Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

NYHEDER

Hvornår er du dækket af din ulykkesforsikring?

2. november 2016

Kommunikation

En ny dom afsagt af Østre Landsret har afprøvet grænserne for, hvornår en skade er dækket af en ulykkesforsikring.

Stort set alle husstande har en ulykkesforsikring, og forsikringspolicernes definition af, hvornår der foreligger en ulykke i forsikringens forstand, har været anfægtet ofte. Det er den samme definition, der går igen gennem den typiske ulykkesforsikring, og definitionen på en ulykke er : ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

Dette har været ensbetydende med, at der skal være noget udefrakommende, der har medvirket til skaden eller ulykken.

I den konkrete sag kom en kvinde til skade på en løbetur,  da hun pludselig fik kraftige smerter i det ene knæ og efterfølgende ikke kunne støtte på benet. Efterfølgende viste undersøgelser, at der var opstået en skade i form af en menisklæsion.

I forsikringsankenævnet fik hun medhold i, at der var tale om en dækningsberettiget ulykke.

Sagen blev vurderet til at være principiel, da afgrænsningen af, hvornår der er tale om en ulykke, har været lidt svær at definere.

Landsretten har bevismæssigt lagt til grund, at forsikringstageren under en løbetur pludselig oplevede kraftige smerter i højre knæ, at hun derefter ikke kunne støtte på højre ben, og at der i forbindelse med løbeturen var opstået en skade i form af læsion af den mediale menisk.

2 dommere har stemt for ikke at anse skaden for et ulykkestilfælde med følgende begrundelse:

”Forsikringsbetingelsernes definition af et ulykkestilfælde må efter en naturlig sproglig for­ståelse anses for at indeholde et krav om, at den pludselige hændelse, der har forårsaget en personskade, er forskellig fra selve personskaden. Det samlede forløb skal endvidere have karakter af et ulykkestilfælde.

På baggrund af det begivenhedsforløb, som landsretten lægger til grund, jf. ovenfor, finder vi, at [forsikringstageren] ikke har godtgjort, at der er tale om et ulykkestilfælde i forsik­ringsbetingelsernes forstand, idet selve løbeturen ikke kan anses for en pludselig hændelse.”

Grundet sagens principielle art forventes den anket til Højesteret.

Har du brug for hjælp, kontakt ØENS advokat Morten Jarnbak Wedelmw@oadv.dk eller på tlf. 3246 4637 og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig.

Tilmeld nyhedsbrev