ØENS Advokatfirma strafferet

Strafferet

Bliver du involveret i en straffesag som sigtet/tiltalt eller forurettet, tilbyder ØENS strafferetsadvokat den bedst mulige rådgivning og hjælp.

ØENS Advokatfirma repræsenterer klienter i straffesager både som forsvarer og som bistandsadvokat.

Strafferet er den del af retsvæsenet, der omhandler regler og bestemmelser for straf og strafudøvelse. Det omfatter også reglerne for, hvordan straffesager skal håndteres og afgøres i retssystemet, samt reglerne for hvordan straffe skal gennemføres og eksekveres. Strafferet omfatter også reglerne for, hvem der kan straffes og under hvilke omstændigheder, samt reglerne for hvilke straffe der kan pålægges for forskellige former for kriminalitet.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt en af ØENS specialister inden for strafferet og lad os hjælpe dig med din sag.  

Forsvarer

En forsvarer er en advokat, der er uddannet i at forsvare en person, der er tiltalt i en retssag.

En forsvarer fra ØENS Advokatfirma kan hjælpe dig på flere forskellige måder, hvis du er tiltalt for en forbrydelse. Først og fremmest kan vi hjælpe dig med at forstå de anklager, der er rejst mod dig, og de love, der gælder i din sag. Vi hjælper dig med at samle beviser og vidner, der kan styrke din sag. Derudover hjælper vi dig med at forhandle om en aftale med anklagemyndigheden, hvis det er muligt. Dette kan omfatte en aftale om strafnedsættelse eller at få de anklager, der er rejst mod dig, nedsat.

Under retssagen kan vi hjælpe dig med at forsvare dig selv ved at præsentere beviser og argumenter for dit forsvar. Vi kan også hjælpe dig med at forstå de regler og procedurer, der gælder i retssalen, og hvordan du skal opføre dig under retssagen.

Endelig kan en forsvarer fra ØENS Advokatfirma hjælpe dig med at forstå og overveje dine muligheder efter retssagen, herunder mulighederne for appel eller benådning.

 • Vigtigt at huske: Som sigtet, har du krav på forsvarerbistand. Bliver du tiltalt, skal du have en forsvarer. Du bestemmer selv, hvilken advokat, man ønsker som forsvarer.

Alle forsvarere beskikkes af retten. Udgiften til forsvarsadvokaters honorar fastsættes efter de samme timetakster, fastlagt af landsretterne, uanset hvilken forsvarer du vælger. Forsvarerens honorar udbetales af retten. Bliver du frifundet, afholder statskassen udgifterne til forsvareren. Bliver du dømt, kan retten bestemme, at du skal refundere statskassens udgifter til forsvareren.

Det er vigtigt at have en erfaren og kompetent forsvarer, når du er tiltalt for en forbrydelse. Vores advokat Anders Larsen kan hjælpe dig med at forstå og navigere i det komplekse retssystem. Han vil hjælpe dig med at få det bedst mulige resultat i din sag.

Beneficeret forsvarer

En beneficieret forsvarer er en advokat, der er ansat af staten til at forsvare personer, der ikke har råd til at betale for en advokat. Det er et system, der er designet til at sikre, at alle personer, der er sigtet for en forbrydelse, har adgang til en fair retssag, uanset deres økonomiske situation.

Advokat Anders Larsen har siden 2007 været udpeget som beneficeret forsvarer. Han fører derfor mange straffesager for klienter, der enten henvises af retten eller selv vælger Anders som forsvarer.

ØENS tilbyder derfor forsvarerbistand på baggrund af mange års erfaring med, hvordan straffesager gennemføres fra sagens start med anmeldelse, afhøringer hos politiet eller i grundlovsforhør, til sagens afslutning ved påtaleopgivelse eller i retten.

Vi gør vores yderste for at få vores klienter frifundet eller tildelt den lavest mulige straf.

Bistandsadvokat

Er du forurettet i en straffesag, har du ofte krav på advokatbistand, som betales af statskassen. ØENS Advokatfirma bistår forurettede med råd og vejledning i forbindelse med afhøring hos politiet, i retten og med fremsættelse af erstatningskrav under en straffesag.

Som bistandsadvokat, vil vi være med dig til afhøringer og i retten, hvor vi vil hjælpe med sikre, at du under sagen behandles korrekt og efter reglerne af alle parter. Som bistandsadvokat vil vi endvidere hjælpe med at fremsætte dine erstatningskrav i retten eller senere overfor Erstatningsnævnet for voldsofre.

Tal med en advokat med speciale indenfor strafferet

Anders Larsen, advokat, strafferet, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anders Larsen
Advokat

Ledelsesrådgivning

Hvordan fungerer en virksomheds øverste ledelsesorgan, og hvilket ansvar har det? Der er mange forhold, man som ledelse skal være opmærksom på.

Et selskabs øverste ledelsesorgan er generalforsamlingen. Når man normalt taler om ledelsen af et selskab, mener man dog bestyrelsen, der foretager den overordnede og strategiske ledelse, og direktionen, der varetager den daglige ledelse. Derudover opererer visse (meget få) selskaber med et tilsynsråd.

I samarbejde med vores erhvervsadvokater fra ØENS Advokatfirma bistår vi gerne ledelsen med løbende sparring omkring virksomhedens drift. Eksempler herpå kunne være:

 • Strategisk sparring i forhold til, hvor virksomheden er på vej hen
 • Omstrukturering af virksomheden
 • Virksomhedens løbende drift

Mange mindre anpartsselskaber ledes i det daglige af en direktør, og direktøren har i de selskaber både en direktørs normale, daglig opgaver og en bestyrelses mere overordnede og strategiske og tilsynsmæssige opgaver. I sager om erstatningsansvar mod ledelsen er der næsten altid noget eller nogle af disse forpligtelser, som ledelsen har overset – og det bruges som grundlag for at gøre et erstatningskrav gældende mod ledelsen.

Mere brugt end tilsynsråd er såkaldte advisory boards, som dog formelt set slet ikke er en del af selskabets ledelse.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til din eller virksomhedens ledelsesrådgivning? Kontakt en af ØENS advokater med speciale indenfor selskabsret, og lad os hjælpe dig med din sag.

Bestyrelsen i et selskab

Reglerne for en bestyrelses arbejde i et aktie- eller anpartsselskab fremgår af selskabslovens § 115. Bestyrelsen er ansvarlig for især følgende forhold:

 • Sikre selskabets overordnede og strategiske ledelse
 • Træffe beslutninger af stor eller usædvanlig karakter for selskabet
 • Ansætte (og afskedige!) direktører eller direktionen
 •  Sikre:
  • En forsvarlig organisation af selskabets virksomhed
  • Bogførings- og regnskabsaflæggelsen
  • Fornødne procedurer til risikostyring
  • Interne kontroller
  • At bestyrelsen modtager løbende rapportering fra direktøren/direktionen.

Bestyrelsen skal ud fra dens forretningsorden træffe beslutninger om udførelsen af sit hverv. I den forbindelse skal selskabets størrelse og branche naturligvis tages i betragtning, når man overvejer forretningsordenens indhold, herunder bestemmelse om bestyrelsens konstituering, arbejdsdeling, tilsyn med daglig ledelse, føring af regnskabsbøger, afholdelse af skriftlige eller elektroniske møder m.v. Bestyrelsen har således ansvaret for selskabets overordnede ledelse, og direktøren/direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift.

Hvis man som bestyrelsesmedlem ikke ønsker at fortsætte, typisk fordi man ikke er enig i strategien, man ikke får det efterspurgte bogførings- og regnskabsmateriale, eller man vurderer, man ikke kan styre direktøren/direktionen, må man udtræde af bestyrelsen. Det er således vigtigt, at man som bestyrelsesmedlem forholder sig til det ansvar, der er forbundet med posten som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesansvar

Bestyrelsen har det juridiske ansvar for selskabets overordnede ledelse, og direktøren/direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift. Det er derfor vigtigt, at man som bestyrelsesmedlem forholder sig til det ansvar, der følger med at være bestyrelsesmedlem. Omverdenen handler ofte med et selskab i tillid til, at bestyrelsen varetager sine opgaver omhyggeligt og korrekt, og særligt at bestyrelsen følger meget nøje med i selskabets økonomiske formåen (eller mangel på samme).

Man kan som bestyrelsesmedlem ifalde erstatningsansvar, hvis man ikke varetager hvervet som bestyrelsesmedlem med den fornødne omhu. Det er hvert enkelt medlem af bestyrelsen, der er erstatningsansvarlig, og manglende indsigt eller kompetencer er ingen undskyldning for at undgå et erstatningsansvar.

Vi anbefaler derfor normalt altid bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer at sikre, at der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring til dækning af alle bestyrelsesmedlemmer – også de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan være erstatningsansvarlig for den økonomiske skade, som bestyrelsens handlinger og især mangel på handlinger påfører selskabet eller selskabets aktionærer, kreditorer eller tredjemand. Når man skal vurdere, hvorvidt der foreligger erstatningsansvar, skal man se på retspraksis, og retspraksis er især streng over for bestyrelsesmedlemmer, der ikke rigtigt følger med i selskabets økonomi.

Det er vigtigt, at man som ledelsesmedlem varetager opgaven ordentligt og omhyggeligt og skrider ind, hvis der foreligger ting, som er uhensigtsmæssige eller uacceptable. Man bør være særligt opmærksom, hvis selskabet er i økonomisk turbulente tider, idet man er forpligtet til at stoppe selskabets drift, således at kreditorer ikke lider unødige tab, når/hvis det viser sig, at selskabet ikke står til at reddes. Det er den hyppigste situation, hvor der rejses erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmerne, nemlig hvor de ikke har fulgt tilstrækkeligt godt med i selskabets økonomiske drift og dermed ikke har stoppet selskabet i tide.

ØENS Advokatfirma rådgiver bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer om det løbende bestyrelsesarbejde, så et erstatningsansvar kan undgås. ØENS Advokatfirma har også erfaring med at føre sager om bestyrelsesansvar mod bestyrelsesmedlemmer.

Flere af advokaterne hos ØENS Advokatfirma sidder i bestyrelsen i en række små og mellemstore virksomheder.

Ejeraftale

Hvis der er mere end én anpartshaver eller aktionær i et selskab, opstår spørgsmål om, hvem der bestemmer hvad, og i hvilke situationer ejerne kan eller skal overdrage deres anparter eller aktier.

Selskabsloven dækker ikke alle problemstillinger, som kan opstå, når to eller flere personer ejer et selskab, og selskabsloven giver ikke noget brugbart svar på det, så ejerne er nødt til at indgå en aftale, der fastsætter reglerne for deres fælles ejerskab af selskabet. En sådan aftale blev tidligere kaldt en aktionær- eller anpartshaveroverenskomst. I dag kaldes den en ejeraftale og kan regulere forhold som:

 • Direktionens og bestyrelsens sammensætning, herunder
  • Kvalifikationer
  • Kønsmæssig sammensætning
  • Internationale erfaringer
 • Hvilke beslutninger, der kræver kvalificeret majoritet til vedtagelse, herunder
  • Vetorettigheder, dvs. hvilke beslutninger kan en mindretalsejer blokere
 • Overdragelse af anparter eller aktier
 • Forkøbsret
  • Ret til at købe aktier eller anparter til samme pris, som kan opnås til anden side
 • Put optioner og call optioner
  • Put-option – dvs. mulig for at tvangssælge (putte) sine anparter eller aktier til en anden eller andre ejere
  • Call -option – dvs. mulighed for at tvangskøbe andres anparter eller aktier
 • Tag-along (medsalgsret)
 • Drag-along (medsalgspligt)
 • Pantsætning af anparter
 • Anden overgivelse af anparter, f.eks. i tilfælde af sygdom, dødsfald, konkurs m.v.
 • Hemmeligholdelsesbestemmelser
 • Konkurrenceklausul til at beskytte selskabet, hvis en ejer sælger sine ejerandele eller smides ud af selskabet
 • Kundeklausul
 • Good leaver/bad leaver scenarier
  • Forskellige salgspriser for ejerandele afhængig af, om ejeren har væsentligt misligholdt sine forpligtelser
 • Regnskabspraksis
 • Udbyttepolitik
 • Værdiansættelse i tilfælde af salg eller udtræden
 • Finansiering
 • Opsigelse af ejeraftalen
 • Misligholdelse
  • Hvad er væsentlig misligholdelse?
  • Hvad er konsekvenserne af væsentlig misligholdelse for den misligholdende ejer og for de andre ejere?
  • Værdiansættelse af ejerandele i tilfælde af udtræden pga. væsentlig misligholdelse
 • Lovvalg og værneting
  • Dansk eller udenlandsk værneting er især vigtigt, hvis der er udenlandske ejere af det danske firma

Advisory board

Et advisory board anvendes ofte som alternativ til bestyrelser. Et advisory board er en form for vejledende nævn for et selskab eller et firma, og det bruges ofte i mindre ApS’er, hvor ejerne gerne vil have vejledning og input, men ikke vil bindes af de juridiske ansvarsregler eller ikke kan eller vil betale et normalt bestyrelseshonorar.

Bestyrelsen i et anparts- eller aktieselskab er underlagt nogle faste forpligtelser i selskabsloven og har ansvar for den overordnede ledelse af selskabet.

Et advisory board er imidlertid ikke omfattet af selskabslovens regler og er således kun rådgivende og vejledende og kan derfor kun give vejledende anbefalinger til ledelsen i et selskab. Ledelsen i selskabet kan herefter fuldstændigt frit vurdere, hvorvidt den ønsker at følge anbefalingerne eller ej.

Fordelen ved et advisory board er således set fra boardmedlemmernes side, at der normalt ikke er noget bestyrelsesansvar i form af et erstatningsansvar forbundet med at være medlem af et advisory board, og set fra selskabets og typisk ejerens side er der den fordel, at hverken selskabet eller ejeren er forpligtet til at følge anbefalingerne fra boardet.

Derfor er det ofte billigere rent aflønningsmæssigt med et advisory board end en bestyrelse, ligesom selskabet ikke behøver at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, hvis man kun har et advisory board.

Opgaven er så at sikre sig, at advisory board kun er et advisory board og ikke i realiteten kommer til at fremtræde på hjemmesider og udadtil som selskabets bestyrelse. I sådanne situationer kan advisory board-medlemmer nemlig risikere at ifalde erstatningsansvar som bestyrelsesmedlemmer over for selskabets ejere og kreditorer.

Det kan heller ikke udelukkes, at medlemmerne af et advisory board kan blive erstatningsansvarlige over for selskabet efter dansk rets almindelige regler ligesom andre rådgivere.

Advokaterne hos ØENS Advokatfirma deltager i og rådgiver selskaber og er advisory board-medlemmer.

Direktøraftale

Indholdet af en direktørkontrakt eller en direktøraftale er normalt resultatet af en intens forhandling mellem direktøren på den ene side og bestyrelsen eller bestyrelsesformanden på den anden side.

Man er som direktør ikke omfattet af funktionærlovens beskyttelsesregler, da man som direktør forventes at kunne forhandle og tage ordentligt vare på sig selv over for virksomheden, og man er f.eks. dermed ikke omfattet af regler om opsigelsesvarsler, feriepenge eller – hvad der ofte er praktisk – omfattet af Lønmodtagernes Garantifond, hvis selskabet går konkurs.

Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed og direktør nøje overvejer indholdet af en direktørkontrakt, så der sikres en rimelig og fornuftig balance mellem arbejdsopgaver, arbejdstid, ansvar og opgaver på den ene side og aflønning, incitaments- og pensionsordninger på den anden side.

En ordentlig direktørkontrakt omfatter derfor blandt andet følgende emner:

 • Tiltrædelsestidspunkt og titel
 • Stillingsindholdet, ansvarsområdet og resultater beskrives
 • Aflønning, fast løn, bonus (særligt bonusmålene skal beskrives)
 • Incitamentsprogrammer, inkl. f.eks. aktieoptionsordninger
 • Opsigelsesvarsler, herunder opsigelse ved ejerskifte
 • Fratrædelsesgodtgørelser
 • Pensionsordninger
 • Hverv under ansættelsen, f.eks. andre bestyrelsesposter
 • Opfindelser
 • Konkurrenceklausul, kundeklausul og non-solicitation-bestemmelse
 • Bil-, telefon-, avisordninger m.v.
 • Ulykkes- og helbredsforsikringer
 • Ferie
 • Misligholdelse og reaktionsmuligheder
 • Lovvalg og værneting (især ved ansættelse af udlændinge)

Hvis direktøren også er medejer af selskabet, bør der også indgås en ejeraftale, og samspillet om konsekvenser af opsigelse af direktørkontrakten og medejerskabet af selskabet skal tænkes godt igennem og være helt ajourført. Det er vigtigt, at man som direktør sikrer sig bedst mulige forhold under ansættelsen og i en evt. afskedigelsessituation, ligesom det som virksomhed er vigtigt at kunne skille sig af med en direktør, uden at det sker under anvendelse af en golden parachute i form af en høj godtgørelse.

Tal med en advokat med speciale indenfor ledelsesrådgivning

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Jakob Holst Nyvold, erhvervsjuridisk fuldmægtig, øens advokatfirma
Advokatfirma
Jakob Holst Nyvold
Erhvervsjuridisk fuldmægtig

Køb, salg og omdannelse af virksomhed

Skal du købe eller sælge en virksomhed?

Med mangeårig erfaring inden for selskabsret tilbyder vores jurister kompetent rådgivning i forbindelse med stiftelse af selskaber. Vi hjælper med at stifte alle typer selskaber; aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber osv.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp ved køb, salg eller omdannelse af virksomhed? Kontakt en af ØENS advokater med speciale indenfor selskabsret, og lad os hjælpe dig med din sag.

Fusion og spaltning

Ved en fusion overdrages alle aktiviteter og forpligtelser fra ét selskab til et andet selskab, eller to eller flere selskaber sammensmeltes til ét selskab.

 • En vandret fusion er en fusion mellem selskaber, der ikke indgår i et moder-datterselskabsforhold. Disse fusioner anvendes normalt, når to tidligere konkurrerende selskaber fusionerer til ét fælles selskab.
 • En lodret fusion er en fusion, hvor et datterselskab fusioneres op i et moderselskab. Ved en omvendt lodret fusion fusioneres et moderselskab ned i et datterselskab. Disse fusioner anvendes normalt som koncern-interne fusioner.

Ved en fusion sker der såkaldt universalsuccession, hvorved samtlige rettigheder og forpligtelser overgår til det fortsættende selskab eller det nye selskab, der skabes som led i fusionen. Fusioner kan gennemføres med beskatning eller som skattepligtige fusioner. Fusioner planlægges og gennemføres i samarbejde mellem ØENS Advokatfirma og et af de fusionerende selskabers revisor.

Der skal normalt udarbejdes en række dokumenter for de to fusionerende selskaber og en række dokumenter, der skal forelægges for generalforsamlingen i de fusionerende selskaber. Gennemførslen af en fusion er således relativ ”papirtung”, men der er muligheder for at gennemføre det på en ”light” måde blandt mindre selskaber i en koncern eller holdingselskabsstruktur.

Spaltning er den modsatte procedure af fusion. Her sker således en opdeling fra ét til flere nye selskaber, det kan f.eks. være én virksomhed, der varetager flere forskellige forretningsområder, som deles op i flere, der hver kører et forretningsområde videre.

Due diligence

Nedenfor er opstillet nogle af købers væsentligste opmærksomhedspunkter i forbindelse med erhvervelse af en virksomhed. Købers (eller købers rådgiveres) undersøgelse af disse forhold kaldes en juridisk due diligence og en juridisk due diligencerapport er en slags juridisk tilstandsrapport på en virksomheds væsentligste forhold.

En juridisk due diligencerapport afdækker således eventuelle juridiske uhensigtsmæssigheder, fejl og mangler, risici m.v., der er relevante i forbindelse med overvejelse om og forhandlinger af køb af en virksomhed. I større virksomhedsoverdragelser er der oftest f.eks. finansiel due diligence, skattemæssig og it-mæssig due diligence samt HR-mæssig due diligence.

Den juridiske due diligence kan eksempelvis omfatte følgende forhold og emner:

 • Kapitalforhold
 • Selskabsdokumenter
 • Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder
 • Ejerskab til anparter/aktier
 • Ejerskab til aktiver
 • Regnskaber
 • Perioderegnskaber
 • Budgetter
 • Selskabets kontrakter med kunder
 • Selskabets kontrakter med leverandører
 • Selskabets medarbejdere
 • Selskabets ledelse og andre nøglemedarbejdere
 • Selskabets IPR:
  • Varemærker
  • Patenter
  • Ophavsrettigheder
  • Design
  • Brugsmodeller
  • Domænenavne
 • Varelager
 • Inventar
 • Udestående fordringer
 • Fast ejendom/lejemål
 • Selskabets gæld
 • Selskabets forpligtelser
 • Skat
 • Moms, told og andre afgifter
 • Selskabets relationer
 • Selskabets forsikringsforhold
 • Aktuelle eller potentielle retssager
 • Selskabets overholdelse af lovregler, herunder EU-regler
 • Selskabets modtagelse af statsstøtte
 • Miljøforhold
 • Interviews med ledelse.

Finansiering

Virksomhedsoverdragelser kan finansieres på en række forskellige måder, og der er i den forbindelse en del forskellige krav og hensyn, der skal opfyldes og varetages. Et af de overordnede krav er, at et selskab ikke selv må finansiere sin egen overtagelse. Et selskab må, lidt forenklet sagt, ikke selv betale købesummen for aktierne i et selskab.

Efter selskabslovens § 206, stk. 1 er det ulovligt for selskaber at yde selvfinansiering i form af lån, garantier eller på anden måde bidrage over for en mulig køber af aktier eller anparter i selskabet til dennes erhvervelse af aktierne eller anparterne.

Problemet er i relation til køb og salg af virksomheder at vurdere, om eller hvornår et selskab – i forbindelse med en købers betaling af købesummen for aktierne eller anparterne i selskabet og i forbindelse med købesummens finansiering kan siges at medvirke på en ulovlig måde til købesummens betaling, helt eller delvist. Dette problem kan ses i mange afskygninger og i flere aspekter af en virksomhedshandel.

Der er i selskabsloven regler om lovlig økonomisk bistand til brug for finansiering af køb og salg af aktier eller anparter i et selskab. Reglerne om lovlig økonomisk bistand vil således navnlig kunne anvendes ved generationsskifter, hvor parterne har et indgående kendskab til selskabet, men hvor en eller flere af de nye ejere har vanskeligt ved at rejse pengene til køb af aktierne eller anparterne i selskabet.

På samme måde vil reglerne formentlig kunne anvendes i større virksomhedsoverdragelser, hvor køber har vanskeligt ved at rejse pengene, men hvor sælger ønsker at være behjælpelig med en hensigtsmæssig finansiering. Dog skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Generalforsamlingen skal godkende bistanden
 • Udlodningen af økonomisk bistand skal være forsvarlig
 • Der skal foreligge en redegørelse fra bestyrelsen eller direktionen af tilsynet om bistanden
 • Bistanden skal ydes på markedsvilkår og af midler, der i øvrigt kun udloddes som aktieudbytte

I øvrigt er det nærmere indhold af disse betingelser ikke afklaret hverken i lovteksten eller bemærkningerne til teksten. Reglerne om økonomisk bistand vil også være relevante i management buy-out situationer, hvor ledelsen i et selskab overtager selskabet.

Ved disse situationer er det meget vigtigt, at reglerne om lovlig økonomisk bistand overholdes, så man ikke risikerer, at der i stedet for lovlig ydet økonomisk bistand er tale om ulovlig ydet selvfinansiering.

En overtrædelse af reglerne om selvfinansiering medfører krav om tilbagebetaling af de udbetalte penge og formentlig også erstatningskrav for ledelsen (dvs. bestyrelsen og direktionen), der har medvirket til beslutningens gennemførsel. Det samme erstatningsansvar må forventes at ramme selskabets rådgivere i form af revisorer, advokater, virksomhedsmæglere, investment bankers m.v. og disse parters forsikringsselskaber.

Ejerskifte

Køb og salg af en virksomhed, helt eller delvist, er ofte en meget kompliceret og tidskrævende proces for både køber og sælger. Overdragelsen sker ved indgåelse af en overdragelsesaftale, der skal tage højde for, at enhver virksomhed er unik.

ØENS hjælper dig gerne med udarbejdelse, gennemgang og forhandling af de aftaler og kontrakter og den proces, der er relevant ved et køb eller salg af virksomhed, og vi har stor erfaring med både små og store virksomhedsoverdragelser.

Køb og salg af en virksomhed sker i juridisk forstand normalt på én af disse to måder:

 • Aktivoverdragelsesaftale, hvor køber erhverver én, flere eller alle dele af en virksomheds aktiver (altså ting, inventar, goodwill m.v.). Aftalen indgås med selve den sælgende virksomhed, og den fremtidige drift foregår herefter fra det købende selskab.
 • Aktieoverdragelsesaftale, hvor køber erhverver, eller sælger afhænder nogle eller alle aktier eller anparter i en virksomhed. Aftalen indgås med virksomhedens ejer eller ejere, og den fremtidige drift fortsætter i det eksisterende selskab.

Forskellen mellem disse to former for strukturering af et køb eller salg af en virksomhed er især hæftelsesforholdene. Ved en aktivoverdragelse hæfter køber ikke for det sælgende selskabs fejl og forsømmelser over for kunder, kreditorer mv., mens ved en aktieoverdragelse hæfter selskabet fortsat for dets fejl eller forsømmelser over for kunder, kreditorer m.v. Der er også store skattemæssige forskelle mellem de to salgsformer.

Valget mellem disse to overdragelsesformer sker normalt på baggrund af en samlet vurdering og forhandling mellem køber og sælger, hvor især følgende afgør hvilken model, der anvendes:

 • Værdiansættelses- og regnskabsmæssige forhold
 • Forretnings- og imagemæssige forhold
 • Hæftelsesmæssige forhold hos sælger
 • Skattemæssige forhold hos sælger og køber samt
 • Juridiske forhold, herunder forholdet til eksisterende kunder og samarbejdspartnere

 

Derfor er det vigtigt, at aftalen om køb af en virksomhed er præcis og omfattende, så købers centrale ønsker og forudsætninger imødekommes og behandles, f.eks. vedrørende:

 • Købesummens betaling, herunder reaktionsmulighederne, hvis købesummen ikke erlægges som aftalt
 • Risikoen for nedslag i købesummen, hvis virksomheden ikke er eller performer. som køber forventer (og sælger har ”lovet”)
 • Overdragelse af det sælgende selskabs aktiver eller anparter/aktier, herunder sikring af, at overdragelsen rent faktisk finder sted og anmeldes og registreres de rette steder (og konsekvenser og reaktionsmuligheder ved manglende eller delvis overdragelse)
 • Firmaets fremtidige navn
 • Indgåelse af aftale om sælgers fremtidige arbejdsforpligtelser og -rettigheder, herunder særligt aflønnings-, opsigelses- og pensionsforhold
 • Goodwill og kundeportefølje, herunder skal det sikres bedst muligt, at eksisterende kunder og kunde- og aftaleforhold kan fortsætte
 • Medarbejdere og medarbejderforpligtelser skal afdækkes
 • Tilgodehavender skal værdiansættes
 • Immaterielle rettigheder (patenter, ophavsrettigheder, varemærker, domænenavne mv.) skal overdrages
 • Kreditorer og deres antal og størrelse skal evt. afdækkes
 • Potentielle erstatningskrav, retssager skal evt. afdækkes
 • Konkurrenceklausul der afgør, hvorvidt sælger må påbegynde en konkurrerende virksomhed efter salget
 • Kundeklausul, der afgør, hvorvidt sælger må kontakte selskabets kunder med henblik på salg af ydelser via et andet selskab
 • Lovvalg – skal uenigheder afgøres efter dansk ret, hvis sælger f.eks. er et tysk firma?
 • Værneting – skal uenigheder afgøres ved de almindelige domstole eller ved voldgift?

 

Hertil kommer, at der som regel indgås flere forskellige aftaler i forbindelse med køb og salg af en virksomhed. Der indgås således normalt:

 • Ejeraftale, der regulerer flere ejeres rettigheder og pligter som aktive ejere af en virksomhed
 • Investeringsaftale
 • Sikring af købesummens faktiske betaling og faktisk overdragelse af aktier eller anparter, når pengene er betalt
 • Optionsaftaler, der giver ledelse og/eller medarbejdere optioner til erhvervelse af aktier eller anparter i selskabet
 • Direktørkontrakt, der regulerer direktørens løn, bonus, arbejdsforpligtelser og øvrige forpligtelser under ansættelsen
 • Ajourføring af selskabets ejerbog, overdragelse af aktiebreve

ØENS hjælper dig med udarbejdelse, gennemgang og forhandling af de aftaler og kontrakter og den proces, der er relevant ved et køb eller salg af en virksomhed eller et selskab. Vi har stor erfaring med både små og store virksomhedsoverdragelser.

Virksomhedsomdannelse

Mange, som i en periode har drevet virksomhed i personlig form, f.eks. enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, ønsker at omdanne virksomheden til et anpartsselskab eller et aktieselskab eventuelt med et holdingselskab.

Der kan være flere driftsmæssige, skattemæssige, imagemæssige og hæftelsesmæssige årsager til, at man som firmaejer ønsker at omdanne sin virksomhed til f.eks. et aktieselskab.

Teknisk set sker omdannelsen ved at indskyde aktiverne fra den personlige virksomhed i et nystiftet anparts- eller aktieselskab (apportindskud). Mange vælger at anvende reglerne i virksomhedsomdannelsesloven om skattefrie virksomhedsomdannelser for at undgå, at der sker beskatning af indehaveren i forbindelse med omdannelsen (man undgår skatteudskydelse).

En skattefri virksomhedsomdannelse kombineres typisk med en skattefri tilførsel af aktiver eller en skattefri aktieombytning, så der opnås en holdingstruktur.

Skattefri virksomhedsomdannelser sker normalt i perioden fra 1. januar til 30. juni.

Eftersom en revisor skal udarbejde vurderingsberetning og åbningsbalance, og eftersom valget af, hvilken model der skal anvendes, afgøres af virksomhedens regnskab og af ønsket om at undgå eller udskyde beskatning, tilrettelægger og gennemfører vi altid virksomhedsomdannelsen i samarbejde med en revisor, typisk den revisor, som har lavet virksomhedens seneste årsregnskab.

Generationsskifte

Et generationsskifte af en virksomhed er ofte en kompliceret og tidskrævende transaktion for både køber og sælger. Vi har hos ØENS Advokatfirma erfaring med rådgivning om og udarbejdelse af dokumenter ved generationsskifter.

Man taler normalt om et generationsskifte, når en ejer af en virksomhed afhænder hele eller dele af virksomheden til et eller flere familiemedlemmer, til en eller flere medarbejdere eller til eksterne ejere.

Et generationsskifte kan ske som følge af dødsfald, hvor familien pludselig skal tage stilling til virksomhedens daglige drift og fremtid. Denne situation kan ejeren i god tid afværge ved at oprette et testamente, hvori selskabets fremtidige ejerforhold afklares. ØENS kan være behjælpelig med at udarbejde et sådan testamente.

Et generationsskifte kan også ske som led i en mere eller mindre planlagt proces, hvor det er særligt vigtigt, at ejerskab og ledelsesforhold håndteres. I praksis er det ofte overdragelsen af ledelsen og den daglige indflydelse i virksomheden, der volder de største kvaler. Dette gælder både for den, der sælger, og for den eller dem, der er købere.

Forud for gennemførelsen af et generationsskifte er det også meget vigtigt at have fokus på de skattemæssige forhold, så sælger får mest muligt ud af salgssummen. Tilsvarende er det vigtigt for køber at indrette sig skattemæssigt optimalt. Derfor går forretningsmæssige, skattemæssige og juridiske forhold hånd i hånd i forbindelse med gennemførelsen af et hensigtsmæssigt forløb.

Det er altså vigtigt for begge parter at have fokus på:

 • Værdiansættelse og regnskabsmæssige forhold
 • Forretnings- og imagemæssige forhold
 • Hæftelsesmæssige forhold hos sælger og køber
 • Skattemæssige forhold hos sælger og køber
 • Juridiske forhold
 • Selskabsretlige forhold, f.eks. gennemførsel af generalforsamlinger, vedtægtsændringer mv.

 

Vi hjælper dig gerne med udarbejdelse, gennemgang og forhandling af de aftaler og kontrakter og den proces, der er relevant ved et generationsskifte af din virksomhed. Derfor er det vigtigt, at aftalerne er præcise og omfattende, så sælgers og købers centrale ønsker og forudsætninger imødekommes og behandles, f.eks. vedrørende:

 • Købesummens betaling, herunder sikring af, at købesummen rent faktisk betales (og konsekvenser og reaktionsmuligheder ved manglende eller delvis betaling)
 • Overdragelse af anparter eller aktier, herunder sikring af, at overdragelsen rent faktisk finder sted og anmeldes og registreres de rette steder (og konsekvenser og reaktionsmuligheder ved manglende eller delvis overdragelse).
 • Firmaet fremtidige navn
 • Tidligere ejers fremtidige arbejdsforpligtelser og –rettigheder
 • Goodwill og kundeportefølje. Herunder skal det sikres bedst muligt, at eksisterende kunder og kunde- og aftaleforhold kan fortsætte
 • Medarbejdere og medarbejderforpligtelser skal afdækkes
 • Immaterielle rettigheder (patenter, ophavsrettigheder, varemærker, domænenavne m.v.) skal overdrages
 • Kreditorer og deres antal og størrelse skal afdækkes
 • Potentielle erstatningskrav, retssager skal afdækkes.

 

Hertil kommer, at der som regel indgås flere forskellige aftaler i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Der indgås således normalt:

 • Ejeraftaler, der regulerer flere ejeres rettigheder og pligter som aktive ejere af en virksomhed
 • Optionsaftaler, der giver ledelse og/eller medarbejdere optioner til erhvervelse af aktier eller anparter i selskabet
 • Direktørkontrakt, der regulerer direktørens løn, bonus, arbejdsforpligtelser og øvrige forpligtelser og rettigheder under ansættelsen
 • Ajourføring af selskabets aktie- eller anpartsbog, overdragelse af evt. aktiebreve

  ØENS hjælper dig med udarbejdelse, gennemgang og forhandling af de aftaler og kontrakter og den proces, der er relevant ved et generationsskifte af en virksomhed.

Hvordan beregnes honoraret?

Vores honorar i erhvervssager tager normalt udgangspunkt i antal brugte timer i forbindelse med bistanden i den enkelte sag. Der kan dog i forbindelse med afregningen ske regulering af det samlede honorar under hensyntagen til det opnåede resultat, sagens værdi og betydning for dig, sagsbehandlingstiden, arbejdets karakter samt det ansvar, der er forbundet med sagens gennemførelse.

Hvis du har en retshjælpsforsikring tilknyttet din virksomhed, vil du endvidere i mange tilfælde kunne få dækket de fleste omkostninger ved at føre retssag.

Fakturering

Ved enkeltopgaver fakturerer vi normalt ved afslutningen af sagen, men ved faste klientforhold faktureres kvartalsvis. Du vil, ud over honoraret for den udførte bistand, blive faktureret for de udlæg, der eventuelt har været i forbindelse med sagsbehandlingen.

Få et overslag

For erhvervsdrivende vil vi som udgangspunkt beregne salæret på timebasis. Du er dog altid velkommen til at få et overslag på, hvad vi mener, den pågældende opgave vil komme til at koste, ligesom du ofte kan få en fast pris på opgaven.

Tal med en advokat med speciale indenfor selskabsret

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Jakob Holst Nyvold, erhvervsjuridisk fuldmægtig, øens advokatfirma
Advokatfirma
Jakob Holst Nyvold
Erhvervsjuridisk fuldmægtig

Selskabsform

Vi kan hjælpe med at stifte et selskab – uanset om det skal være et aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab eller en anden selskabsform.

Med mangeårig erfaring inden for selskabsret tilbyder vores jurister kompetent rådgivning i forbindelse med stiftelse af selskaber. Vi hjælper med at stifte alle typer selskaber; aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber osv.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til stiftelse af selskab eller valg af selskabsform? Kontakt en af ØENS advokater med speciale indenfor selskabsret, og lad os hjælpe dig med din sag.

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab skal stiftes med en aktiekapital på mindst 400.000 kr. Aktieselskaber kan ligesom anpartsselskaber stiftes ved apportindskud af aktiver, hvis værdi tilsammen udgør mindst 400.000 kr., f.eks. patenter, løsøre, IT, en bil, værdipapirer eller en igangværende virksomhed, så stiftelsen af et aktieselskab ikke nødvendigvis kræver indskud af kontanter. Et aktieselskab kan have en eller flere stiftere og kan have en eller flere aktionærer, og et aktieselskab skal have en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Et aktieselskabs daglige ledelse skal varetages af en direktion, mens den strategiske og langsigtede styring foretages af en bestyrelse. Selskabet kan i stedet for en bestyrelse vælge at have et tilsynsråd. Den væsentligste forskel på, hvorvidt der vælges en bestyrelse eller et tilsynsråd er, at en bestyrelse har et selvstændigt ledelsesansvar, hvor et tilsynsråd alene fører tilsyn med selskabets direktion. Bestyrelsen eller tilsynsrådet skal bestå af mindst 3 personer.

Oprindeligt var der store forskelle på anpartsselskaber og aktieselskaber. I dag er selskabsformerne blevet mere ens, og eftersom man senere kan omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab, hvis det måtte blive nødvendigt, er det ofte hensigtsmæssigt at begynde med et anpartsselskab.

I visse brancher, fortrinsvis i den finansielle sektor, er der krav om etablering i aktieselskabsform, ligesom anpartsselskabers anparter ikke kan noteres på børser eller alternative eller autoriserede markedspladser.

Hos ØENS Advokatfirma rådgiver vi om stiftelse af aktieselskaber og har en lang rækker aktieselskaber blandt vores faste klienter.

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab skal stiftes med en anpartskapital på mindst 40.000 kr. Et anpartsselskab kan have en eller flere stiftere og en eller flere anpartshavere. De 40.000 kr. kan indskydes som kontanter eller som apportindskud, det vil sige indskud af aktiver, der repræsenterer en værdi af mindst 40.000 kr., f.eks. patenter, løsøre, IT-udstyr eller en igangværende virksomhed. Når først selskabet er stiftet, kan selskabskapitalen på de 40.000 kr. anvendes til den løbende drift, det vil sige, de kan bruges til indkøb af f.eks. computere, betaling af løn og moms m.v.

Hovedformålet med at oprette et anpartsselskab vil oftest være at undgå personlig hæftelse. Ved at etablere en ny virksomhed som et anpartsselskab taber man som udgangspunkt kun de penge, man har skudt ind i selskabet, hvis virksomheden går konkurs. Man slipper altså som ejer for, at kreditorerne gør krav på hus og hjem.

Ledelsen i et anpartsselskab kan bestå af en direktion eller en bestyrelse eller af begge dele. Ofte er der ingen bestyrelse i et ApS, men så er direktøren ansvarlig for at lave både ”direktørarbejde” og ”bestyrelsesarbejde”. Vi anbefaler altid grundig rådgivning om, hvorvidt der er behov for direktør eller bestyrelse, og hvis der ”kun” er en direktør, er direktøren juridisk ansvarlig for at udføre både en bestyrelses opgaver og de normale direktionsopgaver. Se mere under ”bestyrelsesansvar”.

Der kan være væsentlige skattemæssige fordele forbundet med oprettelsen af selskaber. Et anpartsselskab eller et aktieselskab er desuden ofte den eneste praktiske løsning, hvis der er eller skal være flere medejere.

Et anpartsselskab kan oprettes på få timer, forudsat at dokumentation for selskabskapitalen er tilvejebragt, og at Erhvervsstyrelsens registreringssystem er i drift.

 

Hos ØENS Advokatfirma har vi erfaring med at hjælpe klienter med at oprette selskaber. Inden vi opretter et anpartsselskab, holder vi typisk et møde, hvor vi fastslår, præcis hvilken selskabskonstruktion du har behov for, og hvilken organisation, dit selskab skal have. Man kan organisere et anpartsselskab på mange måder, og det kan lige så godt gøres ordentligt fra starten.

Vi udarbejder selskabsdokumenterne, hvoraf de mest centrale er stiftelsesdokumentet og vedtægterne. Når stiftelsesdokumentet er underskrevet, og kapitalen er fuldt indbetalt, registrerer vi selskabet hos Erhvervsstyrelsen.

Oprindeligt var der store forskelle på anpartsselskaber og aktieselskaber. I dag er selskabsformerne blevet mere ens, og eftersom man senere kan omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab, hvis det måtte blive nødvendigt, er det ofte hensigtsmæssigt at begynde med et anpartsselskab.
I visse brancher, fortrinsvis i den finansielle sektor, er der krav om etablering i aktieselskabsform, ligesom anpartsselskabers anparter ikke kan noteres på børser eller alternative eller autoriserede markedspladser.

Holdingstruktur

I mange situationer, hvor man opretter et selskab, vil det være fordelagtigt samtidig at oprette et holdingselskab. Vi rådgiver ofte om etablering af holdingstruktur. Et holdingselskab er et selskab, hvis hovedaktivitet er at eje anparter eller aktier i et andet selskab, hvorfra den egentlige virksomhed drives (og som kaldes driftsselskabet).

Formålet med at oprette et holdingselskab vil typisk være at trække udbytte fra driftsselskabet skattefrit op i holdingselskabet. Og når udbyttet først er trukket lovligt op i holdingselskabet, skal udbyttet ikke senere tilbagebetales, hvis driftsselskabet efterfølgende kommer i økonomiske problemer eller går konkurs. En anden stor fordel ved oprettelsen af holdingstruktur er, at selskabet kan sælge aktierne eller anparterne i driftsselskabet uden at blive beskattet af eventuel avance (værdistigning).

Stiftelse af et holdingselskab sker ofte ved opstart af virksomhed, hvor man først stifter et holdingselskab med en kapital på 40.000 kr. Når holdingselskabet er stiftet og registreret, stifter holdingselskabet et driftsselskab med de samme 40.000 kr., som altså genbruges. Ekstraudgiften til at stifte et holdingselskab, når man alligevel er i gang med at stifte et driftsselskab, er beskeden, så vi anbefaler, at det bliver gjort fra begyndelsen.

Hvis man allerede driver virksomhed i personlig form, kan man i perioden fra 1. januar til 30. juni omdanne virksomheden til selskabsform under anvendelse af reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. På denne måde omdanner man sit personlige firma til et aktie- eller anpartsselskab. Herefter kan man foretage en såkaldt aktie- eller anpartsombytning, hvor man får skudt et holdingselskab ind mellem sig selv og driftsselskabet og på denne måde får etableret en selskabsstruktur med et driftsselskab og et holdingselskab.

Denne procedure er lidt mere omfattende og lidt dyrere og kræver blandt andet revisors deltagelse til vurdering af virksomheden.

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed med kun én ejer. Ejeren i en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens gæld og forpligtelser. Der er ikke noget lovkrav om minimumskapital, og virksomheden er gratis at registrere. Der kan være visse udfordringer ved at drive virksomheden som en enkeltmandsvirksomhed. En af udfordringerne kan være, at man udsætter sin privatøkonomi for stor risiko, hvis virksomheden går konkurs. Såfremt man ønsker at drive sit selskab med denne selskabsform, er der en række særligt skattemæssige beslutninger, der skal træffes, og som vi hos ØENS gerne assisterer med.

Interessentskab

Et interessentskab er en virksomhedskonstruktion, hvor ejerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for virksomhedens gæld og forpligtelser. Drives virksomheden i interessentskabsform, udsætter man derfor sin privatøkonomi for risikoen for at blive trukket med ned, hvis virksomheden konkurs.

Der kan specielt i begyndelsen være visse relativt begrænsede skattemæssige fordele forbundet ved at drive virksomhed i interessentskabsform. Ofte taler hensynet til at undgå den personlige risiko dog kraftigt for, at virksomheden drives i selskabsform, og der kan også være store skattemæssige ulemper forbundet ved ikke i god tid at sørge for, at virksomheden drives i f.eks. anpartsselskabsform i en holdingstruktur.

Inden man påbegynder driften af virksomheden, er det derfor en god idé at forhøre sig om fordele og ulemper ved forskellige virksomhedsformer. Mange, der samarbejder med en kompagnon om driften af en virksomhed, driver uden at vide det virksomheden som et interessentskab.

Hvis man driver virksomheden i interessentskabsform, bør man oprette en interessentskabskontrakt, som eksempelvis kan indeholde regler om:

 • Arbejdsforpligtelser
 • Finansiering af interessentskabet
 • Underskrivelse på vegne af interessentskabet
 • Hvilke beslutninger, der kræver særlig vedtagelse
 • Udtræden af interessentskabskontakten
 • Opløsning af interessentskabet
 • Hvad der sker i tilfælde af en interessents død, skilsmisse, umyndiggørelse m.v.
 • Konkurrenceklausul
 • Kundeklausul
 • Misligholdelse
 • Lovvalg og værneting

Vi hjælper ofte med udarbejdelse og forhandling af interessentskabsaftaler, når de skal indgås, eller når en interessent skal udtræde af et interessentskab.

Kommanditselskab

Et kommanditselskab er kendetegnet ved at have en eller flere komplementarer og en eller flere kommanditister. Komplementarerne hæfter personligt og ubegrænset for hele kommanditselskabets gæld og forpligtelser. Hvis der er flere komplementarer, hæfter de solidarisk. Derfor ser man ofte, at komplementaren er et anparts- eller et aktieselskab. Kommanditisterne hæfter kun med deres indskud. Komplementarerne skal i henhold til lovgivningen besidde visse ledelsesmæssige og administrative beføjelser. Den oprindelige tanke med kommanditselskaber var, at komplementaren skulle bestå af den eller de personer, der drev virksomheden, mens rollen som kommanditist var tiltænkt (passive) investorer.

Et kommanditselskab er skattetransparent, hvilket vil sige, at beskatningen sker på deltagerniveau, ikke i selve kommanditselskabet. Det betyder, at hver enkelt deltager beskattes ift. størrelsen af den enkelte deltagers andel af selskabet. I denne henseende fungerer et kommanditselskab lidt ligesom et interessentskab, men investorer foretrækker typisk kommanditselskabet frem for interessentskabet på grund af den begrænsede hæftelse, som investorerne kan få ved at deltage som kommanditister.

Kommanditselskaber anvendes typisk f.eks. i ejendomsprojekter og skibsprojekter og som investeringsselskaber.

Vi rådgiver ofte klienter, som ønsker at komme ud af et kommanditselskab, fordi driften ikke går som forventet, f.eks. hvis en lejer af en ejendom går konkurs, og kommanditisterne dermed pludseligt selv skal dække renter og afdrag til banker. Vi hjælper også med at forhandle henstandsordninger eller afdragsordninger med banker.

Joint venture

Et joint venture er et formaliseret samarbejde mellem to eller flere virksomheder om oprettelse af en ny, selvstændig, fælles virksomhed. Der kan være tale om et samarbejde her i landet eller i udlandet. Der kan være mange grunde til at oprette et joint venture. Ønsket om at dele knowhow, udgifter til udvikling af nye produkter eller ønsket om generelt at knytte tættere bånd til andre virksomheder osv. Mange joint ventures oprettes, uden at de involverede virksomheder er bevidste om, at de opretter et joint venture, idet man måske blot betragter relationen som et fast samarbejde.

Andre joint ventures oprettes som selvstændige aktie- eller anpartsselskaber, andre som interessentskaber eller kommanditselskaber.

