Juridiske forretnings-
betingelser

Kontaktoplysninger

Lergravsvej 59
2300 København S
+45 32 46 46 46 info@oadv.dk

I nedenstående finder du vores forretningsbetingelser, som gælder for alle vores juridiske rådgivningsydelser, med mindre andet aftales.

Vi anbefaler, at du er særligt opmærksom på forretningsbetingelsernes indhold vedrørende fortrolighed, honorar, fakturering, klientmidler og ansvarsbegrænsning. Med mindre andet aftales, gælder disse forretningsbetingelser for al juridisk bistand, som ØENS Advokatfirma yder. Forretningsbetingelserne er gældende fra den 1. januar 2015.

Beskikkelse og medlemsskab i Advokatsamfundet

ØENS Advokatfirmas advokater er alle beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er alle medlemmer af organisationen Advokatsamfundet. Advokatsamfundet fører tilsyn med advokaterne og sikrer, at klienter behandles ordentligt.

Advokaterne hos ØENS Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Den juridiske opgaves omfang

ØENS Advokatfirma og klienten aftaler løbende omfanget af den juridiske bistand. I forbrugerforhold udarbejder ØENS Advokatfirma altid en skriftlig opgavebeskrivelse, inden arbejdet påbegyndes. Al bistand udføres i overensstemmelse med de vejledende advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokater.

Fortrolighed

ØENS Advokatfirma behandler alle klienters oplysninger fortroligt. ØENS Advokatfirma er dog omfattet af hvidvaskningslovens regler, hvilket betyder, at vi i visse situationer skal indhente identitetsoplysninger på klienten, og at vi i visse situationer har pligt til at underrette Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet i tilfælde af, at ØENS Advokatfirma får mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Honorar og fakturering

ØENS Advokatfirma fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, værdien af den ydede bistand, det ansvar, der er forbundet med opgaven og det resultat, som opnås. Udlæg og gebyrer betales af klienten ud over honoraet.

Klienten bliver efter anmodning oplyst om honoraets forventede størrelse, hvis dette er muligt ud fra opgavens karakter. Hvis honoraret ikke oplyses, vil den timepris, der danner grundlaget for honoraret, blive oplyst. I forbrugerforhold giver ØENS Advokatfirma klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Normalt fakturerer ØENS Advokatfirma månedsvist bagud og kræver som udgangspunkt forudbetaling af udlæg og honorar for nye klienter. Betaling skal ske senest otte dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Klientmidler

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Såfremt der indbetales beløb til vores klientkonto i forbindelse med sagens behandling, vil der blive opkrævet negativ rente af indeståendet, indtil udbetaling sker. Rentesatsen følger den til enhver tid gældende rentesats i Sydbank.

Vores honorar og tinglysningsafgifter vil ikke blive tilskrevet renter.

Dokumenter og klager

ØENS Advokatfirma er organiseret som aktieselskab.

ØENS Advokatfirma har klientbankkonti i Sydbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat,  uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

ØENS Advokatfirma opbevarer sager i mindst fem år fra sagens afslutning. Ved sagens afslutning tilbageleverer vi originale dokumenter.

I tilfælde af utilfredshed med ØENS Advokatfirmas rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt kan du til enhver tid kontakte os. ØENS Advokatfirma er underlagt de advokatetiske regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Du kan som klient indbringe klager over vores rådgivning og afregning for Advokatrådet/Advokatnævnet. Du kan læse de advokatetiske regler på www.advokatsamfundet.dk.

Advokatnævnets kontaktoplysninger er:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Email: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Tlf: 33 96 97 98

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

ØENS Advokatfirma er ansvarlig for den juridiske bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret for ØENS Advokatfirma, firmaets partnere og medarbejdere er begrænset til et beløb på maksimalt 2,5 millioner danske kroner pr. opgave. Ansvaret over for en klient for flere opgave kan endvidere ikke overstige et samlet beløb på 3 millioner danske kroner pr. kalenderår. ØENS Advokatfirma, firmaets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill med videre.

ØENS Advokatfirma er ansvarsforsikret i HDI-Gerling Forsikring. Dækningen er 5 millioner danske kroner pr. advokat pr. år. Forsikringen vedrører al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. HDI-Gerlin har samtidig stillet en garanti på 5 millioner danske kroner efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Lovvalg og værneting

ØENS Advokatfirmas rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, som måtte pege på anvendelsen af fremmed ret. Eventuelle tvister mellem ØENS Advokatfirma og klienten kan alene indbringes for danske domstole.

ØENS Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

CVR og klientkonto

ØENS Ejendomsadministration A/S
CVR: 30516133

ØENS Ejendomsadministration – Investeringsejendomme ApS
CVR: 42515299

ØENS Virksomhedsadministration ApS
CVR: 39187744

ØADM ApS
CVR: 39178907
EAN: 5790002640087

ØENS Advokatfirma A/S
CVR: 42507075
ØENS Advokatfirmas klientkonto i Sydbank: Reg: 8075, Kontonr: 0001833049