Opsigelse af lejemål

Har du spørgsmål vedrørende opsigelse af dit lejemål?

Find svar på de mest gængse spørgsmål om opsigelse af lejemål herunder.

Nedenfor følger beskrivelse af processen, når du opsiger dit lejemål.

Opsigelse

Når du som lejer ønsker at opsige dit lejemål, skal du give os skriftligt besked herom. Dette gøres ved at sende en e-mail til lejer@oadv.dk, hvor du angiver, at du ønsker at opsige lejemålet. I denne e-mail bedes du angive din adresse samt det kontonummer, hvortil vi kan overføre dit depositum-beløb efter fraflytning.

Hvis I er flere lejere på lejekontrakten, skal vi modtage opsigelsen fra alle lejere.

Opsigelsesvarslet i boliglejemål er som udgangspunkt løbende måned plus tre måneder. Hvis du eksempelvis opsiger dit lejemål i januar måned, så løber opsigelsesperioden indtil d. 30. april, hvor lejeforholdet ophører.

Fraflytning

Lejemålet skal fraflyttes 14 dage før lejeforholdets ophørsdato, såfremt det er aftalt i lejekontraktens §11. Denne periode benyttes til at istandsætte lejemålet, inden den næste lejer flytter ind. Du hæfter for lejebetaling i denne periode.

Efter fraflytning skal du huske at opsige din aftale med el-leverandøren. Opsigelsen skal ske pr. ophørsdatoen (sidste dag i den sidste måned, du bor i lejemålet).

I forbindelse med, at du tilbageleverer nøglerne til lejemålet, skal der afholdes et fraflytningssyn. Her gennemgår en byggekyndig fagperson lejemålets stand sammen med dig, og der udarbejdes en rapport. Rapporten danner baggrund for en vurdering af, hvilke istandsættelsesomkostninger, du som lejer hæfter for ved fraflytningen.

Afregning

Straks efter din fraflytning bliver lejemålet istandsat, så det er klar til en ny indflytning. Når vi modtager fakturaen for istandsættelsesarbejdet, udarbejder vi den endelige opgørelse af økonomien i dit lejeforhold.

Vi bestræber os på at fremsende den endelige opgørelse over depositum m.v. senest 6 uger efter nøgleoverdragelsen. Eventuelt tilbageværende depositum og forudbetalt leje udbetales straks herefter. Den endelige opgørelse af dit forbrug vil blive fremsendt efter udløbet af den igangværende forbrugsregnskabsperiode.

Yderligere spørgsmål

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på lejer@oadv.dk.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

Do you have questions regarding the termination of your lease contract?

Find answers to the most common questions about terminating your lease contract below.

Termination

When you, which to terminate your lease contract, you must give us a written termination notice. This is done by sending an email to lejer@oadv.dk, stating that you wish to terminate the lease contract. In this email, please provide your new address and the account number to which we can transfer your deposit amount after you move out.

If there are multiple tenants stated on the lease contract, we must receive notice of termination from all tenants individually.

The notice period in residential leases is generally three months + the current month. For example, if you terminate your lease contract in January, the notice period runs until April 30, where the lease agreement ends.

Move-out

The apartment must be vacated 14 days before the end of the lease period. This period is used to refurbish the tenancy before the next person moves in, and you are liable for rent payment during this period.

After moving out, remember to terminate your contract with the electricity supplier. The notice must be given on the termination date (the last day of the last month you live in the apartment).

When returning the keys to the apartment, a move-out inspection must be conducted. Here, a building expert inspects the condition of the tenancy together with you, and a report is prepared. The report forms the basis for an assessment of the refurbishment costs for which you are liable upon move-out.

Settlement

Immediately after you move out, the tenancy is refurbished to be ready for a new person to move in. When we receive the invoice for the refurbishment work, we prepare the final settlement of the amounts in your tenancy.

We strive to send the final settlement of the deposit, etc., no later than 6 weeks after you have handed over the keys. Any remaining deposit and prepaid rent will be transferred to you immediately thereafter. The final settlement of your consumption costs will be sent after the expiry of the current billing period.

Further questions

If the above raises any questions, please feel free to contact us at lejer@oadv.dk.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator