering af pågældende ledelsesmedlem. Dette skal forhindre brug af ”stråmænd”, falske identiteter og fiktive adresser.

Har du brug for hjælp?

ØENS tilbyder bistand i forbindelse med implementering af kontrolpakken i eget system samt gennemsyn af, hvorvidt reglerne overholdes.

ØENS tilbyder i øvrigt hjælp til andre selskabsretlige dispositioner, såsom kapitalforhøjelser, selskabsstiftelse samt generelle spørgsmål inden for området. Hvis I ønsker at høre mere om, hvad ØENS kan tilbyde eller har generelle spørgsmål til reglerne om kontrolpakken, er I meget velkomne til at kontakte advokat og partner Michael Friis Pedersen eller advokatfuldmægtig Maria-Melissa Schneider.

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Maria Melissa Schneider, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Maria-Melissa Schneider
Advokatfuldmægtig