Opsigelse af lejemål

Har du spørgsmål vedrørende opsigelse af dit lejemål?

Find svar på de mest gængse spørgsmål om opsigelse af lejemål herunder.

Nedenfor følger beskrivelse af processen, når du opsiger dit lejemål. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Opsigelse

Når du som lejer ønsker at opsige dit lejemål, skal du give os skriftligt besked.

Det gøres ved at sende en mail til lejer@oadv.dk.

Opsigelsesvarslet er som udgangspunkt løbende måned + 3 måneder.

Et eksempel: Hvis du opsiger dit lejemål i januar måned, så løber opsigelsesperioden indtil d. 30. april, hvor lejeforholdet ophører.

I opsigelsen skal du oplyse din nye adresse samt dit kontonummer. Disse oplysninger skal bruges til endelig afregning af depositum efter fraflytning.

Fraflytning

Lejemålet skal jf. ordlyden i din lejekontrakt fraflyttes 14 dage før lejeforholdets ophørsdato. Denne periode benyttes til at istandsætte lejemålet, inden den næste lejer flytter ind. Du hæfter for lejebetaling i denne periode.

Efter fraflytning skal du huske at opsige din aftale med el-leverandøren. Dette skal gøres fra den sidste dag, du betaler husleje.

I forbindelse med at du tilbageleverer nøglerne til lejemålet, skal der afholdes et fraflytningssyn. Her gennemgår en byggekyndig fagperson lejemålets stand sammen med dig, og der udarbejdes en rapport. Rapporten danner baggrund for en vurdering af, hvilke istandsættelsesomkostninger du som lejer hæfter for ved fraflytningen.

Afregning

Straks efter din fraflytning bliver lejemålet istandsat, så der kan flytte en ny lejer ind. Såfremt du ved din indflytning har indbetalt en forudbetalt leje, kan du vælge at bruge din forudbetalte leje til dækning af huslejen opsigelsesperioden. Du skal dog fortsat indbetale aconto-beløb, samt eventuelle andre poster, som du bliver opkrævet. Såfremt du ikke bruger din forudbetalte leje i opsigelsesperioden, vil du få tilbagebetalt beløbet ved afregningstidspunktet.

Vi bestræber os på at fremsende endelig opgørelse over depositum m.v. senest 6 uger efter fraflytningssynet. Eventuelt tilbageværende depositum og forudbetalt leje udbetales straks herefter. Den endelige opgørelse af dit forbrug vil blive fremsendt efter udløbet af igangværende forbrugsregnskabsperiode.

Yderligere spørgsmål

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på lejer@oadv.dk.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Do you have questions regarding termination of your tenancy?

Below is a description of the process when you terminate your lease contract. If you have any questions, you are very welcome to contact us.

Termination

When you, as a tenant, want to terminate your lease contract, you must give a written notice of this by sending us an e-mail to lejer@oadv.dk.

The notice period is the current month, where you terminate the lease + 3 months.

For example: If you terminate your lease contract in January, the notice period runs until April 30, when the lease period ends.

In the written termination, you must provide your new address and your account number. This information will be used for the final settlement of the deposit after moving out.

Relocation

According to the wording of your lease contract, you are to leave the apartment 14 days before the end of the lease. This period is used to renovate the lease before the next tenant moves in. You are liable for rent payment during this period.

After moving out, remember to terminate your agreement with your electricity supplier. This must be done per the last day of your termination period.
When you move out of the apartment and are returning the keys, a move-out inspection must be held. At the inspection, a construction expert reviews the condition of the lease together with you, and a report is prepared.

The report forms the basis for an assessment of which repair costs you as a tenant are liable for when moving out.

Settlement

Immediately after you hand over the keys for the apartment, the lease is refurbished so that a new tenant can move in. If you have paid prepaid rent, when you moved in, you can choose to use your prepaid rent to cover the last months’ rent. However, you must continue to pay utility costs, as well as any other items that you will be charged besides the rent. If you do not use your prepaid rent in the notice period, you will be reimbursed the amount at the time of settlement.

We strive to send a final statement of deposit etc. no later than 6 weeks after the move-out inspection. Any remaining deposit and prepaid rent will be paid back immediately thereafter. Final settlement of the utilities accounts will be sent after expiration of the current accounting period.

Further questions

If you have any questions regarding the above, please feel free to contact us at lejer@oadv.dk.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator