Regulering af din husleje

Har du spørgsmål vedrørende en huslejeregulering?

Find svar på de mest gængse spørgsmål om huslejeregulering herunder.

Regulering af din husleje

Din husleje reguleres løbende igennem dit lejeforhold, og dette sker med hjemmel i lejelovens og lejekontraktens bestemmelser. De gængse måder, hvorpå lejen reguleres, er enten via en aftalt årlig pristalsregulering af lejen (jf. Lejelovens §11, stk. 5), via en såkaldt skatte- og afgiftsvarsling (jf. Lejelovens §§46-48) eller via en omkostningsbestemt huslejevarsling (jf. Lejelovens kapitel 3).

Skatte- og afgiftsvarsling

Din leje kan være reguleret via en såkaldt skatte- og afgiftsvarsling, som du vil modtage, hvis der er sket ændringer i de skatter og afgifter, som er pålagt ejendommen. Med udgangspunkt i disse ændringer vil der blive varslet en regulering af huslejen.

Du vil mindst tre måneder før ikrafttræden af denne lejeændring modtage en reguleringsskrivelse, hvor du kan se beregningen bag varslingen. Varslingen sker i henhold til reglerne i Lejelovens §§46-48. Find yderligere information om skatte- og afgiftsvarslinger her.

Omkostningsbestemt huslejevarsling

Hvis du bor i en bolig, som er underlagt reglerne om omkostningsbestemt husleje, vil du én gang årligt modtage en varslingsskrivelse om, at din husleje vil blive reguleret. Dette sker typisk på baggrund af ændringer i driftsomkostningerne, der er forbundet med at drive ejendommen, eller på grund af ændringer i vedligeholdelsessatserne, der indgår som en del af din husleje.

Reglerne for varsling af omkostningsbestemt husleje er relativt komplicerede, men du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker, at vi gennemgår den varslingsskrivelse, du har modtaget.

Aftalt årlig pristalsregulering

Hvis der i din lejekontrakt er aftalt en pristalsreguleringsklausul, vil lejen løbende blive reguleret i takt med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Dette indeks afspejler den generelle inflationsrate i samfundet.

Forud for den årlige regulering vil du modtage en skrivelse, hvor beregning af reguleringen, reguleringstidspunkt mv. er angivet.

På grund af den aktuelle høje inflation i samfundet har lovgiver besluttet, at reguleringer med afsæt i aftalte pristalsreguleringer maksimalt kan udgøre 4% årligt. Lejereguleringen via pristalsreguleringsklausulen vil i disse år således maksimalt udgøre 4%.

Regulering af dit depositum og forudbetalt leje

Det fremgår af din lejekontrakt samt af lejelovens bestemmelser, at din indbetalte forudbetalte leje og depositum til enhver tid skal svare til det antal måneder, der fremgår under lejekontraktens ”§ 4. Depositum og forudbetalt leje”.

Når din leje reguleres, svarer din indbetalte depositum og forudbetalte leje ikke længere til det antal måneder, der fremgår af lejekontrakten. Derfor bliver du opkrævet et ekstra beløb, så det indbetalte depositum og den indbetalte forudbetalte leje igen svarer til antallet af måneder, der er anført i lejekontrakten.

I praksis fungerer det således: Hvis der i lejekontrakten er angivet, at dit depositum skal svare til 3 måneders leje, og din husleje er kr. 5.000,- månedligt, har du ved indgåelse af kontrakten indbetalt kr. 15.000,- i depositum. Hvis den månedlige husleje efterfølgende reguleres med kr. 100,-, mangler der nu 300,- i det indbetalte depositum. Dette beløb opkræves i henhold til Lejelovens bestemmelser i 3 rater. Der vil således i de første 3 lejeopkrævninger efter indfasning af lejereguleringen være medtaget et beløb på kr. 100,-, som er en efteropkrævning af opregulerede depositum-beløb. På samme måde efteropkræves eventuel regulering af forudbetalt leje.

Den indbetalte regulering af depositummet og den forudbetalte leje medtages naturligvis ved den endelige opgørelse af dit lejemål efter fraflytning.

Yderligere spørgsmål

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på lejer@oadv.dk.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Christian Lind Højer Hinnerskov, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Christian Lind Højer Hinnerskov
Ejendomsadministrator

Do you have questions regarding a rent regulation?

Find answers to the most common questions about rent regulation below.

Rent regulation

Your rent is regulated continuously during your tenancy in accordance with the provisions of the Rent Act and your lease agreement. The usual ways in which rent is regulated are either through an agreed annual adjustment of the rent based on the price index (section 11, subsection 5 of the Rent Act), through a tax and duty notification (sections 46-48 of the Rent Act), or through a cost-based rent notification (Chapter 3 of the Rent Act).

Tax and duty notification

In addition, your rent may be regulated through a tax and duty notification, which you will receive if there have been changes in the taxes and duties imposed on the property. Based on these changes, a rent adjustment will be notified.

You will receive a notice of adjustment at least three months before the rent adjustment takes effect, where you can see the calculation behind the notification. The notification is made in accordance with the rules in sections 46-48 of the Rent Act. Read more here.

Cost-based rent notification

If you live in a property subject to the rules on cost-based rent, you will receive a notification once a year that your rent will be adjusted. This is typically based on changes in the operating costs associated with running the property or changes in the maintenance rates that are included as part of your rent.

The rules for notification of cost-based rent are relatively complicated, but you are always welcome to contact us if you wish us to review the notification you have received.

Agreed annual adjustment based on the price index

If there is a price adjustment clause in your lease agreement, the rent will be adjusted periodically in line with the development of Statistics Denmark’s net price index. This index reflects the general rate of inflation in society.

Prior to the annual adjustment, you will receive a letter indicating the calculation of the adjustment, timing of the adjustment, etc.

Due to the current high inflation in society, the legislature has decided that adjustments based on agreed price index adjustments can only be a maximum of 4% per year. Therefore, rent regulation based on the price index adjustment clause will not exceed 4% in these years.

Adjustment of your deposit and prepaid rent

In practice, it works as follows: If your lease agreement specifies that your deposit must correspond to 3 months’ rent, and your monthly rent is DKK 5,000, you will have paid a deposit of DKK 15,000 at the start of the lease. If the monthly rent is subsequently adjusted by DKK 100, there will now be a shortfall of DKK 300 in the deposited amount. This amount will be collected in accordance with the provisions of the Rent Act in 3 installments. Therefore, the first 3 rent invoices after the rent adjustment will include an amount of DKK 100, which is an additional charge for the adjusted deposit amount. Similarly, any adjustment to prepaid rent will be collected retroactively.

The deposited adjustment to the deposit and the prepaid rent will of course be taken into account in the final settlement of your tenancy upon termination.

Additional questions

If the above gives rise to questions, please feel free to contact us at lejer@oadv.dk.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Siri Emborg, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Siri Emborg
Ejendomsadministrator studerende, teamleder
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Christian Lind Højer Hinnerskov, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Christian Lind Højer Hinnerskov
Ejendomsadministrator