Fik du væggelus med hjem fra din udenlandsrejse?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Med sommerferie følger udenlandsrejser. Vi pakker vores kufferter og rejser mod varmere himmelstrøg. Men hvad bringer vi egentlig med os, når vi atter vender tilbage til det kolde nord? Væggelus måske?

I de senere år er væggelus blevet et voksende problem i de danske hjem – og i særdeleshed i etageejendomme, hvor mange mennesker bor tæt sammen, og hvor der sker hyppig udskiftning af beboere. Den mest almindelige måde at få væggelus er ved selv at bringer dem hjem fra rejser, hvor du har overnattet på et inficeret sted, eller når du eksempelvis lejer din bolig ud til udenlandske turister. Væggelus rejser i stigende grad med som blinde passagerer, når vi vender snuden hjem efter en udenlandsrejse. Men hvordan ved du, at du har taget de udspekulerede insekter med hjem? Og hvad gør du for at komme dem til livs? ØENS giver dig et hurtigt overblik.

Væggelus kommer frem om natten for at suge blod – så vågner du op med kløende insektbid på kroppen, er dette et tegn på, at væggelus har etableret sig i din bolig. Og dét skal du reagere hurtigt på. De små insekter efterlader sig nemlig ikke blot kløende og røde insektbid, de kan også efterlade en dyr regning, når de skal bekæmpes – især hvis du regnes som ansvarlig for hjembringelsen af væggelusene. Væggelusene spreder sig lynhurtigt og kræver omgående bekæmpelse. Derfor er det vigtigt, at du straks informerer din udlejer eller din forening, hvis du fatter mistanke.

Hvad kan man gøre?

Du kan ikke tage kampen op mod de invaderende insekter selv – der skal professionel hjælp til fra en skadedyrsbekæmper, der har adgang til de nødvendige sprøjtemidler. Bekæmpelsen kan blive langvarig og i grelle situationen strække sig over 3-12 måneder. Som beboer i en udlejningsejendom eller i en boligforening har du oplysningspligt over for din udlejer eller boligforening. Oplyser du ikke straks om væggelusene, risikerer du at blive gjort erstatningsansvarlig for udgifterne til bekæmpelsen. Og dét kan blive dyrt.

Dit bedste værn mod de udspekulerede insekter er at undgå at lukke dem ind i dit hjem i første omgang. Og dét er der heldigvis råd for. For eksempel kan du, når du er på ferie, forsøge at holde dine kufferter adskilt fra sengemiljøet. Du kan pakke dit tøj ind i poser, og du kan – når du er hjemme igen – vaske dit tøj ved høj temperatur eller fryse det ned. Du kan også tjekke sengen på hotellet ved at kigge efter sorte aftegninger under madrassen og i madrassens sammenføjninger.

Væggelus er som sagt generelt et stigende problem – men særligt denne sommer bør du være ekstra opmærksom. De varme temperaturer i det danske sommerland betyder nemlig optimale levebetingelser for de udspekulerede insekter. Så vær opmærksom på, hvem og hvad du bringer med dig hjem fra din ferie. Og god sommer.

Skal du også ud at købe drypbakker?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Undgå overraskelsen, når dit forsikringsselskab ikke dækker siveskader fra din opvaske- og vaskemaskine i rum uden gulvafløb. Ved at placere en drypbakke under din opvaske- og vaskemaskine, kan du undgå konflikten med forsikringsselskabet, hvis uheldet er ude.

En drypbakke kan anskaffes til et beskedent beløb. Den kan spare dig for mange penge – og stort besvær.  

Vandskader opstår på forskellige måder, enten som følge af voldsomt regnvejr, utætte installationer eller andre lækager på rør, for at nævne nogen stykker. Derudover kan en utæt opvaske- og vaskemaskine forårsage vandskader, hvis der siver vand ud, uden det opdages.

