Pension

Hos ØENS Virksomhedsadministration oplever vi, at vores kunder – virksomhedsejerne – ofte glemmer at sikre sig selv i arbejdslivet, fordi de har så meget fokus på deres forretning.

Når vi taler med vores kunder om deres pensionsopsparing, hører vi ofte sætningen: “Virksomheden er min pensionsopsparing”. Men hvad sker der, hvis virksomheden går konkurs, eller du mister din erhvervsevne? Vi ser desværre også, at mindre erhvervsdrivende har svært ved at få en pensionsordning med ordentlig forsikringsdækning, uden at det koster en formue.

Da vi ikke betragter ’pension’ som en metervare, har ØENS Virksomhedsadministration indgået et samarbejde med mæglerhuset Söderberg & Partners for at tilbyde vores virksomhedskunder en individuelt tilpasset pensions- og sundhedsaftale med en ordentlig forsikringsdækning til fornuftige priser. Denne aftale hedder ØENS Pension. ØENS Pension tager udgangspunkt i fem livssituationer, hvor du har brug for økonomisk støtte:

 • Hvis du mister din erhvervsevne
 • Hvis du får en kritisk sygdom
 • Hvis du mister livet
 • Hvis du har brug for undersøgelse og behandling
 • Når du går på pension

Ønsker du at få mere information om ØENS Pension?
Kontakt din kontaktperson hos ØENS Virksomhedsadministration. Vedkommende vil kunne formidle kontakten til vores faste pensionsmægler hos Söderberg & Partners, så du hurtigst muligt vil kunne sikre dig selv og din fremtid.

Bemærk, at det er en forudsætning, at du er kunde hos ØENS Virksomhedsadministration for at kunne indgå en aftale om ØENS Pension.

Snak med en specialist indenfor området

Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Marit Møller Damgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Marit Møller Damgaard
Virksomhedskonsulent
Emil Ørting, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Emil Ørting
Virksomhedskonsulent
Frederik Abildgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Frederik Abildgaard
Virksomhedskonsulent

Ledelsessparring

Hvordan fungerer en virksomheds øverste ledelsesorgan, og hvilket ansvar har det? Der er mange forhold, man som ledelse skal være opmærksom på.

Et selskabs øverste ledelsesorgan er generalforsamlingen. Når man normalt taler om ledelsen af et selskab, mener man dog bestyrelsen, der foretager den overordnede og strategiske ledelse, og direktionen, der varetager den daglige ledelse. Derudover opererer visse (meget få) selskaber med et tilsynsråd.

I samarbejde med vores erhvervsadvokater fra ØENS Advokatfirma bistår vi gerne ledelsen med løbende sparring omkring virksomhedens drift. Eksempler herpå kunne være:

 • Strategisk sparring i forhold til, hvor virksomheden er på vej hen
 • Omstrukturering af virksomheden
 • Virksomhedens løbende drift

Mange mindre anpartsselskaber ledes i det daglige af en direktør, og direktøren har i de selskaber både en direktørs normale, daglig opgaver og en bestyrelses mere overordnede og strategiske og tilsynsmæssige opgaver. I sager om erstatningsansvar mod ledelsen er der næsten altid noget eller nogle af disse forpligtelser, som ledelsen har overset – og det bruges som grundlag for at gøre et erstatningskrav gældende mod ledelsen.

Mere brugt end tilsynsråd er såkaldte advisory boards, som dog formelt set slet ikke er en del af selskabets ledelse.

Bestyrelsen i et selskab

Reglerne for en bestyrelses arbejde i et aktie- eller anpartsselskab fremgår af selskabslovens § 115. Bestyrelsen er ansvarlig for især følgende forhold:

 • Sikre selskabets overordnede og strategiske ledelse
 • Træffe beslutninger af stor eller usædvanlig karakter for selskabet
 • Ansætte (og afskedige!) direktører eller direktionen
 •  Sikre:
  • En forsvarlig organisation af selskabets virksomhed
  • Bogførings- og regnskabsaflæggelsen
  • Fornødne procedurer til risikostyring
  • Interne kontroller
  • At bestyrelsen modtager løbende rapportering fra direktøren/direktionen.

Bestyrelsen skal ud fra dens forretningsorden træffe beslutninger om udførelsen af sit hverv. I den forbindelse skal selskabets størrelse og branche naturligvis tages i betragtning, når man overvejer forretningsordenens indhold, herunder bestemmelse om bestyrelsens konstituering, arbejdsdeling, tilsyn med daglig ledelse, føring af regnskabsbøger, afholdelse af skriftlige eller elektroniske møder m.v. Bestyrelsen har således ansvaret for selskabets overordnede ledelse, og direktøren/direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift.

Hvis man som bestyrelsesmedlem ikke ønsker at fortsætte, typisk fordi man ikke er enig i strategien, man ikke får det efterspurgte bogførings- og regnskabsmateriale, eller man vurderer, man ikke kan styre direktøren/direktionen, må man udtræde af bestyrelsen. Det er således vigtigt, at man som bestyrelsesmedlem forholder sig til det ansvar, der er forbundet med posten som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesansvar

Bestyrelsen har det juridiske ansvar for selskabets overordnede ledelse, og direktøren/direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift. Det er derfor vigtigt, at man som bestyrelsesmedlem forholder sig til det ansvar, der følger med at være bestyrelsesmedlem. Omverdenen handler ofte med et selskab i tillid til, at bestyrelsen varetager sine opgaver omhyggeligt og korrekt, og særligt at bestyrelsen følger meget nøje med i selskabets økonomiske formåen (eller mangel på samme).

Man kan som bestyrelsesmedlem ifalde erstatningsansvar, hvis man ikke varetager hvervet som bestyrelsesmedlem med den fornødne omhu. Det er hvert enkelt medlem af bestyrelsen, der er erstatningsansvarlig, og manglende indsigt eller kompetencer er ingen undskyldning for at undgå et erstatningsansvar.

Vi anbefaler derfor normalt altid bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer at sikre, at der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring til dækning af alle bestyrelsesmedlemmer – også de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan være erstatningsansvarlig for den økonomiske skade, som bestyrelsens handlinger og især mangel på handlinger påfører selskabet eller selskabets aktionærer, kreditorer eller tredjemand. Når man skal vurdere, hvorvidt der foreligger erstatningsansvar, skal man se på retspraksis, og retspraksis er især streng over for bestyrelsesmedlemmer, der ikke rigtigt følger med i selskabets økonomi.

Det er vigtigt, at man som ledelsesmedlem varetager opgaven ordentligt og omhyggeligt og skrider ind, hvis der foreligger ting, som er uhensigtsmæssige eller uacceptable. Man bør være særligt opmærksom, hvis selskabet er i økonomisk turbulente tider, idet man er forpligtet til at stoppe selskabets drift, således at kreditorer ikke lider unødige tab, når/hvis det viser sig, at selskabet ikke står til at reddes. Det er den hyppigste situation, hvor der rejses erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmerne, nemlig hvor de ikke har fulgt tilstrækkeligt godt med i selskabets økonomiske drift og dermed ikke har stoppet selskabet i tide.

ØENS Advokatfirma rådgiver bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer om det løbende bestyrelsesarbejde, så et erstatningsansvar kan undgås. ØENS Advokatfirma har også erfaring med at føre sager om bestyrelsesansvar mod bestyrelsesmedlemmer.

Flere af advokaterne hos ØENS Advokatfirma sidder i bestyrelsen i en række små og mellemstore virksomheder.

Ejeraftale

Hvis der er mere end én anpartshaver eller aktionær i et selskab, opstår spørgsmål om, hvem der bestemmer hvad, og i hvilke situationer ejerne kan eller skal overdrage deres anparter eller aktier.

Selskabsloven dækker ikke alle problemstillinger, som kan opstå, når to eller flere personer ejer et selskab, og selskabsloven giver ikke noget brugbart svar på det, så ejerne er nødt til at indgå en aftale, der fastsætter reglerne for deres fælles ejerskab af selskabet. En sådan aftale blev tidligere kaldt en aktionær- eller anpartshaveroverenskomst. I dag kaldes den en ejeraftale og kan regulere forhold som:

 • Direktionens og bestyrelsens sammensætning, herunder
  • Kvalifikationer
  • Kønsmæssig sammensætning
  • Internationale erfaringer
 • Hvilke beslutninger, der kræver kvalificeret majoritet til vedtagelse, herunder
  • Vetorettigheder, dvs. hvilke beslutninger kan en mindretalsejer blokere
 • Overdragelse af anparter eller aktier
 • Forkøbsret
  • Ret til at købe aktier eller anparter til samme pris, som kan opnås til anden side
 • Put optioner og call optioner
  • Put-option – dvs. mulig for at tvangssælge (putte) sine anparter eller aktier til en anden eller andre ejere
  • Call -option – dvs. mulighed for at tvangskøbe andres anparter eller aktier
 • Tag-along (medsalgsret)
 • Drag-along (medsalgspligt)
 • Pantsætning af anparter
 • Anden overgivelse af anparter, f.eks. i tilfælde af sygdom, dødsfald, konkurs m.v.
 • Hemmeligholdelsesbestemmelser
 • Konkurrenceklausul til at beskytte selskabet, hvis en ejer sælger sine ejerandele eller smides ud af selskabet
 • Kundeklausul
 • Good leaver/bad leaver scenarier
  • Forskellige salgspriser for ejerandele afhængig af, om ejeren har væsentligt misligholdt sine forpligtelser
 • Regnskabspraksis
 • Udbyttepolitik
 • Værdiansættelse i tilfælde af salg eller udtræden
 • Finansiering
 • Opsigelse af ejeraftalen
 • Misligholdelse
  • Hvad er væsentlig misligholdelse?
  • Hvad er konsekvenserne af væsentlig misligholdelse for den misligholdende ejer og for de andre ejere?
  • Værdiansættelse af ejerandele i tilfælde af udtræden pga. væsentlig misligholdelse
 • Lovvalg og værneting
  • Dansk eller udenlandsk værneting er især vigtigt, hvis der er udenlandske ejere af det danske firma

Advisory board

Et advisory board anvendes ofte som alternativ til bestyrelser. Et advisory board er en form for vejledende nævn for et selskab eller et firma, og det bruges ofte i mindre ApS’er, hvor ejerne gerne vil have vejledning og input, men ikke vil bindes af de juridiske ansvarsregler eller ikke kan eller vil betale et normalt bestyrelseshonorar.

Bestyrelsen i et anparts- eller aktieselskab er underlagt nogle faste forpligtelser i selskabsloven og har ansvar for den overordnede ledelse af selskabet.

Et advisory board er imidlertid ikke omfattet af selskabslovens regler og er således kun rådgivende og vejledende og kan derfor kun give vejledende anbefalinger til ledelsen i et selskab. Ledelsen i selskabet kan herefter fuldstændigt frit vurdere, hvorvidt den ønsker at følge anbefalingerne eller ej.

Fordelen ved et advisory board er således set fra boardmedlemmernes side, at der normalt ikke er noget bestyrelsesansvar i form af et erstatningsansvar forbundet med at være medlem af et advisory board, og set fra selskabets og typisk ejerens side er der den fordel, at hverken selskabet eller ejeren er forpligtet til at følge anbefalingerne fra boardet.

Derfor er det ofte billigere rent aflønningsmæssigt med et advisory board end en bestyrelse, ligesom selskabet ikke behøver at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, hvis man kun har et advisory board.

Opgaven er så at sikre sig, at advisory board kun er et advisory board og ikke i realiteten kommer til at fremtræde på hjemmesider og udadtil som selskabets bestyrelse. I sådanne situationer kan advisory board-medlemmer nemlig risikere at ifalde erstatningsansvar som bestyrelsesmedlemmer over for selskabets ejere og kreditorer.

Det kan heller ikke udelukkes, at medlemmerne af et advisory board kan blive erstatningsansvarlige over for selskabet efter dansk rets almindelige regler ligesom andre rådgivere.

Advokaterne hos ØENS Advokatfirma deltager i og rådgiver selskaber og er advisory board-medlemmer.

Direktøraftale

Indholdet af en direktørkontrakt eller en direktøraftale er normalt resultatet af en intens forhandling mellem direktøren på den ene side og bestyrelsen eller bestyrelsesformanden på den anden side.

Man er som direktør ikke omfattet af funktionærlovens beskyttelsesregler, da man som direktør forventes at kunne forhandle og tage ordentligt vare på sig selv over for virksomheden, og man er f.eks. dermed ikke omfattet af regler om opsigelsesvarsler, feriepenge eller – hvad der ofte er praktisk – omfattet af Lønmodtagernes Garantifond, hvis selskabet går konkurs.

Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed og direktør nøje overvejer indholdet af en direktørkontrakt, så der sikres en rimelig og fornuftig balance mellem arbejdsopgaver, arbejdstid, ansvar og opgaver på den ene side og aflønning, incitaments- og pensionsordninger på den anden side.

En ordentlig direktørkontrakt omfatter derfor blandt andet følgende emner:

 • Tiltrædelsestidspunkt og titel
 • Stillingsindholdet, ansvarsområdet og resultater beskrives
 • Aflønning, fast løn, bonus (særligt bonusmålene skal beskrives)
 • Incitamentsprogrammer, inkl. f.eks. aktieoptionsordninger
 • Opsigelsesvarsler, herunder opsigelse ved ejerskifte
 • Fratrædelsesgodtgørelser
 • Pensionsordninger
 • Hverv under ansættelsen, f.eks. andre bestyrelsesposter
 • Opfindelser
 • Konkurrenceklausul, kundeklausul og non-solicitation-bestemmelse
 • Bil-, telefon-, avisordninger m.v.
 • Ulykkes- og helbredsforsikringer
 • Ferie
 • Misligholdelse og reaktionsmuligheder
 • Lovvalg og værneting (især ved ansættelse af udlændinge)

Hvis direktøren også er medejer af selskabet, bør der også indgås en ejeraftale, og samspillet om konsekvenser af opsigelse af direktørkontrakten og medejerskabet af selskabet skal tænkes godt igennem og være helt ajourført. Det er vigtigt, at man som direktør sikrer sig bedst mulige forhold under ansættelsen og i en evt. afskedigelsessituation, ligesom det som virksomhed er vigtigt at kunne skille sig af med en direktør, uden at det sker under anvendelse af en golden parachute i form af en høj godtgørelse.

Tal med en specialist på området

Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Søren Saaby Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Søren Saaby Hansen
Advokat (L), partner
Kenneth Gudmundsson, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Kenneth Gudmundsson
Advokat (L), stiftende partner

Digitalisering

Vi har stor erfaring med digitalisering og automatisering af virksomhedens bogholderi.

Vi hjælper dig derfor gerne med at finde den optimale løsning for din virksomhed:

 • Hvilke apps giver mening i forhold til netop dig og din virksomheds behov
 • Opsætning og indkøring, herunder kvalitetssikring af, at indlæste data bliver bogført korrekt i økonomisystemet
 • Oplæring af dig og dine medarbejdere

Snak med en specialist indenfor området

Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Marit Møller Damgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Marit Møller Damgaard
Virksomhedskonsulent
Emil Ørting, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Emil Ørting
Virksomhedskonsulent
Frederik Abildgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Frederik Abildgaard
Virksomhedskonsulent

Økonomistyring

I økonomistyringen tager vi udgangspunkt i jeres nøgletal og budgetter for at sikre jeres virksomheds økonomiske retning.

Vi hjælper dig med det løbende økonomiske overblik i forbindelse med virksomhedens drift, såsom

 • Udarbejdelse af budget i samarbejde med dig
 • Måneds-/kvartalsrapportering, hvor de realiserede tal holdes op mod budgettet og hvor der kommenteres på eventuelle afvigelser
 • Udarbejdelse af løbende forecast
 • Udarbejdelse af likviditetsbudget

Snak med en specialist indenfor området

Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Marit Møller Damgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Marit Møller Damgaard
Virksomhedskonsulent
Emil Ørting, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Emil Ørting
Virksomhedskonsulent
Frederik Abildgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Frederik Abildgaard
Virksomhedskonsulent

Moms

Er din virksomhed momsregistreret?

Så hjælper vi dig med udarbejdelse af den nødvendige dokumentation og sørger for:

 • Indberetning af EU-momssalg
 • Hvis du er omfattet af OneStop Moms, kan vi også hjælpe med indberetning af det.

Snak med en specialist indenfor området

Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Marit Møller Damgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Marit Møller Damgaard
Virksomhedskonsulent
Emil Ørting, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Emil Ørting
Virksomhedskonsulent
Frederik Abildgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Frederik Abildgaard
Virksomhedskonsulent

Løn

Skal du udbetale løn til dig selv eller har du medarbejdere ansat?

Er du selv ansat i din egen virksomhed eller har du medarbejdere ansat, så hjælper vi dig med:

 • Udarbejdelse af løn på 14. dages eller månedsbasis
 • Har du medarbejdere på overenskomst hjælper vi også med overholdelse af denne
 • Indberetning og betaling af pension, feriepenge mv.
 • Beregning af skatten vedr. firmagoder, såsom fri bil
 • Refusion af sygedagpenge, barsel mv.
 • Afstemning til e-indkomst og klargøring af løn til årsregnskab

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til udarbejdelse af en ansættelseskontrakt, tillæg til ansættelseskontrakt, så kan vi i samarbejde med vores HR-specialister fra ØENS Advokatfirma A/S også hjælpe dig med det.

Snak med en specialist indenfor området

Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Marit Møller Damgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Marit Møller Damgaard
Virksomhedskonsulent
Lisa Lykke-Kielberg, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke
Advokat, associeret partner
Emil Ørting, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Emil Ørting
Virksomhedskonsulent
Frederik Abildgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Frederik Abildgaard
Virksomhedskonsulent

Daglig bogføring

Daglig bogføring omfatter bl.a. registrering af virksomhedens økonomiske transaktioner.

Systematisk registrering af din virksomheds bilag, fakturaer, transaktioner og pengestrømme.

Her hjælper vi dig med det daglige regnskab, dvs.

 • Betaling af regning
 • Bogføring af leverandørfakturaer
 • Bogføring af indbetalinger fra kunder
 • Bogføring af bank
 • Bogføring af løn
 • Diverse afstemninger

Snak med en specialist indenfor området

Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Marit Møller Damgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Marit Møller Damgaard
Virksomhedskonsulent
Emil Ørting, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Emil Ørting
Virksomhedskonsulent
Frederik Abildgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Frederik Abildgaard
Virksomhedskonsulent

Årsregnskab

Årsregnskabet er virksomhedens årlige økonomiske statusbillede.

Årsregnskabet giver overblik over virksomhedens indtægter, udgifter mv.

Hvis din virksomhed ikke er omfattet af revisionspligt, så kan vi hjælpe med:

 • Opstilling af årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder (klasse A) samt selskaber (ApS, A/S) – klasse B.
 • Indberetning af årsregnskab for selskaber til Erhvervsstyrelsen
 • Opgørelse og indberetning af skattepligtig indkomst
 • Beregning og indberetning af udbytte, hvis du har et selskab

Snak med en specialist indenfor området

Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Marit Møller Damgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Marit Møller Damgaard
Virksomhedskonsulent
Emil Ørting, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Emil Ørting
Virksomhedskonsulent
Frederik Abildgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Frederik Abildgaard
Virksomhedskonsulent

Vi tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds behov

Businesspartner

Uforpligtende tilbud på virksomhedsadministration

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Ønsker I at outsource hele virksomhedens økonomi? Kombineret med ledelsessparring?

Pakken Businesspartner er for dig, som ønsker at outsource alt omkring virksomhedens økonomi, og som har behov for løbende ledelsesrapportering kombineret med ledelsessparring omkring virksomhedens daglige drift.

Pakken indeholder:

 • Betaling af regninger
 • Bogføring af bilagsmateriale, herunder også indbetalinger fra kunder
 • Opfølgning på kunder og leverandører sammen med dig
 • Udarbejdelse og indberetning af moms enten kvartal eller halvårligt
 • Udarbejdelse af løn til dig selv og dine medarbejdere
 • Afstemning af regnskab og klargøring til årsregnskab
 • Månedlige onlinemøder, hvor realiserede tal holdes op imod virksomhedens budget.
 • Afholdelse af strategiske møder, hvor virksomhedens drift gennemgås, herunder hvad rører sig på markedet.
 • Løbende support

Snak med en specialist indenfor området

Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Marit Møller Damgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Marit Møller Damgaard
Virksomhedskonsulent
Frederik Abildgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Frederik Abildgaard
Virksomhedskonsulent
Emil Ørting, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Emil Ørting
Virksomhedskonsulent