Ved oprettelsen af joint ventures er der mange forhold, som skal afklares ud over organisationsformen. Det er spørgsmål om:

 • Beskrivelse af formål
 • Afklaring af ejerandele
 • Fordeling af underskud/overskud
 • Eventuelle finansieringsforpligtelser
 • Hvilke beslutninger, der kræver særlig majoritet
 • Rettighederne til involveret IPR såsom patenter, design og ophavsrettigheder
 • De deltagende virksomheders konkurrerende aktiviteter
 • Bestemmelser omkring salg af ejerandele
 • Opsigelse
 • Misligholdelse
 • Værneting og lovvalg

ØENS Advokatfirma deltager i udarbejdelsen af aftaler om joint venture såvel som i forhandlingen af disse, både i Danmark og i udlandet og med danske eller udenlandske parter.

Tal med en specialist på området

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Jakob Holst Nyvold, erhvervsjuridisk fuldmægtig, øens advokatfirma
Advokatfirma
Jakob Holst Nyvold
Erhvervsjuridisk fuldmægtig
familie- og arveret, arv og testamente, Lisa-Lykke-Kielberg, Kenneth Gudmundsson

Familie- og arveret

Vi rådgiver dig og din familie om spørgsmål vedrørende familieretlige anliggender, arv og testamente. Sammen finder vi en løsning, der passer til netop jeres familie.

I dag findes der mange forskellige familietyper, og det kan derfor være nødvendigt at søge råd om, hvad der kan være en god løsning for dig og din familie – hvad enten du er gift, har en samlevende partner eller skal skilles.

Hvordan forholder det sig med arveret og testamente? Hvem arver hvem, hvornår og hvordan? Arveloven regulerer disse spørgsmål. Men hvis du ønsker en anden fordeling af arven end den, der følger af arveloven, kan du oprette et testamente. At oprette et testamente er et personligt anliggende, og derfor sætter vi hos ØENS en ære i at møde dig dér, hvor du er, og med forudsætningen om at tillid og fortrolighed er grundelementer i klientrelationen.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Så er du meget velkommen til at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret.

Ægteskab

Når I indgår ægteskab, opstår der det, der juridisk kaldes formuefællesskab/delingsformue (med mindre I ved arv har modtaget særeje). At have formuefællesskab betyder dog ikke, at man som ægtefæller hæfter for hinandens gæld eller kan disponere over det, som ægtefællen ejer.

Derimod er det sådan, at det, du ejer, forbliver dit (særråden), og at det derfor er dig, der har rådigheden over det, du ejer. Ligeledes følger det, at den gæld, du har, er din (særhæften), og at du derfor som udgangspunkt heller ikke hæfter for din ægtefælles gæld. Tilsvarende gælder også for din ægtefælle.

Det, du og din ægtefælle har som jeres respektive særråden og særhæften, indgår i hver jeres bodele i formuefællesskabet. Delingsformuen består derfor altid af to bodele – én for jer hver.

Virkningen af at have formuefællesskab er, at der i forbindelse med et senere skifte/deling af delingsformuen sker en ligedeling af formuefællesskabet. Ligedelingen kræver dog, at jeres bodele er positive, idet der ikke sker nogen deling af negative bodele.

Ægtepagt (særeje)

Der kan være mange grunde til at overveje en ægtepagt, men for mange, især nygifte, er det en fjern tanke, for er det ikke kun noget, man skal have med henblik på skilsmisse?

Svaret er kort og godt: Nej. Der kan være mange andre formål –  herunder at sikre sig ved død, selv om ægtepagten ikke er at forveksle med et testamente.

Ægtepagten regulerer den formue, der er i ægteskabet og er derfor en aftale om, at den formue, I har, ikke nødvendigvis skal være det formuefællesskab, som er lovens udgangspunkt.

Det kan være relevant at overveje en ægtepagt:

 • Hvis den ene af jer i ægteskabet har gæld
 • Hvis den ene af jer har virksomhed og ønsker at beskytte denne
 • Hvis den ene af jer har særbørn
 • Hvis der er betydelig forskel på jeres formuer
 • Hvis den ene af jer er udstationeret, og den anden derfor er ”hjemmegående”
 • Hvis der skal ske en deling af pensioner

Ugifte samlevende

Mange lever i dag som samlevende, men har ikke nødvendigvis taget højde for, hvad det rent juridisk indebærer. Den første hovedregel for samlevende er, at I ikke har noget formuefællesskab og derfor tager det med ud, som I havde med ind i samlivet. Dernæst gælder at I ikke arver hinanden.

Såfremt I f.eks. overvejer at købe ejendom sammen eller stifte familie, er det derfor vigtigt, at I forholder jer til jeres juridiske situation og får sikret jeres juridiske position, så I undgår unødige konflikter og uhensigtsmæssige situationer fremadrettet.

Hos ØENS anbefaler vi blandt andet, at man i forbindelse med at købe fast ejendom får lavet en samejeoverenskomst, som indeholder bestemmelser om jeres fælles ejerskab, herunder forpligtelser og rettigheder ved den løbende drift, men også såfremt I senere måtte gå fra hinanden.

Skilsmisse

Når man skal separeres og/eller skilles, er der flere ting, man skal have afklaret og aftalt:

 • Vilkårene for selve separationen/skilsmissen
 • Bodelingen/delingen af fællesboet
 • Børnene

Mange kaster sig selv ud i at udarbejde aftalerne. Ofte ser vi, at det kan give udfordringer – også på lidt længere sigt, og vi anbefaler derfor, at man søger råd hos en advokat, hvis man er i tvivl.

Ansøgning om separation og skilsmisse
Ansøgning om separation og skilsmisse sker via Statsforvaltningens hjemmeside. I forbindelse med ansøgningen skal I tage stilling til, om I er enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen, herunder hvem der skal overtage den hidtidige fælles bolig, og om der skal betales ægtefællebidrag.

Er I ikke enige, vil I blive indkaldt til vilkårsforhandling i Statsforvaltningen.

Bodeling
Ud over at ansøge om separation eller skilsmisse skal I have foretaget en deling af jeres fællesbo, da formuefællesskabet i forbindelse med separationen eller skilsmissen ophører. Skæringsdatoen for delingen er den dag, der er indgivet anmodning til Statsforvaltningen om separation eller skilsmisse, med mindre I har aftalt andet.

De aktiver og passiver, I hver især havde i jeres respektive bodele på skæringsdagen, indgår i delingen. En positiv bodel deles med halvdelen til hver af jer, mens der ikke sker en deling af en eventuel negativ bodel.

Børnene
I forbindelse med skilsmissen skal der endvidere tages stilling til forældremyndighed, samvær, bopæl og børnebidrag.

Hvad gør I, hvis I slet ikke kan blive enige?
Advokat Anders Larsen er én af de blot fire autoriserede bobehandlere ved Københavns Byret, der kan udpeges af skifteretten til at bistå med at gennemføre delingen af ægtefællers formue, når der ikke kan opnås enighed.

Arvens fordeling efter loven

Når der skal arves, foregår det i følgende rækkefølge:

1. arveklasse
Dette er dine nærmeste slægtsarvinger. Disse er iht. loven dine børn. Når en person dør, træder dennes børn (altså børnebørn) i dennes sted og arver indbyrdes lige. På tilsvarende måde arver fjernere livsarvinger.

2. arveklasse
Har du ingen arvinger i 1. arveklasse (ingen børn, børnebørn osv.), vil dine forældre arve dig ligeligt. Er en af dine forældre død, træder dennes børn (dvs. dine søskende) i den pågældendes sted og arver indbyrdes lige. På tilsvarende måde arver fjernere livsarvinger (nevøer, niecer). Findes ingen livsarvinger efter den ene af forældrene, arver den anden af forældrene eller dennes livsarvinger alene.

3. arveklasse
Er der ej heller nogen arvinger i 2. arveklasse (hverken forældre, søskende eller niecer og nevøer), vil dine bedsteforældre arve dig. Halvdelen af arven tilfalder bedsteforældrene på fædrene side og halvdelen bedsteforældrene på mødrene side. Er en af bedsteforældrene død, træder dennes børn i stedet for, men ikke fjernere livsarvinger, i den pågældendes sted. Dvs. kusiner og fætre kommer aldrig til at arve dig iht. loven.

Mellem fædrene og mødrene arvinger indbyrdes deles arven som angivet i 2. arveklasse. Er der kun arvinger på fædrene eller mødrene side, arver disse alene.

Staten vil arve alt efter dig, hvis du ikke efterlader dig nogen arvinger i arveklasserne.

Enlige
Efterlader du dig hverken ægtefælle/registreret partner, børn eller andre livsarvinger, betyder det dog ikke nødvendigvis, at du ikke har nogen arvinger længere ude i familien. Dog er det ikke sikkert, at du er enig i, at disse andre arvinger skal arve dig. Såfremt du ikke har ægtefælle, børn eller andre livsarvinger, vil arven i stedet tilfalde dine forældre, søskende eller nevøer/niecer.

Er dine forældre døde, og har du ingen nulevende søskende eller nevøer/niecer, er det i stedet dine bedsteforældre eller moster/morbror eller faster/farbror, der arver. Overlever dine bedsteforældre dig ikke, og har dine forældre ingen nulevende søskende, har du ingen arvinger efter arveloven – dine kusiner og fætre arver dig ikke efter loven –  og det, du efterlader dig, vil i stedet tilfalde statskassen.

Hos ØENS anbefaler vi derfor, at du som enlig tager aktiv stilling til, hvem der skal arve dig og får lavet et testamente, hvis ikke hele din formue skal ende i statskassen.

Ægtefæller
Er du gift og har børn, er arvelovens udgangspunkt, at den længstlevende ægtefælle arver halvdelen, mens børnene skal dele den anden halvdel, uanset hvor mange børn der er.

Efterlader afdøde sig ikke børn, arver ægtefællen alene. Såfremt der er formuefællesskab i ægteskabet, vil det derfor betyde, at den efterlevende ægtefælle – såfremt afdøde ikke havde lavet testamente – efter et skifte af dødsboet vil modtaget tre fjerdedele af den fælles formue. Såfremt afdøde havde særeje, afhænger arvefordelingen af, hvilken særejeform det er tale om.

Er det nok at være gift, eller skal vi også have testamente?
Mange ægteskaber er sådan indrettet, at de fleste penge er bundet i aktiver, f.eks. hus, bil, sommerhus, værdipapirer eller lignende.

Når man som ægtefæller skal overveje at få udarbejdet et testamente, hænger det i høj grad sammen med, hvordan aktiverne er bundet samt hensynet til, at man som længstlevende skal komme godt videre og have de bedste økonomiske forudsætninger – særligt, hvis der også er børn.

Uden testamente – og forudsat der ikke er særeje i ægteskabet – vil ægtefællen modtaget ¾ af fællesboet, mens børnene vil modtage ¼ til deling. Såfremt der er tale om mindreårige børn, vil pengene blive sat i forvaltning, indtil barnet er 18 år.

Man skal altså overveje, om ens økonomi kan bære, at der skal betales en kontant arv til børnene, hvilket i værste fald kan betyde, at man som længstlevende skal sælge nogle aktiver – f.eks. huset. Den ikke-økonomiske konsekvens ved dette vil være, at familien midt i sorgen står over for at måtte flytte fra det hjem, som ellers har været en tryg base.

Med et testamente er det muligt at sikre længstlevende (og indirekte også børnenes videre forsørgelse) ved at oprette et testamente, der bestemmer, at længstlevende skal arve mest muligt – svarende til 15/16 af fællesboet. Børnene vil da arve 1/16 ved førstafdødes død og modtage resten ved længstlevendes død.

Ugifte samlevende
”Vi har levet sammen i mere end to år, så vi arver hinanden.”

Denne sætning er det, vi som oftest bliver mødt med, når vi taler med samlevende, og vi er så ærgerlige over, at det er den almindelige myte. For faktum er, at samlevende aldrig arver hinanden uden at have oprettet et testamente.

Konsekvensen af at være uden testamente er, at det er dine eventuelle børn, børnebørn, forældre eller søskende m.v. der arver dig og ikke din samlever.

Samlevende har dog den mulighed at oprette et udvidet samlevertestamente, hvorefter de opnår næsten samme arveret som ægtefæller. Samlevende vil dog ikke opnå tvangsarveret, og de skal betale 15 % i arveafgift. Forudsætningen for at arve hinanden er, at man på dødstidspunktet:

 • Opfylder betingelserne for at kunne indgå ægteskab og Ikke har oprettet et andet udvidet samlevertestamente og havde fælles bopæl i de seneste 2 år forud for dødsfaldeteller
 • Man har, har haft eller venter et fælles barn.

 

Adoptivbørn og bortadopterede børn

Arven for adopterede og bortadopterede børn er reguleret i særlig lovgivning. Afgørende er blandt andet tidspunktet for adoptionen/bortadoptionen.

Arveforskud

Ønsker du at give arveforskud, eller skal du modtage arveforskud, skal du være opmærksom på, at du måske skal betale boafgift og eventuel tillægsboafgift. Det er derfor vigtigt, at man søger rådgivning i forbindelse med arveforskud.

Arveafkald

Som arving har du mulighed for at give arveafkald på forventet arv og på falden arv. Betingelserne for afkaldene er forskellige, og mulighederne ligeledes.

Afkald på forventet arv

Arveafkald på forventet arv kan gives indtil det tidspunkt, hvor den, du skal arve, er afgået ved døden. Afkaldet kan gives med eller uden vederlag og kan gives for dig personligt eller også for dine efterkommere.

Afkald på falden arv

Når arven er falden, betyder det, at den, du arver, allerede er afgået ved døden på tidspunktet, hvor der gives afkald. Afkald kan ikke gives, hvis du har kreditorer, som vil have transport i arven eller gøre udlæg deri. Dette skyldes, at et afkald vil være at anse som kreditorunddragelse, og derfor kan arveafkaldet omstødes.

Ligesom ved afkald på forventet arv, kan du give afkald med eller uden vederlag og personligt eller også for dine efterkommere.

Ønsker du at testamentere til velgørenhed?

Advokat Mette Bozard Larsen anerkendes som en dygtig lokal advokat inden for ‘Det Gode Testamente‘. ‘Det Gode Testamente’ er et samarbejde med over 40 af landets velgørende organisationer, der er gået sammen for at hjælpe og støtte privatpersoner som dig, der overvejer at testamentere til velgørende formål / velgørenhed.

Her kan du se en liste over de velgørende organisationer, du kan vælge at testamentere via Det Gode Testamente

Derudover kan du få et overblik og blive klædt på til, hvordan du opretter et testamente her.

Booking af en notar til brug for underskrift af testamente og fremtidsfuldmagt

Notarisering af vigtige juridiske dokumenter som testamenter og fremtidsfuldmagter er en afgørende proces, der giver disse dokumenter en særlig bevisværdi. En notar er en offentlig embedsmand, der har beføjelser til at bekræfte og verificere underskrifter og identiteter i forbindelse med sådanne dokumenter.

Ved at underskrive et dokument i nærværelse af en notar bekræftes ægtheden af underskriften og identiteten af underskriveren. Dette sikrer dokumentets integritet og autenticitet, hvilket er særligt vigtigt, når det drejer sig om testamenter og fremtidsfuldmagter, da disse ofte indeholder vigtige instruktioner og beføjelser, der skal følges nøje.

Du kan booke en tid hos en notar til underskrift af testamenter og fremtidsfuldmagter her. Her finder du også detaljerede oplysninger om processen. Det anbefales altid at kontakte notaren på forhånd for at sikre tilgængelighed og få afklaret eventuelle specifikke krav til dokumentation.

Tal med en advokat med speciale indenfor familie- og arveret

Lisa Lykke-Kielberg, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke-Kielberg
Advokat, associeret partner
Mette Bozard, advokat, dødsbobehandling, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Mette Bozard Larsen
Advokat
Pernille Korneliussen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Pernille Korneliussen
Advokatsekretær
Anita Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anita Hansen
Advokatsekretær

Inkassoinddrivelse

Som erhvervsdrivende er det afgørende, at kunderne betaler deres regninger

Mange oplever dog, at enkelte kunder forsømmer denne pligt.

Inkassoinddrivelse er processen med at inddrive udestående gæld fra en debitor (person eller virksomhed) til en kreditor (person eller virksomhed). ØENS Advokatfirma bistår dig med inkassoinddrivelse.

I en sådan situation er det vigtigt, at din virksomhed har en fast procedure for, hvordan sådanne kunder håndteres juridisk og praktisk.

Inkassoinddrivelse kan foregå på flere måder, her er nogle eksempler:

 • Gensidig aftale: Kreditor og debitor kan komme til enighed om en betalingsplan for at afdrage gælden.
 • Påmindelser: Kreditor kan sende påmindelser til debitor om at betale gælden.
 • Retssag: Kreditor kan gå til retten for at få gælden tvangsinddrivet.
 • Inkassoselskab: Kreditor kan hyre et inkassoselskab til at håndtere inddrivelsen af gælden. Inkassoselskaberne kan sende påmindelser, undersøge debitors økonomiske situation, og i sidste ende gå til retten for at få gælden tvangsinddrivet.
 • Offentlig inddrivelse: I nogle tilfælde, hvis debitor eksempelvis ikke betaler skatte gæld, så kan det offentlige træde ind og inddrive gælden.

Hos ØENS ønsker vi at sikre, at din virksomhed er bedst rustet til at forestå inddrivelsen af fordringerne med fokus på juraen, så processen bliver tids- og omkostningsbesparende. Vores specialister rådgiver gerne om, hvordan din virksomhed kan optimeres på dette punkt.

Vi bistår derudover med inkassoinddrivelse samt fogedsagsbehandling og eventuel tvangsauktion.

Har du brug for hjælp til en inkassosag?
Inkassosager varierer i størrelse og kompleksitet. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til en inkassosag? Kontakt en af ØENS advokater med speciale indenfor inkasso, og lad os hjælpe dig med din sag.

Tal med en advokat med speciale indenfor inkassosager

Thomas Valentin, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Hvas Valentin
Advokat, associeret partner
Jakob Holst Nyvold, erhvervsjuridisk fuldmægtig, øens advokatfirma
Advokatfirma
Jakob Holst Nyvold
Erhvervsjuridisk fuldmægtig

Entrepriseret

Byggeprojekter kan ofte være komplekse og omfatte processer med mange juridiske problemstillinger – og derfor tilbyder vi rådgivning inden for entrepriseret.

Hos ØENS tilbyder vi juridisk rådgivning inden for alle aspekter af et bygge- eller anlægsarbejde. Entrepriseretten er et kerneområde for os. Vi bistår foreninger og andre bygherrer igennem alle faser i projektet fra idéoplæg til aflevering.

Hos ØENS Advokatfirma kan alle entreprisens aktører modtage rådgivning, hvad enten det er større entreprenører, mindre håndværkervirksomheder, boligforeninger, tekniske rådgivere, ejendomsudviklere eller andre bygherrer. Vores ydelser spænder over simple gennemgange af standard-enterprisekontrakter til vejledning i de mest komplicerede detaljer i vinterbekendtgørelsen og pris- og tidscirkulæret.

ØENS Advokatfirma differentierer sig fra andre advokatfirmaer ved, at vi har den entrepriseretlige, udbudsretlige og konkurrenceretlige kompetence samlet i én funktion.

Har du brug for hjælp fra en advokat med speciale i entrepriseret? Kontakt en af ØENS advokater med speciale indenfor entrepriseret, og lad os hjælpe dig med din sag.

ØENS Juridiske Entreprenørservice

Uanset om din virksomhed er en større entreprenørvirksomhed eller en mindre håndværkervirksomhed, hjælper vi dig med det helt rigtige juridiske set-up for netop din virksomhed gennem ”ØENS Juridiske Entreprenørservice”.

Vi hjælper med at opsætte standardkontrakter tilpasset til jeres behov og står klar med hurtig og direkte juridisk rådgivning ved hverdagens små eller store juridiske udfordringer. Vi har indgående kendskab til alle juridiske forhold i en entreprenørvirksomhed, herunder AB-regler, rådgiverkontrakter, regler om vinterbyggeri, konkurrenceregler, udbudsregler mv.

Er en tvist uundgåelig, fører vi retssag, voldgiftssag eller syn og skøn for jer. Vi forsøger altid at sikre jer bedst mulig dækning for jeres udgifter til sagsomkostninger via jeres retshjælpsforsikring.

ØENS Juridiske Byggerådgivning

En af vores kernekompetencer er at hjælpe vores foreningsejendomme trygt igennem en byggesag. Gennem ”ØENS Juridiske Byggerådgivning” har vi udviklet et helstøbt koncept, som hjælper foreningen sikkert juridisk gennem en byggesag.

”ØENS Juridiske Byggerådgivning” kan også med fordel bruges af andre bygherrer som f.eks. private ejendomsudviklere.

Rådgiverforhold

Som teknisk rådgiver oplever man ofte at stå for udarbejdelse af juridiske dokumenter over for bygherren. Det kan f.eks. være rådgiveraftale, entreprisekontrakt, udbudsmateriale eller aftalesedler.

Vi hjælper med at kvalitetssikre jeres standarddokumenter, uddanne jeres medarbejdere inden for de byggejuridiske regler og er aldrig mere end et telefonopkald væk for juridisk sparring i hverdagen. Vi repræsenterer jer også ved rets- eller voldgiftssager om rådgiveransvar – hvis skulle det komme dertil.

Konkurrenceretlig compliance inden for bygge- og anlægsbranchen

Et af vores specialkompetenceområder er konkurrenceret og compliance specifikt målrettet anlægs- og byggebranchen. Vi udarbejder komplette ”compliance-programmer” til jeres virksomhed og sikrer gennem undervisning, at jeres medarbejdere er opdateret med den nødvendige viden til at kunne holde jer ude af karteller og andre konkurrencebegrænsende samarbejder.

Overtrædelser af konkurrencereglerne kan have store konsekvenser for en virksomhed. Et ”compliance-program” er derfor en god forsikring mod dén type problemer.

Udbudsregler

Det kan være fatalt at iværksætte en bygge- og anlægsopgave uden at sikre sig, at udbudsreglerne er overholdt. Grundlæggende set gælder udbudsreglerne dog kun for offentlige bygherrer, eller hvor der er offentlige penge involveret.

Vi bistår alle byggeriets parter ved spørgsmål af udbudsretlig karakter i relation til byggeriet.

Undervisning

Vi underviser såvel entreprenører, bygherrer, rådgivere og foreningsbestyrelser om byggeriets regler – særligt AB-reglerne (AB 18, ABT18 og ABR18).

Vores kurser er opdelt i 3 kategorier: Gå-hjem-møder, modulkurser og halv- eller heldags virksomhedskurser.

Kontakt Johan Iversen Møller, hvis du ønsker at høre mere om ØENS kurser.

Tal med en advokat med speciale indenfor entrepriseret

Johan Iversen Møller, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Johan Iversen Møller
Advokat
ØENS Advokatfirma dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Vores advokater og advokatfuldmægtige med speciale i familie- og arveret hjælper dig med at varetage de mange praktiske og juridiske udfordringer, som et dødsfald og dødsbo fører med sig.

Ved et dødsfald kan det være en stor mundfuld at varetage bobehandlingen og overskue de mange problematikker, som man står overfor. ØENS anbefaler derfor, at man så tidligt i forløbet som muligt tager en advokat med på råd, når man står overfor at skulle varetage behandlingen af et dødsbo.

Hos ØENS kan vi hjælpe dig med at varetage de praktiske og juridiske udfordringer, som følger med et dødsfald, og allerede i de første dage efter dødsfaldet kan vi bistå med kontakt til bedemanden og skifteretten samt besvare alle de praktiske spørgsmål om, hvordan man forholder sig til afdødes dødsbo; ejendele, konti, regninger m.v. Vi har hjulpet med dødsbobehandling i over 20 år for kunder i København og på Amager.

Ved dødsfald skal man starte med at kontakte en bedemand. Det er bedemanden, der hjælper med at anmelde dødsfaldet og med alt det praktiske omkring begravelse eller bisættelse. Vær opmærksom på, at den, der bestiller bedemanden, hæfter for betalingen af bedemandens regning. Bedemandens regning betales forud for alt andet i forbindelse med boets behandling, og du skal derfor sørge for at beholde regningen til boets regnskab.

Valg af skifteform

Når det praktiske omkring begravelse eller bisættelse er på plads, har skifteretten fået besked om dødsfaldet, og der skal nu tages stilling til, hvordan afdødes aktiver skal afvikles.

Arvingerne skal tage stilling til, hvordan boet skal skiftes. Dette kan ske på følgende møder:

 • Skifteretten vil sende et brev, hvor de anmoder om, at kontaktpersonen ringer og oplyser, om hvordan boet skal skiftes.
 • ØENS Advokatfirma kan vejlede og anmode om boets udlevering på vegne af arvingerne.
 • Afdøde kan have bestemt skifteformen i testamente.

Uanset hvilken skifteform man ender med, er det vigtigt, at man ikke går i gang med at tømme boligen eller afhænde andre aktiver før boets udlevering fra skifteretten. Det er vigtigt, da man ellers kan risikere at få problemer med boets kreditorer og boets eventuelle andre arvinger.

Skifteform: Uskiftet bo

At sidde i uskiftet bo betyder, at man som længstlevende ægtefælle overtager sin afdøde ægtefælles rettigheder og forpligtelser med en ejers rådighed. Man overtager rådigheden – men ikke ejerskabet – over afdødes midler. Det kan sammenlignes med, at man i en periode får lov til at råde over og forvalte den arv, som egentlig er afdødes børns (og længstlevendes egen til dels).

Den rådighed, man har som længstlevende, er begrænset, og man må ikke ”misbruge” det uskiftede bo. Den begrænsede rådighed betyder derfor også, at man ikke uden videre kan bestemme over det samlede bo ved testamente, men alene kan testere over halvdelen af det uskiftede bo, som falder i arv efter længstlevende.

At sidde i udskiftet bo har den umiddelbare virkning, at der ikke skal udbetales nogen arv til afdødes børn på dette tidspunkt, men først senere, når boet bliver skiftet.

Betingelserne for at få udleveret boet til uskiftet bo er:

 • At der i ægteskabet var formuefællesskab
 • Afdødes eventuelle særbørn skal give samtykke til, at længstlevende må hensidde i uskiftet bo (modsat fællesbørn, som ikke skal samtykke). Bemærk dog, at du ikke kan sidde i uskiftet bo med umyndige børn.
 • Som længstlevende må du ikke være under konkurs, og du skal kunne opfylde de betalingsforpligtelser, der er, som de kommer (solvenskrav)
 • Som længstlevende må du ikke være umyndig, f.eks. under værgemål

Skifteform: Privat skifte

Når et dødsbo behandles som privat skifte, betyder det, at boet udleveres til afdødes arvinger, og at det er arvingerne, der har ansvaret for boets behandling uden indblanding fra en af skifteretten udpeget bobestyrer.

Selv om boet er udlagt til arvingerne, vælger mange arvinger dog ofte at søge bistand til boets behandling hos en dødsboadvokat.

For at boet kan udleveres af skifteretten til privat skifte, er der betingelser, som skal være opfyldt:

 • Arvingerne skal være enige om, at boet skal behandles som privat skifte.
 • Boet efter afdøde skal være solvent. Det vil sige, at der skal være penge nok i boet til at kunne betale alle afdødes gældsforpligtelser.
 • Mindst én af arvingerne skal være myndig, må ikke være repræsenteret ved (skifte)værge, og skal kunne afgive solvenserklæring.
 • At afdøde ikke ved testamente har afskåret boets behandling ved privat skifte.
 • Der må ikke være afgørende hensyn, som taler imod udlevering til privat skifte.Hos ØENS har vi stor erfaring som dødsboadvokat ved privat skifte. Vi aftaler individuelt med arvingerne, hvad arvingerne selv vil stå for, og hvad der ønskes hjælp til. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har nytte af en dødsboadvokat.

Skifteform: Bobestyrerbo

Bobestyreren er en advokat udpeget og autoriseret af skifteretten eller en person, der er indsat i afdødes testamente.

Bobestyreren er dødsboets advokat, og det er bobestyrerens opgave at afvikle alle boets aktiver og betale boets gæld. Som arving hæfter du derfor ikke for boets gæld. Bobestyreren varetager arvingernes interesser, men bobestyreren kan tilsidesætte arvingernes ønsker og krav i boet.

Der kan være forskellige årsager til, at et dødsbo skal skiftes ved en bobestyrer:

 • En arving anmoder om det.
 • Afdøde var insolvent (forgældet).
 • Alle arvinger er repræsenteret ved (skifte)værge eller under konkurs.
 • Afdøde har bestemt dette i testamentet.
 • Der ikke er nogen arvinger, eller der er usikkerhed om, hvem arvingerne er.
 • Såfremt boets forhold er komplicerede og/eller har et omfang, hvor det må forventes ikke at kunne foretage afviklingen af boet inden for 1 år.
 • Der ikke er truffet bestemmelse om, at boet skal behandles på en anden måde

I modsætning til privat skifte er der i bobestyrerboer flere dokumentationskrav fra skifteretten. Det betyder således også, at bobestyrerboerne behandles på en lidt anden måde.

Du kan som arving forvente, at der helt indledningsvis vil blive afholdt et møde med bobestyreren, hvor der vil blive orienteret om det forventede forløb og boets afslutning.

Under bobehandlingen vil arvingerne løbende få oplysninger om alle væsentlige beslutninger i boet, ligesom arvingerne vil modtage kopi af dokumenter, der sendes til skifteretten, herunder åbningsstatus (opgørelse over afdødes midler på dødsdagen), lovpligtige redegørelser for boets status og den endelig boopgørelse m.v.

Bobestyrerboer skal som altovervejende udgangspunkt være afsluttet med en skæringsdag, der ligger senest 2 år efter dødsdagen.

Skifteform: Boudlæg

Ved boudlæg foretages der ikke en egentlig bobehandling. Boudlæg anvendes, hvor midlerne i dødsboet ikke overstiger  47.000 kr. (2022), når der er betalt rimelige udgifter til begravelse/bisættelse.

Boet udleveres i dette tilfælde til ”nærmeste pårørende”, f.eks. ægtefælle, samlever, børn eller den kommune, som eventuelt har betalt begravelsen.

Formålet med boudlæg er at få afsluttet dødsboet på den mest enkle måde og under hensyntagen til, at midlerne i boet er så små, at det ikke giver nogen mening at foretage en egentlig bobehandling, fordi omkostningerne vil overstige værdien af aktiverne.

Skifteform: Ægtefælleudlæg

Når en ægtefælle afgår ved døden, kan ægtefælleskiftet være et alternativ til det uskiftede bo. Betingelserne for udlevering af boet som ægtefælleudlæg er, at den samlede formue den længstlevende ægtefælle skal udtage ikke overstiger et beløb på 820.000 kr. (2022). I beregningen indgår de pensioner og forsikringer, som den længstlevende ægtefælle modtager som følge af sin ægtefælles dødsfald.

Viser opgørelserne, at der er mulighed for ægtefælleudlæg, kan den samlede formue udleveres til den længstlevende ægtefælle, uden at der skal udbetales arv til førstafdødes børn, uanset om det er fællesbørn eller særbørn.

Man skal dog være opmærksom på, at man som længstlevende ægtefælle overtager sin afdøde ægtefælles økonomiske forhold uden videre, hvorfor man også skal betale den eventuelle gæld, der måtte være efter den afdøde ægtefælle.

Hvad koster dødsbobehandling?

Generelt er det en billigere løsning at få behandlet et dødsbo ved privat skifte. Det skyldes dels, at der er færre dokumentationskrav over for skifteretten, og at arvingerne i højere grad kan styre processen omkring boets afvikling.

Såfremt boet behandles som privat skifte, aftales det konkret hvilket arbejde, der er behov for advokatbistand til og hvilke opgaver, arvingerne eventuelt selv ønsker at varetage.

For alle boer skal man regne med, at der afregnes salær i henhold til medgået tid på sagen og under hensyntagen til en række faktorer, herunder boets størrelse, omfang, værdi og kompleksitet. I forbindelse med boets opstart vil der blive foretaget et estimat af salæret ud fra sagens aktuelle forhold.

ØENS Advokatfirma deltager i den frivillige mærkningsordning ”Trygt Boskifte”. Ordningen er et fælles regelsæt udarbejdet af brancheorganisationen Danske Advokater og Advokatsamfundet, som skal sikre, at arvingerne får den rette rådgivning i forbindelse med afvikling af et dødsbo. Dødsboadvokat Mette Bozard Larsen har lavet en beskrivelse af et boskifte her:

Vi klarer alt det praktiske

ØENS Advokatfirma hjælper med at håndtere alle de praktiske opgaver i forbindelse med et boskifte. ØENS Advokatfirma sikrer, at boskiftet sker i overensstemmelse med gældende retsprincipper og at arvingerne får deres arv i overensstemmelse med deres rettigheder. Vi tager os blandt andet af at kontakte kreditorer, administrere dødsboets aktiver og udarbejde en præcis boopgørelse.

Et boskifte kan kræve stor tålmodighed

Når man som arving skal have udbetalt sin arv og boet skal afsluttes, kræver det en række formelle handlinger i forbindelse med boskiftet. Dette kan være en lang proces, hvor der vil være ventetid i løbet af forløbet. Undervejs i processen vil der fx være behov for tilbagemelding eller godkendelse fra SKAT og skifteretten. Det er vigtigt at være opmærksom på, at boskiftet kan kræve en vis mængde tålmodighed.

Mærkningsordningen ‘Trygt boskifte’ er din garanti for tryghed

Som medlem af mærkningsordningen Trygt Boskifte, betyder det, at dødsboadvokat Mette Bozard Larsen følger de klare retningslinjer udstedt af Danske Advokater og Advokatsamfundet. Som Mettes klient kan du trygt regne med, at dit boskifte vil blive behandlet på en gennemsigtig, fair og sikker måde fra start til slut.

Dødsbo København: Mette har været tilknyttet som advokat ved dødsbobehandling i mere end 20 år. Hun beskæftiger sig primært med dødsbobehandling på Amager, København og Storkøbenhavn.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til dødsbobehandlingen? Kontakt en dødsboadvokat med speciale indenfor dødsbobehandling, og lad os hjælpe dig med din sag.

Tal med en advokat med speciale indenfor dødsbobehandling

Mette Bozard, advokat, dødsbobehandling, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Mette Bozard Larsen
Advokat
Lisa Lykke-Kielberg, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke-Kielberg
Advokat, associeret partner
Pernille Korneliussen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Pernille Korneliussen
Advokatsekretær
ejerforening andelsbolig haveforening administration advokater

Foreningsret

Vi rådgiver bestyrelser og beboere i ejer- og andelsboligforeninger, inden for foreningsret, når der opstår et juridisk spørgsmål.

ØENS Advokatfirma har igennem en årrække haft et tæt og godt samarbejde med ØENS Ejendomsadministration, hvilket giver en række juridiske fordele for beboerne og bestyrelserne i de ejendomme, som ØENS Ejendomsadministration administrerer.

Vi har igennem dette samarbejde oparbejdet en solid erfaring med at løse både store og små foreningsretlige problemstillinger for vores klienter.

Hos ØENS Advokatfirma hjælper vi således bestyrelser og beboere med alt fra dagligdags forhold, som ”lige kræver en advokat ind over”, f.eks. problemer med en larmende beboer eller manglende betaling af fællesbidrag til større og mere komplekse udfordringer som f.eks. retssager, vedtægtsændringer eller byggesager.

Er der opstået et juridisk spørgsmå inden for foreningsret i jeres boligforening? Kontakt en af ØENS advokater med speciale indenfor foreningsret, og lad os hjælpe jer med jeres sag.  

