Brug af vicevært, gårdmand, varmemester mv. Foreningens ansættelsesretlige forpligtelser

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Som forening har I ofte brug for en vicevært, gårdmand, varmemester mv. (herefter refereret til som ”ejendomsfunktionær”) til at sørge for arbejdet med jeres ejendom(me). Men kender I de forpligtelser og særligt de konsekvenser, der kan medfølge?

I det øjeblik I ansætter jeres første medarbejder, bliver I arbejdsgiver – og det forpligter. Det er derfor vigtigt, at jeres forening er opmærksom på de ansættelsesretlige regler, som gælder, når man ansætter en ejendomsfunktionær. Som arbejdsgiver skal man indledningsvist udarbejde et ansættelsesbevis, som er i overensstemmelse med loven.

Det er utrolig vigtigt, at det skriftlige ansættelsesbevis for ejendomsfunktionæren stemmer overens med både loven og jeres ønsker for det pågældende ansættelsesforhold. Først og fremmest for at sikre, at det arbejde, I forventer udført, rent faktisk kan kræves udført. Derudover reducerer en veludformet og juridisk korrekt ansættelseskontrakt risikoen for senere tvister. Det sikrer foreningen mod store godtgørelseskrav for mangelfuldt ansættelsesbevis eller hvad der er værre; underkendelse af aftalevilkårenes gyldighed.

Man skal derudover tegne arbejdsskadeforsikring, indbetale og registrere feriepenge, sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø mv.

Korrekt ansættelse og korrekt afskedigelse

Som anført vil en af foreningens første forpligtelser være forpligtelsen til at udarbejde en korrekt ansættelseskontrakt mellem jer som arbejdsgiver og jeres medarbejder; ejendomsfunktionæren. Det kræver en del indsigt i ansættelsesretten at udarbejde en korrekt ansættelseskontrakt. 

Foreligger der mangler ved et ansættelsesbevis, eller er et sådant ikke udstedt, kan medarbejderen principielt rejse krav om godtgørelse på op til 20 ugers løn. I praksis dog sjældent over kr. 25.000. Hvis man ligeledes kan risikere, at der kan opstå tvist om ansættelsesforholdet, eller der allerede er opstået en konkret risiko for tvist, som korrekt opfyldelse af oplysningspligten kunne have afværget, vil medarbejderen som udgangspunkt være berettiget til en godtgørelse på op til kr. 10.000.

I kan ligeledes risikere at befinde jer i en situation, hvor I har opsagt eller ønsker at opsige jeres ejendomsfunktionær. Er denne opsigelse ikke saglig, vil I kunne blive mødt med krav om godtgørelse på adskillige måneders løn. Hvis ejendomsfunktionæren er særligt beskyttet eksempelvis grundet religion, etnicitet, handicap, barsel, alder, seksuel orientering mv., vil en forkert håndteret opsigelse kunne afføde et godtgørelseskrav på op til 12 måneders løn og i grelle tilfælde endnu mere.

Vores anbefaling er derfor altid at få jeres ansættelseskontrakter gennemgået eller udarbejdet af et advokatkontor. Og at I herudover søger juridisk bistand forud for en eventuel afskedigelse af en ejendomsfunktionær eller anden medarbejder.

Løbende ansættelsesretlige forpligtelser

Når I som forening ansætter en ejendomsfunktionær, vil der under ansættelsesforholdet tilsvarende løbende være forpligtelser, som skal overholdes.

Arbejds- og ansættelsesret er et komplekst retsområde med meget særlovgivning under konstant udvikling. Reglerne inden for retsområdet bliver i stadig højere grad mere reguleret og stiller dermed store krav til nutidens arbejdsgivere, Derfor er det essentielt at være compliant inden for dette retsområde, inden konflikterne opstår. Alternativt kan det nemlig ende med at blive en dyr affære.

Det danske arbejdsmarked er kendt for relativt fleksible love, hvor mange præcise forhold fastlægges ved overenskomster. Nogle love sikrer alle lønmodtagere visse minimumsrettigheder. Det gælder som anført ansættelsesbevisloven, men også ferieloven, barselloven, reglerne om arbejdstid mv. Andre love regulerer og giver rettigheder til afgrænsede grupper af lønmodtagere som eksempelvis funktionærloven. Derudover er der også en tredje gruppe love, som har til formål at beskytte lønmodtagerne mod forskelsbehandling i forskellige situationer i arbejdslivet. Det er eksempelvis forskelsbehandlingsloven, ligelønsloven og deltidsloven. Som arbejdsgiver er det vigtigt at kende de forpligtelser, som pålægges en, når man vælger at ansætte en medarbejder, eller man får overdraget ansvaret for et ansættelsesforhold som led i sin indtræden i foreningens bestyrelse.

Løbende forpligtelser inden for persondataretten

Der vil yderligere også være en del særlove, som regulerer ansættelsesforholdet. Det er eksempelvis et lovkrav, at medarbejderne modtager skriftlige oplysninger om behandlingen af deres personoplysninger og det er lovpligtigt, at der udarbejdes retningslinjer for foreningens behandling af medarbejderens personoplysninger, som der henvises til i ansættelseskontrakten.

Det er derfor vigtigt, at foreningen er opmærksomme på, hvilke personoplysninger den behandler, hvordan og hvorfor.

Afskedigelse

Skulle ansættelsesforholdet vise sig ikke at leve op til jeres forventninger, står det naturligvis enhver arbejdsgiver frit for at opsige den pågældende medarbejder. Da medarbejdere i Danmark, heriblandt ejendomsfunktionærer, er beskyttet af en bred vifte af lønmodtagerbeskyttende lovgivning, vil en forkert håndtering kunne blive frygtelig bekostelig for foreningen.

Ved afskedigelse af en medarbejder er det derfor vigtigt, at I er klar over foreningens pligter som arbejdsgiver, herunder at give korrekt opsigelsesvarsel og evt. forudgående (skriftlig) advarsel. Skal I opsige en medarbejder, er det afgørende, at I er klar over ansættelsesgrundlaget, dvs. om opsigelsen er reguleret af funktionærloven, overenskomst eller på anden vis i ansættelseskontrakten. I skal desuden være opmærksomme på, om jeres medarbejder qua religion, etnicitet, seksuel orientering, handicap, barsel, alder mv. kan nyde særlig beskyttelse mod opsigelse.

Har I brug for vores hjælp?

Har I en ejendomsfunktionær eller anden arbejdskraft ansat, finder de danske ansættelsesretlige love anvendelse for jer, om I ønsker det eller ej. ØENS kan hjælpe jer videre.

Vi fungerer både som sparringspartner for de foreninger, der råder over stærke interne HR-ressourcer, ligesom vi rådgiver og sparrer med, eller tager over for de foreninger, som ikke ønsker at være pålagt de forpligtelser, som gælder.

Vores advokater er altid opdateret på nyeste viden inden for området og har mange års erfaring inden for eksempelvis udarbejdelse af ansættelseskontrakter, personalepolitikker, opsigelse, forskelsbehandling og diskrimination og lignende. Vi har alle de nødvendige ressourcer, som det kræver for at varetage denne opgave på bedste vis. Vores rådgivning kan med fordel søges på forkant for at sikre gennemtænkte og individuelt tilpassede løsninger, men vores assistance omfatter alle spørgsmål før, under og efter ansættelsesforholdet.

ØENS kan samtidig tilbyde at bistå jer indenfor GDPR og databeskyttelse, som har et tæt samspil med arbejds- og ansættelsesret.

Vil I vide mere?

Kontakt vores advokat med speciale inden for ansættelsesret, Lisa Lykke-Kielberg, på telefon 3246 4638 eller lly@oadv.dk.

Kontakt en af ØENS specialister

Lisa Lykke-Kielberg ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke-Kielberg
Advokat, associeret partner

Human Resource – HR og arbejds- og ansættelsesret

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Har din virksomhed brug for hjælp til håndteringen af de udfordringer og problemstillinger, der kan opstå i arbejdet med HR og personaleforhold? I så fald kan du trygt overlade dette eller dele heraf til ØENS Advokatfirmas HR-afdeling, så du kan holde fokus på dét, du er bedst til – at drive din virksomhed!

ØENS Advokatfirma giver dig mulighed for at udlicitere opgaven, hvorefter vi vil være din juridiske partner og efter dit ønske stå for alt eller dele af de ansættelsesretlige aspekter, som I som virksomhed møder løbende. Vi tager udgangspunkt i din virksomhed og har fokus på den fremtidige drift med en stærkt kommerciel og selskabsretlig forståelse.

HR handler om din virksomheds mest fundamentale og dyrebare ressource: jeres medarbejdere. Medarbejderne har uvurderlig viden, opbygget erfaring og netværk til glæde for virksomheden, der er uerstattelig.

Arbejds- og ansættelsesret er et globalt og utroligt omfattende juridisk felt, som er under konstant udvikling. De danske regler inden for arbejds- og ansættelsesret bliver mere komplekse og stiller dermed store krav til dig som arbejdsgiver, hvorfor det er essentielt at være compliant inden for dette retsområde, inden konflikterne opstår, da det alternativt kan ende med at blive en dyr affære.

Vores advokater er altid opdateret på den nyeste viden inden for området og har mange års erfaring. Vores bistand kan med fordel søges på forkant for at sikre gennemtænkte og individuelt tilpassede løsninger, men vores bistand omfatter naturligvis alle spørgsmål før, under og efter et ansættelsesforhold.

Hvad kan vi hjælpe med?

ØENS HR-afdeling kan tilbyde at overtage hele eller dele af jeres HR-afdeling, eksempelvis:

 • Ansættelsestjek
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og klausuler
 • Rådgivning vedr. overenskomstmæssige forhold
 • Ansættelsessamtaler og udvælgelse af de rigtige kandidater
 • Rådgivning vedr. medarbejdernes retsstilling ved konkurs eller virksomhedsoverdragelse
 • Incitamentsprogrammer og bonusordninger
 • Personalehåndbøger
 • Individuelle aftaler
 • Afholdelse af fastholdelsessamtaler, MUS eller exit-samtaler i et fortroligt rum
 • Opsigelse, advarsler og bortvisning
 • Fratrædelsesaftaler
 • Politikker mod chikane, diskrimination m.v.
 • Etablering og drift af den lovpligtige whistleblowerordning
 • Ligebehandling
 • Tvisthåndtering m.v.

Vi rådgiver små og mellemstore virksomheder, offentlige myndigheder og kommuner om problemstillinger inden for alle grene af arbejds- og ansættelsesretten. Ved at være tilgængelige og have en tæt dialog med jeres virksomhed, sikrer vi, at vores rådgivning er relevant, løsningsorienteret og anvendelig. I forhold til tvister er vi pragmatiske i vores tilgang med henblik på, som udgangspunkt, at søge løsninger på laveste konfliktniveau, men fører også retssager for de almindelige domstole, Arbejdsretten, Afskedigelsesnævnet og for voldgiftsretterne.

ØENS kan samtidig tilbyde at bistå jer indenfor GDPR og databeskyttelse, som har et tæt samspil med arbejds- og ansættelsesret.

Vil du vide mere? Kontakt advokatfuldmægtig Lisa Lykke-Kielberg på mail: lly@oadv.dk eller telefon 3246 4638.

Kontakt en af ØENS specialister

Lisa Lykke-Kielberg ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke-Kielberg
Advokat, associeret partner