advokatfuldmægtig, job, øens advokatfirma

Civile retssager og tvister

De fleste uenigheder løses heldigvis gennem dialog og forhandling, og uden rettens indblanding.

I visse tilfælde er retssager uundgåelige. Her på siden kan du få indblik i, hvordan retssystemet fungerer, processen for civile sager, og hvordan vi som advokatfirma kan hjælpe dig i en tvist.

Det danske retssystem: Fra byret til Højesteret

Det danske retssystem er grundlæggende bygget op af byretter, landsretter og Højesteret:

  • Byretten er den første instans i det danske retssystem og behandler blandt andet civile sager, hvor private parter ønsker at løse en tvist gennem retssystemet. Civile sager kan omfatte alt fra kontraktbrud og erstatningssager, sager om skilsmisse eller arv eller sager om udsættelse af lejere.
  • Landsretten fungerer som appelinstans for byrettens og Sø- og Handelsrettens afgørelser, men den behandler også visse sager som første instans. I landsretterne deltager mindst tre dommere i afgørelsen af sager, medmindre andet er bestemt.
  • Højesteret er den øverste domstol i Danmark. Den fungerer primært som appelinstans for landsretternes afgørelser og de af Sø- og Handelsrettens afgørelser, der har principiel karakter. Højesteret behandler ikke sager i første instans, men tager sig af sager, der har principiel betydning eller er af særlig stor offentlig interesse. Højesteret består af en præsident og almindeligvis 15 andre højesteretsdommere.

Derudover findes der, inden for specifikke områder, særlige klage- og ankenævn såsom Byggeriets Ankenævn og Ankenævnet for Forsikring. Disse nævn har ofte en kortere sagsbehandlingstid, men nævnenes afgørelser kan ikke nødvendigvis tvangsfuldbyrdes / håndhæves lige så effektivt, som hvis afgørelsen var truffet af en domstol. I visse tilfælde vil domstolene afvise en retssag. Herefter vil de henvise den til et relevant nævn, så sagen kan blive behandlet dér først.

Sådan forløber en retssag

Når du står overfor en civil retssag, kan processen virke kompleks og uoverskuelig. Hos ØENS Advokatfirma er vi her til at guide dig igennem hvert trin af processen og sikre, at dine interesser bliver varetaget bedst muligt.

I det følgende kan du læse om de enkelte skridt i en retssag, samt hvad du kan forvente:

Overvejelser inden sagsanlæg

Det er vigtigt, at man inden anlæg af sag hos domstolene får skåret sagen til, både i forhold til de faktiske omstændigheder samt det juridiske grundlag. I den indledende fase vil advokaten sikre, at alle relevante aspekter bliver belyst.

I mange tilfælde vil det være bedre, hurtigere og billigere at undgå en retssag, hvis det er muligt at finde en forligsmæssig løsning med modparten.

Skriftlig forberedelse og tidsaspektet

Når den civile retssag skal forberedes, sker det skriftligt, hvor parterne udveksler processkrifter, der indeholder deres påstande og argumenter. Denne fase kan – afhængig af sagens kompleksitet og parternes samarbejdsvilje – tage op til flere måneder. Det er derfor vigtigt at have en erfaren advokat til at sørge for, at den skriftlige forberedelse forløber korrekt og hensigtsmæssigt.

Forberedende retsmøde

Når sagens parter har afgivet deres skriftlige bemærkninger til sagen, afholdes et forberedende retsmøde, hvor parterne og deres advokater – som regel via telefonen – drøfter sagens status og planlægger det videre forløb med sagens dommer. Formålet med dette er at sikre, at sagen er klar til hovedforhandling (retsmødet, hvor sagen præsenteres for dommeren og hvor sagens parter fremfører sine argumenter), ligesom det er her, alle relevante beviser og vidner bliver identificeret.

Retsmægling eller mundtlig hovedforhandling

Inden hovedforhandlingen, kan parterne forsøge at nå et forlig og derved afslutte tvisten uden at gå videre til en retssag. Forlig kan indgås på ethvert tidspunkt i processen, og kan være en hurtigere og mindre omkostningstung måde at løse en tvist på. Forlig kan indgås indenretligt eller udenretligt.

Indgås forliget indenretligt, det vil sige under retssagens behandling ved retten, kan man bede retten om at skrive forliget i retsbogen. Dermed får forliget samme bindende virkning som en dom. Retten kan her være behjælpelig med at facilitere forligsforhandlingerne.

Et udenretligt forlig forhandles direkte blandt parterne, og kan sommetider opnås hurtigere end indenretlige forlig, fordi forliget kan indgås uden at der er anlagt en retssag først. Det giver derfor parterne en større fleksibilitet, og vores advokater vil sørge for at forhandle og udarbejde forligsaftalen for at sikre, at dine interesser bliver varetaget.

Hvis det ikke er muligt at løse tvisten gennem forlig, går sagen videre til en mundtlig hovedforhandling. Under hovedforhandlingen fremlægger parterne deres beviser og argumenter for dommeren. Dette inkluderer præsentation af dokumenter, afhøring af vidner og eventuelle udtalelser fra sagkyndige tredjeparter. Hovedforhandlingen er en formel proces, hvor dommeren træffer en endelig afgørelse baseret på de fremlagte beviser og argumenter.

Bevisførelse under hovedforhandlingen

Bevisførelse er en central del af hovedforhandlingen. Her præsenteres dokumenter, vidneudsagn, sagkyndige erklæringer samt andre beviser, der understøtter parternes påstande. En grundig forberedelse er afgørende for en effektiv bevisførelse. Vi sørger derfor for at identificere og indsamle alle relevante beviser, forberede vidner til deres afhøring samt sikre, at alle beviser præsenteres klart og overbevisende. I visse sager kan det være relevant at anvende syn og skøn, hvis det vurderes, at der er behov for en sagkyndig vurdering af tekniske og komplekse forhold, som kræver særligt kendskab.

Hos ØENS Advokatfirma har vi stor erfaring med bevisførelse i civile sager, herunder afholdelse af syn og skøn. Vi sørger for at hjælpe dig med at indsamle de nødvendige beviser for at sikre, at din sag bliver fremstillet på den bedst mulige måde.

Den mundtlige proces under hovedforhandlingen

Udover bevisførelsen, fremlægger advokaterne deres argumenter under hovedforhandlingen, og eventuelle vidner afhøres. Dommeren kan i den forbindelse stille spørgsmål til parterne og vidnerne, for at få en bedre forståelse af sagen. Det er derfor vigtigt at have en erfaren og kompetent advokat på sin sag, da argumentationen spiller en central rolle for sagens udfald.

Domsafsigelse

Når advokaterne har afsluttet deres procedurer, erklærer dommeren hovedforhandlingen for afsluttet. Dommeren vil herefter træffe afgørelse, som kaldes domsafsigelse. Dommen afsiges skriftligt på sagsportalen, og den indeholder dommerens vurdering af sagen samt den endelige afgørelse. I de fleste sager offentliggøres dommen 4 uger efter hovedforhandlingen, men i visse sagstyper går der op til 8 uger. I nogle sager vil det være muligt at få dommerens tilkendegivelse ved hovedforhandlingens afslutning, hvor dommeren vil oplyse hvad sagens udfald bliver.

Minretssag.dk

Som udgangspunkt oprettes og behandles alle civile sager på Danmarks Domstoles sagsportal, minretssag.dk. Det betyder også, at du altid har adgang til oplysninger om sagens parter, dokumenter samt korrespondance. Det vil dog i praksis være din advokat, der som repræsentant varetager dine interesser i sagen og dermed også forestår behandlingen af sagen på minretssag.dk.

Anke- og Klagenævn

Hvis du eller modparten er utilfreds med dommen, kan sagen ankes til landsretten. Der findes som ovenfor nævnt også forskellige klagenævn, hvor du kan få behandlet din sag uden for domstolene. Vores advokater kan rådgive dig om, hvorvidt en anke eller klage er den rette vej at gå.

Hvad koster en retssag?

Omkostningerne ved en retssag kan variere afhængig af sagens kompleksitet og varighed. Der skal betales en retsafgift, som afhænger af sagens genstand – med andre ord størrelsen af det økonomiske krav, der rejses.

Der skal som udgangspunkt betales en retsafgift på kr. 1.500 i forbindelse med indlevering af stævning. Retsafgiften er på kr. 750, hvis sagen er uden økonomisk værdi, eller hvis sagsgenstanden er under kr. 100.000.

Hvis sagsgenstanden er over kr. 100.000, skal der endvidere betales en såkaldt berammelsesafgift 3 måneder inden hovedforhandlingen. Berammelsesafgiften fastsættes ud fra følgende tabel:

Sagens værdi  Afgift (2024)
100.001-250.000 kr. 3.000 kr.
250.001-500.000 kr. 8.000 kr.
500.001-1.000.000 kr. 14.000 kr.
1.000.001-2.000.000 kr. 35.000 kr.
3.000.001-4.000.000 kr. 85.000 kr.
4.000.001-5.000.000 kr. 110.000 kr.
5.000.001-6.000.000 kr. 135.000 kr.
Over 6.000.000 kr. 160.000 kr.

Udover retsafgift og eventuel berammelsesafgift, er der også omkostninger til advokatbistand samt øvrige udgifter, eksempelvis udgifter i forbindelse med afholdelse af syn og skøn. Den vindende part vil som hovedregel få tilkendt sagsomkostninger, som den tabende part således skal betale. Begge parters advokater vil i den forbindelse have foretaget en opgørelse af omkostningerne, og argumentation for fordeling heraf indgår i proceduren (advokatens argumentationstale) i forbindelse med hovedforhandlingen.

Den endelige fastsættelse af sagsomkostninger fastsættes af dommeren, som tager udgangspunkt i sagens værdi, sagens omfang samt betydningen for parterne. Det er vigtigt at bemærke, at rettens takster for omkostninger til advokatbistand som regel ikke dækker den fulde, reelle udgift. Med andre ord kan det koste penge, selvom du får medhold i sagen.

I nogle tilfælde kan retten bestemme, at ingen af parterne skal betale omkostninger til den anden. Dette kan enten skyldes, at begge parter har fået delvist medhold, eller at sagen er af principiel karakter. Parterne vil således selv skulle bære alle udgifterne til egen advokat samt øvrige dertil forbundne omkostninger.

Hvis du har retshjælpsforsikring, kan denne dække omkostningerne ved en retssag med undtagelse af selvrisiko og udgifter ud over dækningsmaksimummet. Der er altid tilknyttet en retshjælpsforsikring til en almindelig indboforsikring og i flere erhvervsforsikringer. Vores advokater vil vejlede dig konkret om mulighederne for retshjælpsdækning samt hjælpe dig med at gøre brug af denne.

I nogle tilfælde kan man ansøge om at få fri proces, hvilket betyder, at staten dækker dine sagsomkostninger. Det kræver som udgangspunkt, at du opfylder visse økonomiske betingelser, og vores advokater vil ligeledes hjælpe dig med at ansøge om fri proces, hvis de vurderer at der er grundlag for dette. Det er ikke alle typer sager, ØENS Advokatfirma kan tilbyde at påtage sig, hvis vores salær skal dækkes af retshjælpsforsikring eller fri proces.

Hos ØENS Advokatfirma sørger vi for at orientere dig om de potentielle omkostninger ved en retssag, og rådgiver dig om mulighederne for at få disse dækket gennem enten fri proces eller retshjælpsforsikring.

Sådan foregår en retssag

Hvis du aldrig har været til stede under et retsmøde, har du sikkert mange spørgsmål om, hvordan en retssag foregår. ØENS Advokatfirma guider dig trin for trin gennem en typisk retssag og forklarer, hvad du kan forvente fra start til slut. Læs mere om det her.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til en civil retssag eller tvist? Kontakt en advokat med speciale indenfor civilie retssager og tvister, og lad os hjælpe dig med din sag.

Tal med en advokat med speciale indenfor civilie retssager og tvister

Søren Saaby Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Søren Saaby Hansen
Advokat (H), partner
Thomas Valentin, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Hvas Valentin
Advokat, associeret partner
John Kahlke, advokat (H), øens advokatfirma
Advokatfirma
John Kahlke
Advokat (H)
Jesper Lett, advokat, øens advokatfirma
Advokatfirma
Jesper Lett
Advokat