Foreningsjura

Få ubegrænset juridisk rådgivning og slip for bekymringer med ForeningsJura-abonnementet.

Konceptet med ForeningsJura er at tilbyde ejer- og andelsboligforeninger ubegrænset adgang til specialiseret juridisk rådgivning inden for kerneområderne: Foreningsret, lejeret, fast ejendom, entrepriseret og ansættelsesret. Med et fast lavt årligt abonnement vil foreningens bestyrelse altid have direkte adgang til advokater og jurister, som kan hjælpe med at navigere i de komplekse lovregler og minimere risikoen for at begå fejl.

Prisen for abonnementet fastsættes ud fra boligforeningens størrelse, og som medlemmer kan man altid kontakte en personlig kontaktperson for at få afklaret netop sine juridiske spørgsmål hurtigt og kompetent.

Læs mere om ØENS foreningsjura her.

Vedtægter i ejerforeninger

Ejerforeningsvedtægten er helt central for medlemmernes rettigheder og pligter. Vedtægternes indhold har derfor stor betydning for bestyrelsens muligheder for at administrere ejerforeningen og kan også have betydning for bl.a. omsætningen af ejerlejlighederne i en ejerforening. Derfor er det vigtigt, at ændringer sker med omtanke og tilstrækkelig faglig bistand. Behovet for juridisk rådgivning kan variere meget alt efter, om der er tale om en mindre ændring eller en komplet revidering af vedtægterne.

Den nye normalvedtægt for ejerforeninger har indført en lang række nye regler, som gælder for alle ejerforeninger, medmindre normalvedtægtens bestemmelser konkret er fraveget i ejerforeningens særvedtægter.

Normalvedtægten indeholder f.eks. regler, der giver mulighed for at pålægge en ejer at betale en bod, hvis ejeren gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse, om eksklusion af et medlem af en ejerforening og om et medlems ret til at nedlægge vetoret ved visse generalforsamlingsbeslutninger.

I de fleste tilfælde supplerer normalvedtægten ejerforeningens særvedtægter, og det kan derfor være en god idé at forholde sig til normalvedtægtens regler, så man sikrer sig, at ejerforeningens vedtægter stemmer overens med medlemmernes ønsker.

Vi har stor erfaring med rådgivning om ejerforeningsvedtægter og hjælper hvert år mange ejerforeninger i mål med små og store vedtægtsændringer. Vi bistår også hvert år mange ejerforeninger med fortolkning af ejerforeningsvedtægterne, så bestyrelsen kan administrere foreningen på et sikkert juridisk grundlag.

Vedtægter i andelsboligforeninger

Andelsboligforeningsvedtægten er helt central for andelsboligforeningens virke – både i relation til medlemmernes rettigheder og pligter, men også i relation til bestyrelsens mulighed for at administrere andelsboligforeningen på et sikkert juridisk grundlag.

Vi har stor praktisk erfaring med andelsboligforeningsvedtægter og hjælper hvert år mange andelsboligforeninger med fortolkning af vedtægterne eller gennemførelse af store og små vedtægtsændringer.

Eksklusion fra en andelsboligforening

Et medlem af en andelsboligforening risikerer at blive ekskluderet fra foreningen – og dermed miste sin lejlighed – hvis vedkommende ikke overholder andelsboligforeningens vedtægter.

I praksis ses eksklusion typisk i disse situationer:

 • Manglende betaling af boligafgift eller lignende ydelser
 • Ulovlig udlejning – f.eks. via Airbnb
 • Manglende overholdelse af kravet om at bo i sin andelsbolig
 • Manglende overholdelse af foreningens husorden

Der skal selvsagt en del til, for at man kan blive smidt ud af sin lejlighed, men det er nødvendigt, hvis en andelshaver ikke kan eller vil acceptere vilkårene for at bo i et fællesskab og under samme tag, som man jo gør, når man bor i en andelsboligforening.

Hvis den ekskluderede andelshaver bestrider eksklusionens gyldighed, vil det være nødvendigt at få sagen behandlet i boligretten eller fogedretten. Mange eksklusionssager udvikler sig således hurtigt til retssager, og det kan derfor være en rigtig god idé at have en kompetent advokat med på et tidligt stadie i sagen.

Når man bliver ekskluderet, sælges beboerens andelsbolig bedst muligt, og salgsprisen udbetales til den tidligere andelshaver med fradrag af andelsboligforeningens tilgodehavende, hvis der da ellers er friværdi nok i andelsboligen. Hvis andelsboligen er overbehæftet, vil det være nødvendigt at sælge andelsboligen på tvangsauktion, medmindre pant- og udlægshaverne frivilligt vil aflyse deres hæftelser.

Sager om eksklusion af andelshavere kan være tids- og ressourcekrævende, og de kan være ubehagelige for alle involverede parter. Hos ØENS Advokatfirma har vi stor erfaring med at føre eksklusionssager, og vi står derfor altid klar til at bistå vores klienter under hele processen.

Regler for fremleje og korttidsudlejning

Deleøkonomi er oppe i tiden og benyttes af flere og flere danskere. En af de mest populære måder at supplere indkomsten i ferieperioderne på er ved at udleje eller fremleje sin bolig gennem tjenester som Airbnb.

Men hvordan er reglerne egentlig for at udleje sin andelsbolig til turister eller låne den ud til et familiemedlem? Kan man frit korttidsudleje sin ejerlejlighed? Og skal indtægten indberettes til Skat?

Vi er ajour med de nyeste regler om fremleje og korttidsudlejning i andels- og ejerforeninger.

Der er store forskelle på reglerne, alt efter om man bor i en lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed. Dog gælder det for alle indtægter via deleøkonomi, at de skal indberettes til Skat.

Byggesager, ombygninger og entrepriser i boligforeninger

Andelsboligforeninger og ejerforeninger foretager løbende større vedligeholdelsesarbejder og nybyggerier i deres ejendomme, f.eks.:

 • Nyt tag
 • Etablering af lejligheder på loftet
 • Facaderenoveringer
 • Udskiftning af vinduer
 • Nye dørtelefoner o.l.
 • Etablering af altaner
 • Renovering af gården
 • Etablering af vandafledning m.v.

Det kræver stor arbejdsindsats af bestyrelsen at udarbejde projektbeskrivelse, indhente tilbud og indgå aftaler og kontrakter med entreprenører.

Vi hjælper ofte bestyrelserne med byggesager og gennemgår og tilser kontrakter og aftaler, så foreningernes retsstilling sikres, f.eks. så de ikke betaler for arbejdet, før entreprenørerne har afleveret et ordentligt og kontraktmæssigt stykke arbejde uden fejl og mangler.

Bestyrelsesansvar i boligforeninger

Bestyrelser i andelsbolig- eller ejerforeninger udfører som regel et utroligt stort stykke arbejde, og oftest er arbejdet helt ulønnet eller med en så lille aflønning, at det knap nok dækker indkøb af kaffe til møderne. Det er glæden, der driver værket.

Men at sidde i en bestyrelse forpligter, og det er desværre ikke altid nok, at man gør sit bedste. Vi anbefaler derfor altid, at bestyrelserne tegner en bestyrelsesansvarsforsikring – hvis der da ikke allerede er en sådan i ejendommens forsikring (hvad der ofte er).

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan holdes personligt ansvarlig for fejl og mangler under udførelsen af sit bestyrelsesarbejde. Et bestyrelsesansvar kan typisk komme på tale som følge af, at man ikke har fulgt godt nok med i ejendommens forhold, eller at et byggeprojekt er løbet løbsk og har kostet foreningen unødvendigt mange penge.

Hvert bestyrelsesmedlem hæfter for sådanne tab for foreningen med hele sin formue, og det vil sige, at man som bestyrelsesmedlem står økonomisk på mål for, at man udfører sit arbejde godt.

Vi har set en række eksempler, hvor bestyrelsesmedlemmer er blevet mødt med krav om personlig hæftelse for tab, som andels- eller ejerforeningen – eller deres medlemmer eller kreditorer – mener, de har lidt, som følge af dele eller hele bestyrelsens handlinger.

Hos ØENS Advokatfirma står vi derfor klar til at rådgive og dele ud af vores mangeårige ekspertise, så I som bestyrelse bedst muligt kan sikre jer mod erstatningskrav.

Stiftelse af ejer- og andelsboligforeninger

Stiftelse af en andelsboligforening eller en ejerforening er en tidskrævende, besværlig og bekostelig affære, hvor der skal forhandles vilkår med sælger/ejer af ejendommen, finansiering af købesummen og vilkår for foreningens fremtidige virke med ejerne eller de kommende ejere og andelshavere.

Vi har solid erfaring med at få stiftelse af en andelsbolig- eller ejerforening sikkert i mål.

Har du spørgsmål til foreningsret? Få vores hjælp nu

Thomas Valentin, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Hvas Valentin
Advokat, associeret partner
Dan Dreisig, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Dan Dreisig
Ejendomsadministrator, jurist, partner
Bente Bille Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Bente Bille Hansen
Advokat, juridisk mentor
Johan Iversen Møller, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Johan Iversen Møller
Advokat
Søren Saaby Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Søren Saaby Hansen
Advokat (L), partner

Ejendomsoptimering & investeringsejendomme

Overvejer du at købe/sælge, udleje eller på anden måde investere i en erhvervsejendom?

Så står ØENS Advokatfirma klar til at tilbyde dig en omfattende juridisk rådgivning. Vi rådgiver om køb, salg eller anden type investering i erhvervsejendomme, så du får det optimale ud af dit investeringsprojekt. Det indebærer bl.a.

 • Lejeretlig due diligence
 • Køber/sælger due diligence
 • Risikovurdering
 • Kvalitetssikring af erhvervsrum
 • Gennemgang af kontrakt og andet materiale
 • Vurdering af ejendommens udviklingspotentiale
 • Rådgivning og deltagelse i forhandlinger med modparten samt offentlige myndigheder.
 • Rådgivning vedr. selskabsformer, herunder ApS, A/S og K/S konstruktioner.

Hos ØENS Advokatfirma står vi således klar til at hjælpe dig med at få det optimale udbytte af dit investeringsprojekt, hvad enten det er før, under eller efter aftalens indgåelse. Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt en af ØENS advokater med speciale indenfor fast ejendom, og lad os hjælpe dig med din sag.

Køb og salg af en investeringsejendom er en kompleks proces, der kræver omhyggelig rådgivning for at sikre, at man træffer de rigtige beslutninger og undgår problemer. Her er nogle råd, man bør overveje.

 • Finansiel rådgivning: Først og fremmest, skal man sørge for, at man får den rigtige finansielle rådgivning. Det betyder, at man skal undersøge sine økonomiske muligheder og sikre, at man har tilstrækkelige midler til at betale for ejendommen.
 • Juridisk rådgivning: Det er vigtigt at få juridisk rådgivning før man køber eller sælger en investeringsejendom. ØENS Advokatfirma kan hjælpe med at gennemgå købs- eller salgskontrakten, så du er sikker på at du ikke går glip af noget vigtigt.
 • Bygningsinspektør: Det kan også være en god idé at få lavet en bygningsinspektion af ejendommen, før man køber den. Det giver mulighed for at kende til eventuelle skader eller mangler ved ejendommen, og kan hjælpe med at vurdere boligens egentlige værdi.
 • Specialiseret rådgivning: Det kan også være nødvendigt at få specialiseret rådgivning, hvis ejendommen er kompleks eller har specifikke krav, såsom rådgivning om energieffektivitet, miljø eller lignende.
 • Advokat med speciale i investeringsejendomme: Endelig kan en advokat fra ØENS hjælpe med at tage sig af papirarbejdet og formidle kontakten mellem køber og sælger, og sørge for at alt forløber juridisk korrekt.

Det er vigtigt at opsøge juridisk rådgivning, når man køber eller sælger en investeringsejendom, for at sikre at man træffer de bedst mulige beslutninger og undgår problemer i fremtiden.

Boligadvokat med speciale indenfor investeringsejendomme

Søren Saaby Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Søren Saaby Hansen
Advokat (L), partner
Advokatfirma
Fabiano Lusso
Advokatfuldmægtig