Erhvervslejeret

Lejeret

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Som erhvervsdrivende kan det være afgørende at få styr på indgåelse og udarbejdelse af erhvervslejekontrakt.

En erhvervslejekontrakt er til forskel fra en almindelig boligkontrakt, en skriftlig aftale, der alene drejer sig omkring et erhvervslejemål. Dette kunne være leje af et kontor, lokale, bygning og lignende. Erhvervslejekontrakten beskriver de konkrete vilkår og betingelser, der er mellem en lejer og udlejer før, under og efter lejeperioden.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til indgåelse eller udarbejdelse af en erhvervslejekontrakt eller spørgsmål til erhvervslejeret generelt? Kontakt en af ØENS advokater med speciale indenfor erhvervslejeret, og lad os hjælpe dig med din sag.

Indgåelse og udarbejdelse af erhvervslejekontrakt

Indgåelse af en erhvervslejekontrakt er ofte altafgørende for en virksomhed. I Danmark er der som udgangspunkt aftalefrihed i erhvervsforhold, men der er alligevel mange regler i erhvervslejeloven, som begrænser det. Vi udarbejder, gennemgår, kommenterer eller forhandler nye eller eksisterende erhvervslejekontrakter og hjælper også meget gerne dig med det.

Placeringen af den nye forretning, det nye kontor eller udvidelsen af en eksisterende virksomhed kræver som regel indgåelse af en ny erhvervslejekontrakt. Nogle gange skal en eksisterende erhvervslejekontrakt overtages fra en nuværende lejer, og andre gange indgås en helt ny lejekontrakt. I begge situationer skal lejer vurdere, hvad der bedst kan svare sig, og hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med indgåelsen af erhvervslejekontrakten.

For mange iværksættere og mindre virksomheder er erhvervslejekontrakten den vigtigste og største kontrakt, der indgås. Derfor skal du være grundig med gennemgangen af kontrakten, også selv om du har forelsket dig i netop dét lejemål.

De erhvervslejeretlige regler er meget komplicerede, og der er ofte stor forskel på indholdet af en erhvervslejekontrakt afhængig af, om du skal indgå en ny lejekontrakt eller overtager en eksisterende (og ofte meget gammel) lejekontrakt. Der kan være fordele og ulemper ved begge dele.

Du skal især være opmærksom på:

 • Uopsigelighedsperioder for dig og udlejer – det vil sige, hvor mange år der går, før du kan opsige lejemålet og dermed komme ud af det igen. Selvom du måtte ønske at lukke din virksomhed, skal du som udgangspunkt betale husleje i hele uopsigelighedsperioden, og det kan knække mange virksomheder eller privatøkonomier.
 • Afståelsesadgang, betingelserne herfor og nøglepenge – under hvilke betingelser kan du afstå/overdrage lejemålet med eller uden udlejers samtykke, hvis du f.eks. ønsker at sælge lejemålet og drive forretning fra andre lokaler eller ønsker at sælge en forretning med eksisterende kunder, goodwill, omsætning mv.
 • Ofte kræver udlejer kaution fra fysiske personer.
 • Vær meget opmærksom på, under hvilke betingelser husleje kan eller vil blive reguleret – typisk hævet, da huslejestigninger kan blive så markante, at de kan kvæle en forretning. Det er især reguleringer til ”markedslejen”, du skal være opmærksom på.
 • Istandsættelse og tilstand ved overtagelsen. Vær opmærksom på lejemålets stand ved overtagelsen og mulige reetableringsforpligtelser, som du overtager, hvis du overtager et eksisterende lejemål. Tag en masse fotos med mobiltelefonen eller digitalt kamera til dokumentation for, hvordan lejemålet så ud, da det blev overtaget – det er enkel og billig bevissikring og stiller dig bedre, hvis der bliver problemer ved fraflytningen.
 • Skiltning. Hvis du har særlige ønsker eller forventninger til skiltning, skal du overveje dette. Det er ikke alle udlejere, der finder mangefarvede neonskilte super-cool.
 • Tilladelser og betingelser. Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige offentlige tilladelser til at drive den virksomhed, du har lyst til, fra lokalet, og det vil typisk være dit ansvar at sikre dig disse tilladelser. Det er altså ikke udlejers problem, hvis du f.eks. ikke kan få en alkoholbevilling til din nye café.

Husk på, at indgåelse af en erhvervslejekontrakt som alle andre kontrakter er resultatet af en forhandling. ØENS kan derfor hjælpe dig, når du skal indgå en erhvervslejekontrakt eller hvis du skal genforhandle vilkårene i din nuværende erhvervslejekontrakt.

Opsigelse af erhvervslejekontrakt

Ønsker du eller din aftalepart at opsige jeres erhvervslejeforhold, er der flere ting at tage stilling til. Erhvervslejemålet kan bl.a. være gjort uopsigeligt, det kan være erhvervsbeskyttet, eller der kan være aftalt kompensation til den anden part i visse tilfælde af opsigelse.

ØENS tilbyder rådgivning til, hvordan du bedst muligt sikrer din retstilling i en opsigelsessituation, så du undgår økonomiske tab.

Tvister

Er der opstået uenigheder mellem dig og din aftalepart?

En tvist kan skyldes mange forhold, såsom at en part ikke lever op til sine forpligtelser ifølge kontrakten, eller der opstår uenighed om fortolkningen af en del af kontrakten. Uanset hvad grunden er, kræver det ofte en hurtig reaktion, for at man ikke ifalder passivitet og på den måde mister sit krav.

ØENS står klar til at hjælpe med fortolkningen af din kontrakt og anden håndtering, f.eks. mægling for at hjælpe med at løse en eventuel  tvist.

Regulering af markedsleje

Er det i jeres erhvervslejeforhold aftalt, at lejen kan reguleres til markedslejen, er det muligt både for lejer og udlejer at få lejen reguleret, hvad enten lejen er for høj eller for lav.

ØENS tilbyder at gennemgå din lejekontrakt og dit erhvervslejemål og på den måde vurdere, om der er mulighed for at regulere lejen.

Afståelse

Som erhvervslejer har man mulighed for at lade en anden erhvervslejer inden for samme branche fortsætte i sit erhvervslejeforhold på uændrede vilkår – det kaldes afståelse. Tilsvarende kan man som udlejer sikre sig, at lejer ikke afstår til en bestemt part. ØENS kan hjælpe dig igennem processen og på den måde sikre din retsstilling på bedst mulige måde.

Selve størrelsen på afståelsen forhandles normalt mellem sælger og køber eller repræsentanter for disse, f.eks. erhvervsmæglere og advokater. Sælger ønsker at sælge dyrest muligt, og køber ønsker at købe billigst muligt. Afståelsen kan afskrives skattemæssigt af køberen og er skattepligtig for sælgeren.

Afståelsen er et ”blandet” beløb, der udgør goodwill for forretningen/virksomheden baseret på kundebasen, der kommer til butikken, forretningen eller cafeen m.v.

Afståelsen kan udgøre meget store beløb, ofte flere millioner kroner, og det er derfor vigtigt for køberen at sikre sig, at der i erhvervslejekontrakten er gode muligheder for at afstå lejemålet på ny, når køberen ikke længere ønsker at drive virksomheden.

Hvis ikke køber kan afstå lejemålet på ny, er afståelsen ikke meget værd, når man engang selv vil sælge eller afhænde forretningen eller butikken.

Afståelsens størrelse er således i princippet udlejer uvedkommende, men en høj afståelsessum hænger ofte sammen med bl.a. en lav husleje. Og en meget lav husleje koblet til en høj afståelsessum kan få udlejer til at overveje en forhøjelse af huslejen til markedslejen, hvilket kan være meget væsentlig og byrdefuld for en ny lejer og dermed en hæmsko for økonomien i en butik, forretning, cafe, bar eller restaurant.

De erhvervslejeretlige regler er meget komplicerede, og der er ofte stor forskel på indholdet af en erhvervslejekontrakt afhængig af, om du skal indgå en ny lejekontrakt eller overtage et eksisterende lejemål og dermed en eksisterende (og ofte meget gammel) lejekontrakt. Der kan være fordele og ulemper ved begge dele.

Ved indgåelse og forhandling af erhvervslejekontrakter skal du især være opmærksom på:

 • Risiko for huslejestigninger – varslede eller uvarslede stigninger i sigte. Vær meget opmærksom på, under hvilke betingelser husleje kan eller vil blive reguleret – typisk hævet. Det er især vigtigt, hvis du betaler en høj afståelse for et lejemål, da du jo betaler afståelsen i forventning om en relativ lav husleje.
 • Risiko for, at udlejer kan opsige lejemålet og betaling eller ikke-betaling i den forbindelse.
 • Afståelse eller ”nøglepenge”. Der kræves ofte en ganske høj afståelse eller ”nøglepenge” for, at en lejer vil overdrage et lejemål til en ny lejer. Hvis du betaler en høj afståelse, skal du sikre dig, at du selv kan afstå lejemålet, når du engang ikke længere vil eller kan drive virksomheden.
 • Afståelsesadgang og betingelserne herfor – under hvilke betingelser kan du afstå/overdrage lejemålet til en anden med eller uden udlejers samtykke, hvis du f.eks. ønsker at sælge lejemålet og drive forretning fra andre lokaler eller ønsker at sælge en forretning med eksisterende kunder, goodwill, omsætning m.v.
 • Uopsigelighedsperioder for dig og udlejer.
 • Istandsættelse og tilstand ved overtagelsen – og ved afleveringen af det lejede ved lejemålets ophør.

Husk, at indgåelse af en erhvervslejekontrakt som alle andre kontrakter og aftaler er resultatet af en forhandling mellem udlejer og den kommende lejer. Normalt kan alle punkter i en kontrakt forhandles, helt eller delvist. Det er samtidigt vigtigt for køberen, at køber indretter sin virksomhed optimalt rent skattemæssigt, så en eventuel fortjeneste på afståelsen, når køberen ønsker at sælge sin forretning, butik, café, bar eller restaurant, beskattes mindst muligt.

ØENS hjælper dig med forhandling af afståelsen og dens størrelse, og vi hjælper dig også gerne med udarbejdelse, gennemgang og forhandling af erhvervslejekontrakter og købs- eller overdragelsesaftale for køb eller salg af f.eks. forretning, butik, café, bar og restaurant.

Tal med en advokat med speciale indenfor erhvervslejeret

Søren Saaby Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Søren Saaby Hansen
Advokat (H), partner
Advokatfirma
Fabiano Lusso
Advokatfuldmægtig