Ejendomsadministration ejerforeninger andelsboligforeninger boliglejemål investeringsejendom

Find din boligforening på ProBo

ProBo samler al kommunikation og information om din andelsboligforening og din ejendom på én GDPR-sikker platform.

ProBo er rollestyret, så uanset om du er bestyrelsesmedlem, andelshaver, ejer, lejer eller vicevært, har du adgang til præcis den information og de værktøjer, du har brug for og ret til. Systemet er utrolig intuitivt, og samtlige moduler er indbyrdes genkendelige.

Hos ØENS Ejendomsadministration anvender vi ProBo til at servicere vores bestyrelser og beboere rent kommunikativt. Via Probo udsender vi relevante nyhedsopslag til beboerne og håndterer skriftlige beskeder såvel internt mellem bestyrelse og beboere samt eksternt til leverandører. Derved behøver bestyrelsen ikke længere at have en separat bestyrelsesmail, der skal holdes øje med.

Samtidig har såvel bestyrelse som beboere adgang til dokumentarkivet, hvor foreningens historiske dokumenter ligger. Vi sørger tillige for, at alle modtagne dokumenter gøres digitalt læsbare, så du via ProBo blot kan søge på ét eller flere nøgleord, hvorefter du automatisk får vist de dokumenter, der måtte indeholde dét/de ord.

Bestyrelsen kan uploade og godkende bilag digitalt og kan med et enkelt klik påføre eventuelle kommentarer til bilaget, inden det betales og bogføres. De fakturaer og bilag, som er underlagt automatisk betaling (f.eks. regninger til el, vand og varme), kan bestyrelsen altid se som værende ‘behandlet’.

Via de ‘Økonomiske Data’ har bestyrelsen indblik i foreningens bogføring. Bogføringen bliver automatisk opdateret og ajourført, og bestyrelsen vil derfor aldrig være i tvivl om foreningens drift.

ProBo udvikles løbende med nye funktioner, og vi bringer altid vores bestyrelsers ønsker og behov videre til udviklerne, så vi bedst muligt afdækker de behov, der måtte opstå. Samtidig holder vi løbende bestyrelsesundervisning i ProBo til nye og gamle bestyrelsesmedlemmer, hvor de nyeste funktioner bliver gennemgået.

ejerforening andelsbolig haveforening administration advokater

Foreningsret

Vi rådgiver bestyrelser og beboere i andelsboligforeninger, inden for foreningsret, når der opstår et juridisk spørgsmål.

ØENS Advokatfirma har igennem en årrække haft et tæt og godt samarbejde med ØENS Ejendomsadministration, hvilket giver en række juridiske fordele for beboerne og bestyrelserne i de ejendomme, som ØENS Ejendomsadministration administrerer.

Vi har igennem dette samarbejde oparbejdet en solid erfaring med at løse både store og små foreningsretlige problemstillinger for vores klienter.

Hos ØENS Advokatfirma hjælper vi således bestyrelser og beboere med alt fra dagligdags forhold, som ”lige kræver en advokat ind over”, f.eks. problemer med en larmende beboer eller manglende betaling af fællesbidrag til større og mere komplekse udfordringer som f.eks. retssager, vedtægtsændringer eller byggesager.

Er der opstået et juridisk spørgsmå inden for foreningsret i jeres boligforening? Kontakt en af ØENS specialister inden for foreningsret og lad os hjælpe jer med jeres sag.  

Foreningsjura

Få ubegrænset juridisk rådgivning og slip for bekymringer med ForeningsJura-abonnementet.

Konceptet med ForeningsJura er at tilbyde ejer- og andelsboligforeninger ubegrænset adgang til specialiseret juridisk rådgivning inden for kerneområderne: Foreningsret, lejeret, fast ejendom, entrepriseret og ansættelsesret. Med et fast lavt årligt abonnement vil foreningens bestyrelse altid have direkte adgang til advokater og jurister, som kan hjælpe med at navigere i de komplekse lovregler og minimere risikoen for at begå fejl.

Prisen for abonnementet fastsættes ud fra boligforeningens størrelse, og som medlemmer kan man altid kontakte en personlig kontaktperson for at få afklaret netop sine juridiske spørgsmål hurtigt og kompetent.

Læs mere om ØENS foreningsjura her.

Vedtægter i ejerforeninger

Ejerforeningsvedtægten er helt central for medlemmernes rettigheder og pligter. Vedtægternes indhold har derfor stor betydning for bestyrelsens muligheder for at administrere ejerforeningen og kan også have betydning for bl.a. omsætningen af ejerlejlighederne i en ejerforening. Derfor er det vigtigt, at ændringer sker med omtanke og tilstrækkelig faglig bistand. Behovet for juridisk rådgivning kan variere meget alt efter, om der er tale om en mindre ændring eller en komplet revidering af vedtægterne.

Den nye normalvedtægt for ejerforeninger har indført en lang række nye regler, som gælder for alle ejerforeninger, medmindre normalvedtægtens bestemmelser konkret er fraveget i ejerforeningens særvedtægter.

Normalvedtægten indeholder f.eks. regler, der giver mulighed for at pålægge en ejer at betale en bod, hvis ejeren gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse, om eksklusion af et medlem af en ejerforening og om et medlems ret til at nedlægge vetoret ved visse generalforsamlingsbeslutninger.

I de fleste tilfælde supplerer normalvedtægten ejerforeningens særvedtægter, og det kan derfor være en god idé at forholde sig til normalvedtægtens regler, så man sikrer sig, at ejerforeningens vedtægter stemmer overens med medlemmernes ønsker.

Vi har stor erfaring med rådgivning om ejerforeningsvedtægter og hjælper hvert år mange ejerforeninger i mål med små og store vedtægtsændringer. Vi bistår også hvert år mange ejerforeninger med fortolkning af ejerforeningsvedtægterne, så bestyrelsen kan administrere foreningen på et sikkert juridisk grundlag.

Vedtægter i andelsboligforeninger

Andelsboligforeningsvedtægten er helt central for andelsboligforeningens virke – både i relation til medlemmernes rettigheder og pligter, men også i relation til bestyrelsens mulighed for at administrere andelsboligforeningen på et sikkert juridisk grundlag.

Vi har stor praktisk erfaring med andelsboligforeningsvedtægter og hjælper hvert år mange andelsboligforeninger med fortolkning af vedtægterne eller gennemførelse af store og små vedtægtsændringer.

Eksklusion fra en andelsboligforening

Et medlem af en andelsboligforening risikerer at blive ekskluderet fra foreningen – og dermed miste sin lejlighed – hvis vedkommende ikke overholder andelsboligforeningens vedtægter.

I praksis ses eksklusion typisk i disse situationer:

 • Manglende betaling af boligafgift eller lignende ydelser
 • Ulovlig udlejning – f.eks. via Airbnb
 • Manglende overholdelse af kravet om at bo i sin andelsbolig
 • Manglende overholdelse af foreningens husorden

Der skal selvsagt en del til, for at man kan blive smidt ud af sin lejlighed, men det er nødvendigt, hvis en andelshaver ikke kan eller vil acceptere vilkårene for at bo i et fællesskab og under samme tag, som man jo gør, når man bor i en andelsboligforening.

Hvis den ekskluderede andelshaver bestrider eksklusionens gyldighed, vil det være nødvendigt at få sagen behandlet i boligretten eller fogedretten. Mange eksklusionssager udvikler sig således hurtigt til retssager, og det kan derfor være en rigtig god idé at have en kompetent advokat med på et tidligt stadie i sagen.

Når man bliver ekskluderet, sælges beboerens andelsbolig bedst muligt, og salgsprisen udbetales til den tidligere andelshaver med fradrag af andelsboligforeningens tilgodehavende, hvis der da ellers er friværdi nok i andelsboligen. Hvis andelsboligen er overbehæftet, vil det være nødvendigt at sælge andelsboligen på tvangsauktion, medmindre pant- og udlægshaverne frivilligt vil aflyse deres hæftelser.

Sager om eksklusion af andelshavere kan være tids- og ressourcekrævende, og de kan være ubehagelige for alle involverede parter. Hos ØENS Advokatfirma har vi stor erfaring med at føre eksklusionssager, og vi står derfor altid klar til at bistå vores klienter under hele processen.

Regler for fremleje og korttidsudlejning

Deleøkonomi er oppe i tiden og benyttes af flere og flere danskere. En af de mest populære måder at supplere indkomsten i ferieperioderne på er ved at udleje eller fremleje sin bolig gennem tjenester som Airbnb.

Men hvordan er reglerne egentlig for at udleje sin andelsbolig til turister eller låne den ud til et familiemedlem? Kan man frit korttidsudleje sin ejerlejlighed? Og skal indtægten indberettes til Skat?

Vi er ajour med de nyeste regler om fremleje og korttidsudlejning i andels- og ejerforeninger.

Der er store forskelle på reglerne, alt efter om man bor i en lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed. Dog gælder det for alle indtægter via deleøkonomi, at de skal indberettes til Skat.

Byggesager, ombygninger og entrepriser i boligforeninger

Andelsboligforeninger og ejerforeninger foretager løbende større vedligeholdelsesarbejder og nybyggerier i deres ejendomme, f.eks.:

 • Nyt tag
 • Etablering af lejligheder på loftet
 • Facaderenoveringer
 • Udskiftning af vinduer
 • Nye dørtelefoner o.l.
 • Etablering af altaner
 • Renovering af gården
 • Etablering af vandafledning m.v.

Det kræver stor arbejdsindsats af bestyrelsen at udarbejde projektbeskrivelse, indhente tilbud og indgå aftaler og kontrakter med entreprenører.

Vi hjælper ofte bestyrelserne med byggesager og gennemgår og tilser kontrakter og aftaler, så foreningernes retsstilling sikres, f.eks. så de ikke betaler for arbejdet, før entreprenørerne har afleveret et ordentligt og kontraktmæssigt stykke arbejde uden fejl og mangler.

Bestyrelsesansvar i boligforeninger

Bestyrelser i andelsbolig- eller ejerforeninger udfører som regel et utroligt stort stykke arbejde, og oftest er arbejdet helt ulønnet eller med en så lille aflønning, at det knap nok dækker indkøb af kaffe til møderne. Det er glæden, der driver værket.

Men at sidde i en bestyrelse forpligter, og det er desværre ikke altid nok, at man gør sit bedste. Vi anbefaler derfor altid, at bestyrelserne tegner en bestyrelsesansvarsforsikring – hvis der da ikke allerede er en sådan i ejendommens forsikring (hvad der ofte er).

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan holdes personligt ansvarlig for fejl og mangler under udførelsen af sit bestyrelsesarbejde. Et bestyrelsesansvar kan typisk komme på tale som følge af, at man ikke har fulgt godt nok med i ejendommens forhold, eller at et byggeprojekt er løbet løbsk og har kostet foreningen unødvendigt mange penge.

Hvert bestyrelsesmedlem hæfter for sådanne tab for foreningen med hele sin formue, og det vil sige, at man som bestyrelsesmedlem står økonomisk på mål for, at man udfører sit arbejde godt.

Vi har set en række eksempler, hvor bestyrelsesmedlemmer er blevet mødt med krav om personlig hæftelse for tab, som andels- eller ejerforeningen – eller deres medlemmer eller kreditorer – mener, de har lidt, som følge af dele eller hele bestyrelsens handlinger.

Hos ØENS Advokatfirma står vi derfor klar til at rådgive og dele ud af vores mangeårige ekspertise, så I som bestyrelse bedst muligt kan sikre jer mod erstatningskrav.

Stiftelse af ejer- og andelsboligforeninger

Stiftelse af en andelsboligforening eller en ejerforening er en tidskrævende, besværlig og bekostelig affære, hvor der skal forhandles vilkår med sælger/ejer af ejendommen, finansiering af købesummen og vilkår for foreningens fremtidige virke med ejerne eller de kommende ejere og andelshavere.

Vi har solid erfaring med at få stiftelse af en andelsbolig- eller ejerforening sikkert i mål.

Har du spørgsmål til foreningsret? Få vores hjælp nu

Thomas Valentin, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Hvas Valentin
Advokat, associeret partner
Dan Dreisig, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Dan Dreisig
Ejendomsadministrator, jurist, partner
Bente Bille Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Bente Bille Hansen
Advokat, juridisk mentor
Johan Iversen Møller, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Johan Iversen Møller
Advokat
Søren Saaby Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Søren Saaby Hansen
Advokat (L), partner
investeringsejendomme, foreninger, forening i indre by i københavn

Økonomi

Vi hjælper med at administrere andelsboligforeningens økonomi fra A-Z.

Det kan være en kompleks sag for en bestyrelse at administrere andelsboligforeningens økonomi, og vi medgiver, at der er utroligt meget at holde styr på, når det kommer til regnskaber, budgetter m.v. Derfor har jeres forening tilknyttet en fast administrator og en fast controller, der altid sørger for, at have overblikket over jeres økonomi.

Vi anser det samtidig som vores fornemmeste opgave at formidle regnskaber og budgetter forståeligt, så I ikke behøver at være økonomiske eksperter. 

Vi står også for at administrere den daglige økonomi såsom opkrævning af fællesudgifter, betaling af foreningens regninger m.v. Kort sagt: vi drifter jeres andelsboligforening.

Opkrævning af boligafgifter

Vi sørger hver måned for at opkræve andelsforeningens boligafgifter via Betalingsservice.

For langt de fleste andelsboligforeninger står vi også for at opkræve aconto forbrug af varme og vand, indberette aconto bidrag og det samlede forbrug til foreningens måleraflæsningsfirma samt efterfølgende at afregne beboeren.

Vi sørger for, at foreningens medlemmer ikke kommer i restance ved kontinuerlig overvågning af opkrævninger og håndtering af rykkerprocedure.

Budget i andelsboligforening

Vi hjælper jer med at udarbejde andelsboligforeningens budget. Vi afholder årlige budgetmøder med bestyrelsen, hvor vi gennemgår regnskab og budget.

Bestyrelsen har altid adgang til foreningens økonomi via Probo og kan se, hvor mange penge der f.eks. kan bruges på vedligeholdelse resten af året.

Vi kan også hjælpe med langsigtet økonomisk- og vedligeholdelsesmæssig planlægning i samarbejde med andelsboligforeningens bestyrelse.

Årsregnskab

Årsregnskabet er andelsboligforeningens økonomiske oversigt, der viser, hvordan året – rent økonomisk – er gået.

Vi klargører regnskabsmaterialet til revisors gennemgang og opstilling af selve årsrapporten. Vi gennemgår regnskabet og tjekker, at alt er bogført korrekt.

Regnskabet i en andelsboligforening fastsætter også den enkelte andelsboligs værdi. Når vi gennemgår regnskabet med bestyrelsen drøfter vi derfor blandt andet ejendommens værdi, hensættelser til vedligeholdelse m.v. så bestyrelsen er godt klædt på, hvis en andelshaver stiller spørgsmål til regnskabet.

På jeres generalforsamling formidler og fremlægger vi årsregnskabet, så det er forståeligt for alle, og vi svarer glædeligt på såvel små som store spørgsmål.

Andelskrone

Det er andelskronen, der bestemmer din andels værdi.

Andelskronen fastsætter man en gang om året på generalforsamlingen. Den udregnes på baggrund af foreningens værdi, aktiver og gæld. Der er forskellige måder at fastsætte selve ejendommens værdi på. Men bare rolig, hele dette regnestykke bistår vi selvfølgelig med.

Vi rådgiver jer gerne, når det kommer til andelskronepolitik, vurderingsprincip og sikkerhedsstillelse med videre.

Betalinger og likviditetsstyring

Vi sørger for, at jeres regninger bliver betalt rettidigt.

Den digitale platform ProBo er motoren i regningsgodkendelsen og smidiggører processen. Foreningens håndværker eller anden leverandør sender blot sin regning til en mailadresse, hvorefter godkendelsesprocessen kan begynde. Bestyrelsen kan med et enkelt klik godkende regningen, hvorefter vi sørger for bogføring og betaling.

Vi holder øje med, at der er penge nok til at betale regningerne. Det er afgørende for andelsboligforeningens sundhed, at der holdes styr på pengestrømmen og betalingsevnen. Med andre ord, vi sørger for at holde styr på pengekassen.

Optimering af lån, finansiering og forsikringer

I kraft af vores samarbejdsaftaler, kan vi indhente tilbud på lån, finansiering og forsikringer – og bistå med vurderingen af disse. Det er altid op til bestyrelsen om I ønsker at tage imod tilbuddet, men vi oplever at vi netop her skaber rigtig stor værdi for vores andelsboligforeninger.

Snak med en specialist indenfor området

Bjørn Weber, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Nedim Husic, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner
øens lokaler kantine

Bestyrelsesundervisning

ØENS bestyrelsesundervisning er et gratis bestyrelsesundervisningstilbud til dig, der ønsker at blive klædt bedre på i rollen som bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening.

Undervisningen omhandler emner, hvor både ny og gængs viden vil blive præsenteret på en overkommelig måde for såvel nye som garvede bestyrelsesmedlemmer.

Hos ØENS Ejendomsadministration er vi glade for vores mange foreninger, og ikke mindst de mange frivillige bestyrelsesmedlemmer, vi til dagligt samarbejder med i løsningen af alskens opgaver.

Derfor finder vi det helt naturligt, at hjælpe vores bestyrelser med nyttig viden om deres rolle i foreningen. Dette sker gennem en række bestyrelsesundervisninger som vi løbende inviterer til. Sideløbende med dette afholder vi tillige gå-hjem møder om ny lovgivning og nye tilskudsordninger ved byggesager, når det er relevant.

Du kan på denne side finde en række undervisninger, vi enten planlægger at afholde, samt tidligere har afholdt.

Du vil have mulighed for at deltage i undervisningen både fysisk og online. Underviserne vil være en blanding af vores erfarne ejendomsadministratorer, advokater med speciale inden for foreningsret samt eksterne samarbejdspartnere og foreninger, der ønsker at dele deres erfaringer.

Bestyrelsesundervisning d. 29.11.2022 om ‘Konflikthåndtering’
Bestyrelsesundervisning d. 30.08.2022 om ‘Drift og vedligehold af ejendommen’
Bestyrelsesundervisning d. 31.05.2022 om ‘Bestyrelsesansvar’
Bestyrelsesundervisning d. 21.02.2022 om ‘Gode vaner i anvendelsen af ProBo’

Har du spørgsmål vedrørende undervisningen?

Nedim Husic, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner
Rikke Raben, marketingansvarlig, ØENS Rådgivningshus
Administration
Rikke Raben
PR og kommunikation
Maja Gambill, Office Manager, ØENS Rådgivningshus
Administration
Maja Gambill
Office Manager
Ejendomsadministration ejerforeninger andelsboligforeninger boliglejemål investeringsejendom

Basisadministration

Basisadministration er et alternativ til vores standard administrationspakke og egner sig til de mindste andelsboligforeninger.

Basisadministration er for jer, der har brug for hjælp med opkrævninger og bogføring i foreningen, mens bestyrelsen selv tager sig af henvendelser fra foreningens medlemmer i det daglige.

Bestyrelsesarbejdet bliver lettere med Basis-pakken, der indeholder adgang til ProBo med tilhørende dokumentarkiver, kommunikationsplatform og digital regningsgodkendelse samt adgang til dagligt opdaterede data om foreningens økonomi.

Den daglige kontakt mellem bestyrelse og administrator sker primært pr. mail. Vores basiskunder serviceres af et administratorteam, hvilket sikrer, at I altid kan komme i kontakt med os.

Basis-pakken indeholder:

 • Løbende opdatering af foreningens medlemsoversigt ved ind- og fraflytninger, herunder meddelelse til forbrugsmålerfirma
 • Håndtering af andelshandler, herunder udarbejdelse af overdragelsesdokumenter, kontrol af tingbog, afregning af pant m.v.
 • Afstemning og afregning af forbrugsregnskaber for varme og/eller vandregnskaber, når disse er udarbejdet af forbrugsregnskabsfirmaet
 • Opkrævning af medlemmers løbende betalinger til foreningen (boligafgift/fællesudgifter/aconto-bidrag) samt opfølgning på evt. manglede betalinger
 • Betaling og bogføring af foreningens udgifter og indbetalinger
 • Daglig opdateret økonomirapportering til bestyrelsen
 • Afstemning af samtlige konti og revisionsmateriale til foreningens revisor til brug for opstilling og revision af foreningens årsregnskab
 • Håndtering af andelsforeningens digitale medarbejdersignatur og digitale postkasser

Basiskunder får samtidig adgang til vores storkundefordele hos bl.a. banker og kreditforeninger samt forsikringsselskaber. Vi hjælper også gerne med afholdelse af generalforsamlingen og andre opgaver, hvis der skulle opstå behov for det. Dette vil ske til en på forhånd aftalt pris pr. opgave.

Via vores basisadministration sørger vi løbende for at holde bestyrelsen informeret, når der f.eks. sker ændringer i lovgivning, eller der er andre relevante informationer.

Tal med en specialist på området

Bjørn Weber, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Nedim Husic, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner

Personlig administration af din andelsboligforening

ØENS Ejendomsadministration er en dedikeret ejendomsadministrator for boligforeninger. Vi har mere end 20 års erfaring med ejendomsadministration.

Vi administrerer i dag over 150 andelsboligforeninger i København og på Amager med personlig og kvalitetsbevidst service. Foreningerne varierer meget i størrelse – fra helt små ejendomme med en enkelt opgang til foreninger med flere bygninger og gårde. Hos os er en kunde dog altid en kunde, og vi gør os lige umage, uanset om vi hjælper små foreninger med ejendomsadministration eller store.

øens medarbejdere pelle jagtboe og rikke raben
Som kunde hos ØENS Ejendomsadministration får I en skræddersyet administrationsløsning, der tager udgangspunkt i jeres specifikke ønsker til det administrative setup.

I vores portefølje har vi flere typer af andelsboligforeninger. Det kan være klassiske etageejendomme rundt omkring i København eller række- og klyngehusbyggerier i periferien af større byer. Vi har foreninger, der aldrig har været andet og derfor er opført som andelsboliger. Nogle går helt tilbage til starten af 1900-tallet, mens andre kun er nogle få år gamle. Endelig har vi foreninger, der i forbindelse med salget af en udlejningsejendom har stiftet en andelsboligforening, som købte ejendommen.

Administrationshonoraret afhænger af andelsforeningens størrelse, men også af foreningens kompleksitet. Derfor vil vi altid gerne i dialog med bestyrelsen, inden vi giver pris på en administrationsopgave. Selvom to foreninger på overfladen kan ligne hinanden meget, kan de have vidt forskellige ønsker og behov for ejendomsadministration.

ØENS beskæftiger mere end 90 kvalificerede medarbejdere med speciale inden for alle juridiske områder samt ejendomsadministration, -drift og -udvikling. Vi finder det afgørende, at du altid oplever vores ejendomsadministration af din andelsboligforening som personlig. Derfor vil du blive tilknyttet en fast ejendomsadministrator. Mød din ejendomsadministrator her.

Hos ØENS har vi en ambition om altid at tilbyde personlig rådgivning i øjenhøjde. For os er gennemsigtighed afgørende, og vi sørger derfor altid for, at vores kunder og klienter er grundigt informerede og føler sig tilstrækkeligt oplyste.

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Find svar på gængse spørgsmål herunder

Guide til andelsoverdragelse
LÆS HISTORIEN
Gode råd til generalforsamlinger i andelsboligforeninger
LÆS HISTORIEN
dokument dødsbo entreprise checkliste
Sådan stiller du et godt forslag til jeres generalforsamling
LÆS HISTORIEN
Derfor skal du deltage i generalforsamlingen
LÆS HISTORIEN
eksempel, forslag til generalforsamling, guide, amaer, københavn
Eksempel på forslag til generalforsamling
LÆS HISTORIEN
Dét bør du vide om forbedringer i din andelsbolig
LÆS HISTORIEN

Vi hjælper gerne med en bred vifte af ydelser i forbindelse med den daglige håndtering af administrationen.

Fast kontaktperson

Du får tilknyttet en fast ejendomsadministrator, der har et stærkt team bag sig.

Boligkøb og -salg

Vi hjælper med håndteringen af køb og salg, når der er rotation i andelsforeningen.

Bestyrelsesrådgivning

Vi tilbyder gratis bestyrelsesundervisning og gå-hjem-møder til beboere og bestyrelser i boligforeninger.

Økonomistyring

Vi elsker at nørde med tal og håndterer gerne bogholderiet i andelsforeningen.

Drift og vedligehold

Alle ejendomme skal vedligeholdes – det hjælper vi jer med.

Den gode byggesag

Vores byggesagsafdeling er 100-metermester i foreningsbyggesager.

0+
Ejendomsadministratorer
0
Fast kontaktperson
0+
Administrerede foreninger
0%
Digitale

Kontakt en ejendomsadministrator nu

MØD HELE TEAMET
Pelle Jagtboe, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Byggesagsafdeling
Pelle Jagtboe
Byggesags- og foreningsadministrator (EA)
Faraz Heidaripour, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Faraz Heidaripour
Ejendomsadministrator
Boligforening
Mia Picard
Ejendomsadministrator
charlotte Halskov Nielsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Charlotte Halskov Nielsen
Ejendomsadministrator
Virksomhedsadministration
sundbyhave er kunde i øens ejendomsadministration
Kira Hulsart Bestyrelsesformand, AB Sundbyhave
ØENS Ejendomsadministration er en professionel og imødekommende samarbejdspartner, der med sin store ekspertise og naturlige tilgang til service, har hjulpet og guidet os trygt igennem de mange kompleksiteter, vi har stået overfor som bestyrelse. Deres rådgivning har sikret os et fyldestgørende grundlag for, at vi kan træffe de rigtige beslutninger. Vi er i AB Sundbyhave glade for at være en del af ØENS-familien.
karen blixen forening er kunde i øens ejendomsadministration
Peter Schack Bestyrelsesformand, A/B Karen Blixen Parken
Vi kan med to streger under anbefale ØENS som administrationsselskab. Hos dem har vi fået præcis den sparring, service og faglige indsigt, som vi efterspurgte. Der er altid faglig dybde i svarene på vores henvendelser, der er langt bedre overblik over bestyrelsesarbejdet, og der er mere end kvalificeret hjælp til at løse de mange enkeltopgaver.
mikkel er kunde i øens ejendomsadministration
Mikkel Kejser Bestyrelsesmedlem, EF Sundgården
Vi oplevede at komme til en velsmurt, ambitiøs og meget fleksibel samarbejdspartner, da vi skiftede til ØENS Ejendomsadministration. Det skaber tryghed og ro at være sikker på, at alle opgaver bliver løst, og alle henvendelser besvaret. For bestyrelsen har det medført en stor aflastning og for beboerne i ejendommen en hurtigere svartid og øget service.
Bjørn Weber ØENS Ejendomsadministration Tilbud

Skal vi tage en snak?

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Alle byggesager – store som små – kræver planlægning og styring

Vi er med igennem hele processen. Fra idéudvikling til afleverings- forretning.

Hos ØENS forstår vi, at en byggesag kan være en udfordring. Som bestyrelse i en foreningsejendom varetager man typisk opgaverne ulønnet ved siden af sit eget job, og det er ikke sikkert, at man selv besidder den administrative eller tekniske viden om at varetage det ansvar, en byggesag afstedkommer.

Byggerådgivning

Vi tager ansvaret for den praktiske og økonomiske håndtering af jeres byggesag og sikrer jer en tryg proces.

Vi tager ansvar

Jeres forsikringer, entreprisekontrakter, finansieringsaftaler, betalinger og varslinger håndteres professionelt.

Tilstandsrapport

Alle ejendomme skal vedligeholdes. Vi rådgiver og hjælper jer i forbindelse med jeres ejendoms tilstandsrapport.

Ansvarsforsikring

Byggesager kræver forsikringer. Vi er naturligvis dækket af en professionel ansvarsforsikring.

Juridisk bistand

Vi tilbyder kompetent in-house advokatbistand via ØENS Advokatfirma før og undervejs i byggeriet.

Samarbejde

Vi har et godt indtryk af, hvilken byggeteknisk rådgiver, der vil være den rette for jeres forening og jeres projekt.

Bygherrerådgiverens ydelser og ansvar i byggesager
Vi rådgiver i alle typer byggesager – hvad enten der er tale om mindre vedligeholdelsesprojekter, udskiftning af større bygningsdele, etablering af altaner, bygningsfornyelse, nybyggeri eller noget helt andet.

Som byggesagsadministrator tager vi ansvaret for den praktiske og økonomiske håndtering af jeres byggesag. Vi sørger for, at jeres forsikringer, entreprisekontrakter, finansieringsaftaler, betalinger og varslinger håndteres professionelt og altid i samråd med jer. Vi har gennem årene opbygget stor erfaring med forskellige byggetekniske aktører, og vi har et godt indtryk af, hvilken byggeteknisk rådgiver, der vil være den rette for jeres forening og for jeres projekt.

Vi tilbyder via vores forretningsfællesskab med ØENS Advokatfirma kompetent inhouse advokatbistand forud for og undervejs i byggeriet. Vores advokater yder hurtig og kyndig juridisk assistance, så jeres byggeprojekt ikke forsinkes unødigt.

LÆS MERE HER
0+
Byggesager
0+
Boligforeninger
0+
Samarbejdspartnere
0%
Digitale
Om byggeprojekter generelt

Der er en lang række forhold at holde styr på, når man som boligforening giver sig i kast med en byggesag – uanset størrelsen på projektet. Som forening er man forpligtet til at overholde både foreningens egne vedtægter og lovgivningens mange krav til byggeriet, ligesom man på forhånd bør gennemtænke byggeprojektets økonomiske konsekvenser. Det kan både være tidskrævende og teknisk udfordrende.

Byggesager er ofte langvarige og komplekse forløb, som hurtigt kan skifte kurs undervejs i processen. Derfor er en professionel samarbejdspartner med overblik i projekter som disse altid en kærkommen – og ofte nødvendig – hjælp for bestyrelser.

Som professionel byggesagsadministrator er vi bestyrelsens samarbejdspartner i alle byggesagens faser. Vi er med under hele forløbet; fra idéudvikling til afleveringsforretning.

Mød vores byggesagsafdeling

Sara Krogh Bruun-Olsen, byggesagsadministrator, øens ejendomsadministration
Byggesagsafdeling
Sara Krogh Bruun-Olsen
Byggesags- og foreningsadministrator (EA), teamleder
Byggesagsafdeling
Simon Sylow
Advokat
Neel Jørgensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Byggesagsafdeling
Neel Astrid Jørgensen
Byggesagskoordinator
Pelle Jagtboe, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Byggesagsafdeling
Pelle Jagtboe
Byggesags- og foreningsadministrator (EA)

Cases

Lyset er en gave til de små rum
LÆS HISTORIEN
Få EF Sundgårdens gode råd til, hvordan et byggeprojekt bør forløbe – set i bagklogskabens lys
LÆS HISTORIEN
ØENS administrerer omfattende byggesag i Hvidovre
LÆS HISTORIEN
Derfor genvalgte E/F Brigadevej ØENS som byggesagsadministrator
LÆS HISTORIEN
Omdannelse af tagarealer er en økonomisk gevinst for boligforeninger
LÆS HISTORIEN

Byggesagens forløb
– fra idé til afleveringsforretning

1
Idéudvikling
 • Rådgivning om beslutningsprocessen og den tekniske og økonomiske planlægning
 • Rådgivning om bestyrelsens rolle og ansvar i byggesagen
 • Rådgivning om finansieringsmuligheder
2
Planlægning og anvisning af rådgivere
 • Opstilling af budgetoverslag og konsekvensberegninger
 • Formulering af beslutningsforslag til generalforsamling
 • Anvisning af rådgivere – herunder ansættelse af byggeteknisk rådgiver
 • Anvisning af særlige konsulenter i samarbejde med byggeteknisk rådgiver – f.eks. vedrørende svampe og rådskader eller lignende
3
Vedtagelse
 • Bistand i forbindelse med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling
 • Orientering om byggesagens forventede forløb
4
Aftaleindgåelse, finansiering og forsikring
 • Indhentning af tilbud på finansiering og bistand i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud
 • Forhandling med pengeinstitut om lån og vilkår
 • Bistand i forbindelse med indgåelse af aftale med byggeteknisk rådgiver
 • Bistand i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftaler
 • Bistand i forbindelse med tegning af nødvendige forsikringer og garantier
5
Udførelsen
 • Hjemtagelse af byggekredit, betaling, bogføring og økonomisk opfølgning
 • Håndtering af varslinger til andelshavere, ejere og lejere
 • Bistand i forbindelse med eventuelle forsikringssager i samarbejde med byggeteknisk rådgiver
 • Bistand i forbindelse med afleveringsforretning og kvalitetssikring
 • Udfærdigelse af byggeregnskab i samråd med foreningens revisor
Bjørn Weber ØENS Ejendomsadministration Tilbud

Skal vi tage en snak?

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD