Nu starter implementeringen af EED – Energieffektivitetsdirektivet

Manuel forbrugsaflæsning er snart fortid. Det sker på baggrund af implementeringen af EED – Energieffektivitetsdirektivet, der trådte i kraft den 25. oktober 2020 med udstedelsen af to bekendtgørelser.

Implementeringen af EED vil berøre en lang række boligselskaber og forbrugere, da EED-direktivet sætter en række retningslinjer for, hvordan EU-landene fremadrettet kan udnytte energi bedre, spare ressourcer og skåne miljøet. Fremtidens forbrugsmåling skal være fjernaflæst – og alle manuelle forbrugsmålere skal senest i 2027 være udskiftet til fjernaflæsning.

Målet med EED-direktivet er, at vi alle skal blive bedre til at spare på energi og jordens ressourcer. Det skal bl.a. ske ved at give forbrugerne adgang til opdaterede forbrugsdata online, og derved skabe grundlag for fornuftig adfærd, der reducerer energiforbruget.

De væsentligste nye EED-regler:

     A) Målerbekendtgørelsen

Nye krav jf. målerbekendtgørelsen – BEK 1383 af 21/9 2020 erstatter BEK 563 af 02/06/2014.

  • Per 25. oktober 2020 må der kun installeres fjernaflæselige målere (§ 1, stk. 9). Lejere/beboere skal kunne tilgå deres egne individuelle forbrugsdata.
  • Den faktureringsansvarlige må ikke længere udføre service på den ”gamle” type radiatormåler (fordampning eller ikke-fjernaflæselig).
  • Per 1. januar 2022 skal der leveres aflæsninger på alle fjernaflæsningsmålere minimum én gang om måneden.
  • Fra 1. januar 2027 skal alle målere være fjernaflæselige (§ 1, stk. 10), medmindre det kan godtgøres, at det ikke vil være rentabelt. (vedrører typisk installation af vandmålere i ældre ejendomme med ældre bygningskonstruktioner).

Vær opmærksom på at Drive-by målere/anlæg ikke er fjernaflæselige, da de kun aflæses én gang om året. Der skal monteres en eller flere databokse for at gøre målerne fjernaflæselige.

     B) Faktureringsbekendtgørelsen

Nye krav jf. faktureringsbekendtgørelsen – BEK 1506 af 23/10/2020.

Den faktureringsansvarlige (bygningsejeren) skal fakturere årligt (§ 14, stk. 1 + § 2, nr. 14). Slutkunder (men ikke slutbrugere) skal have mulighed for at vælge elektroniske fakturaer (§ 14, stk. 4), og oplysninger til slutkunder/slutbruger skal formuleres på en klar og letforståelig måde (§ 14, stk. 3).

Slutkunde = En fysisk eller juridisk person, der køber energi til egen slutanvendelse (§ 2, nr. 12).

Slutbruger = En fysisk eller juridisk person, der bor/lejer sig ind i en individuel bygning/ejendom, men ikke har nogen direkte eller individuel kontakt med energileverandøren (§ 2, nr. 13).

  • Udover faktureringsoplysningerne skal der fremover stilles oplysninger over udviklingen i varmeforbruget til rådighed* for slutkunder og slutbrugere som følger:
    • Frem til 31/12-2021: Minimum to gange årligt og hvert kvartal, hvis kunden anmoder herom eller modtager elektronisk faktura (§ 15, stk. 2).
    • Fra 1/1-2022: Hver måned i fyringssæsonen (§ 15, stk. 3).

*Stille til rådighed: Informationerne kan leveres elektronisk eller gøres tilgængelig via internettet, men kunden skal underrettes herom (§ 15, stk. 4).

Bemærk: Forbrugsdata tilgås online f.eks. via app til mobil/tablet eller portal til pc. Forbrugsdata er i henhold til GDPR almindelige persondata.

Billede på vej, ny medarbejder, ØENS Rådgivningshus
Boligforening
Anne Christine Leth
Ejendomsadministrator