Det kan være svært at opdage sivende vand fra opvaske- eller vaskemaskine, hvis ikke der er placeret en drypbakke under maskinen. I tilfælde, hvor sivende vand opstår ved skjulte rørinstallationer, er det næsten umuligt at opdage det sivende vand, før skaden er sket.

Hvornår dækker forsikringsselskabet?

Om siveskaden dækkes afhænger af de konkrete forsikringsbetingelser. Herunder er nævnt eksempler på, hvad forsikringstager særligt bør være opmærksom på.

  • Udvidet rørskadedækning

Forsikringsselskaberne vil oftest kun dække siveskader, hvis forsikringstager har tegnet en udvidet rørskadedækning. Dækningen vil typisk være begrænset til kun at dække siveskader fra skjulte rørinstallationer. Det vil sige, at siveskader fra en opvaske- eller vaskemaskine ikke vil være dækket, da maskinerne er flytbare og dermed ikke indgår i definitionen ”skjulte rørinstallationer”. Forsikringstager må derfor indrette sig efter, at forsikringen som udgangspunkt ikke dækker siveskader fra opvaske- eller vaskemaskiner. Uanset om der er tegnet en udvidet rørskadedækning.

  • Drypbakke som forsikringsvilkår

Forsikringsdækningen kan også være betinget af, at der er placeret en drypbakke under opvaske- eller vaskemaskinen i rum uden afløb. Særligt ved etagebyggeri kan der i ejer- eller andelsforeningens vedtægter også være stillet krav om drypbakker under opvaske- eller vaskemaskinen for at undgå større vandskader på ejendommen.

Uanset om der ved forsikringsbetingelserne er stillet krav om drypbakker eller ej, må det anbefales at placere en drypbakke, hvor der er risiko for, at vand og dryp fra synlige rørinstallationer og slanger kan opstå. På den måde kan større vandskader og slåskampe med forsikringsselskaberne undgås. Det anbefales tilmed at opvaske- og vaskemaskinen installeres af en godkendt VVS’er, for så vidt muligt at undgå fejlinstallationer.

Kontakt en af ØENS specialister

Thomas Valentin, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Hvas Valentin
Advokat, associeret partner

Har du problemer med erstatningen?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Det er desværre blevet et mere velkendt fænomen, at forsikringsselskaberne kan være svære at slås med, når man har allermest brug for dem. Endeløse mailkorrespondancer frem og tilbage, afvisning af dækning, krav om endeløs dokumentation mv. er nogle af de ting, vi ofte hører at skadelidte må slås med, når de søger erstatning hos enten deres eget eller skadevolders forsikringsselskab. Hvad kan man egentligt stille op, hvis man ender i en sådan situation?

Disse oplevelser kunne kørelærer, Johnny, fra Trekløver Trafikskole nikke genkendende til, da han i april måned 2021 var ude for et trafikuheld, som resulterede i en totalskadet bil. På trods af en klar politirapport med vidneudsagn, som alle bekræftede at Johnny var uden skyld, måtte han se langt efter erstatning fra skadevolders forsikringsselskab. Forsikringsselskabet friholdte sig for ansvar, krævede gentagende gange yderligere dokumentation og afviste gang på gang at dække skaden. Dette resulterede i at Johnny til sidst kontaktede ØENS Advokatfirma, for at få sat skub i forsikringssagen.

”Det var simpelthen så frustrerende. Uanset hvor meget jeg imødekom forsikringsselskabet med at indhente dokumentation for mit tab, stødte jeg panden mod muren. Jeg følte simpelthen ikke at jeg trængte igennem til dem, uanset hvad jeg gjorde”.

Sådan kunne en lettere frustreret Johnny fortælle, mens han tænker tilbage på sine frustrationer ved at stå med en totalskadet bil, uden udsigt til at få erstatning.

Søg advokatbistand

Vi – ØENS Advokatfirma – indtrådte derfor i sagen, og overtog forhandlingerne med forsikringsselskabet, som til at starte med, viste samme mangel på imødekommenhed som Johnny havde erfaret. Ikke desto mindre fulgte vi jævnligt op på skadebehandlingen, fik indhentet den efterspurgte dokumentation og fik sat skub i tingene hos forsikringsselskabet, så de til sidst var til at snakke med.

Dette resulterede i et afsluttende møde mellem ØENS Advokatfirma og forsikringsselskabet, hvor de medgav at sagen havde trukket unødigt ud og at Johnny var berettiget til erstatning. Ligeledes fik vi accept på, at forsikringsselskabet dækkede vores honorar i sagen, som følge af sagens langsommelige behandling og Johnnys manglende skyld, ikke skulle ligge ham til last.

Dette indvilgede forsikringsselskabet i, og Johnny kunne derfor gå derfra med sin fulde erstatning.

Jeg er umådelig glad for den måde ØENS Advokatfirma varetog behandlingen af min skadesag. Mine frustrationer over at være blevet sat i en situation, hvor jeg uden skyld – ikke stod med udsigter til at få erstatning for min totalskadede bil, var simpelthen ikke til at bære. Ud over at overskuddet ikke var til at fortsætte den lange kamp, så jeg med henblik på den gentagende afvisning, til sidst ikke andre muligheder, end at søge professionel hjælp fra ØENS Advokater.”

Står du i en lignende situation?

Det er desværre ikke kun Johnny, der har stødt panden mod muren i en forsikringssag. Står du i en lignende situation, er du altid velkommen til at kontakte Thomas Valentin fra ØENS Advokatfirma. Thomas laver en gratis vurdering af din sag, og er gerne behjælpelig med behandling heraf.

Kontakt en af ØENS specialister

Thomas Valentin, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Hvas Valentin
Advokat, associeret partner

Hvornår er du dækket af din ulykkesforsikring?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

En ny dom afsagt af Østre Landsret har afprøvet grænserne for, hvornår en skade er dækket af en ulykkesforsikring.

Stort set alle husstande har en ulykkesforsikring. Forsikringspolicernes definition af, hvornår der foreligger en ulykke i forsikringens forstand, har været anfægtet ofte. Det er den samme definition, der går igen gennem den typiske ulykkesforsikring, og definitionen på en ulykke er: ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

Dette har været ensbetydende med, at der skal være noget udefrakommende, der har medvirket til skaden eller ulykken.

Den konkrete sag

I den konkrete sag kom en kvinde til skade på en løbetur, da hun pludselig fik kraftige smerter i det ene knæ. Efterfølgende ikke kunne støtte på benet. Undersøgelser viste, at der var opstået en skade i form af en menisklæsion.

I forsikringsankenævnet fik hun medhold i, at der var tale om en dækningsberettiget ulykke.

Sagen blev vurderet til at være principiel. Det skyldes at afgrænsningen af, hvornår der er tale om en ulykke, har været lidt svær at definere.

Landsretten har bevismæssigt lagt til grund, at forsikringstageren under en løbetur pludselig oplevede kraftige smerter i højre knæ, at hun derefter ikke kunne støtte på højre ben, og at der i forbindelse med løbeturen var opstået en skade i form af læsion af den mediale menisk.

Begrundelsen

To dommere har stemt for ikke at anse skaden for et ulykkestilfælde med følgende begrundelse:

”Forsikringsbetingelsernes definition af et ulykkestilfælde må efter en naturlig sproglig for­ståelse anses for at indeholde et krav om, at den pludselige hændelse, der har forårsaget en personskade, er forskellig fra selve personskaden. Det samlede forløb skal endvidere have karakter af et ulykkestilfælde.

På baggrund af det begivenhedsforløb, som landsretten lægger til grund, jf. ovenfor, finder vi, at [forsikringstageren] ikke har godtgjort, at der er tale om et ulykkestilfælde i forsik­ringsbetingelsernes forstand, idet selve løbeturen ikke kan anses for en pludselig hændelse.”

Grundet sagens principielle art forventes den anket til Højesteret.

Har du brug for hjælp, kontakt ØENS advokat Thomas Valentin på tv@oadv.dk og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig.