Skatter og afgifter

Har du spørgsmål vedrørende skatter og afgifter?

Ændringen i din husleje pr. 01. januar 2022 skyldes ændringer i niveauet på omkostninger til skatter og afgifter for ejendommens ejer. Disse ændringer resulterer i en ændring af din leje jf. lejelovens §§46-48.

Udlejningsejendomme, som den du bor i, er pålagt en række skatter og afgifter som f.eks. ejendomsskatter, udgifter til renovation m.v. Hvert år fastsætter kommunen størrelsen på disse skatter og afgifter, og alt efter om de er faldet eller steget sammenlignet med året før, vil du som lejer ligeledes opleve et fald eller en stigning i din husleje, som svarer til en forholdsmæssig andel af denne ændring.

Indeværende års skatter og afgifter træder i kraft den 1. januar. Såfremt du har modtaget din varsling senest med udgangen af maj måned, kan udlejer jf. lejelovens §§46-48 opkræve den varslede ændring med tilbagevirkende kraft til den 01. januar samme år. Det betyder, at du som lejer typisk vil modtage varslingen i løbet af foråret, men at ændringen gælder med tilbagevirkende kraft til den 1. januar samme år.

Regulering af dit depositum og forudbetalt leje
Det fremgår af din lejekontrakt samt af lejelovens bestemmelser, at din indbetalte forudbetalte leje og depositum til enhver tid skal svare til de antal måneder, der fremgår under lejekontraktens ”§ 4. Depositum og forudbetalt leje”.

Da din husleje er steget pr. 1. januar 2022, svarer dit indbetalte depositum/forudbetalte leje ikke længere til det antal måneder, som fremgår af lejekontrakten. Derfor vil du blive opkrævet et ekstra beløb, så den indbetalte sikkerhedsstillelse igen svarer til de antal måneder, der er anført i lejekontrakten.

Hvis du eksempelvis har et depositum, der skal svare til 3 måneders gældende leje, vil beløbet blive reguleret over 3 måneder med 1/3 hver måned. Altså i henholdsvis januar, februar og marts 2022. Reguleringsbeløbet kommer til at fremgå af dine opkrævninger, så du hele tiden kan se, hvad der bliver reguleret.

Det indbetalte depositum medtages naturligvis ved den endelige opgørelse af dit lejemål efter eventuel fraflytning.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Do you have questions about taxes or changes in your rent?

The change in your rent per 1st of January 2022, is due to changes in the taxes and fees for the property owner. These changes result in a change in your rent, according to §§46-48 in the Danish Rent Act.

Rental properties such as the one you live in are subject to a number of taxes and fees, such as property taxes, renovation costs etc. Each year, the municipality determines the size of these taxes and fees, and depending on whether they have decreased or increased compared to the previous year, you as a tenant will also experience a decrease or increase in your rent which corresponds to a proportionate share of this change.

The year’s taxes and fees will take effect on January 1st. If you have received your notice no later than the end of May, the landlord, according to §§46-48 in the Danish Rent Act, may collect the notified change with retroactive effect to 1st of January the same year. This means that you as a tenant will typically receive the notice during spring, but that the change applies retroactively to January 1st of the same year.


Adjustment of your deposit and prepaid rent
It is stated in your lease contract, as well as from the provisions of the Danish Rent Act, that your prepaid rent and deposit must at all times correspond to the number of months stated under the lease’s § 4. “Deposit and prepaid rent”.

Since your rent has increased per 1st of January 2022, your deposit and prepaid rent no longer corresponds to the number of months stated in the rental contract. Therefore, you will be charged an extra amount, so that the paid security again corresponds to the number of months specified in the lease.

For example, if you have a deposit that must correspond to 3 months’ current rent, the amount will be adjusted over 3 months by 1/3 each month. In other words, in January, February and March 2022, respectively. The adjustment amount will appear on your rent invoice, so you can always see what is being adjusted.

The deposit paid will of course be included in the final statement of your lease when/if you move out.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator