ØENS Advokatfirma dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Vores advokater og advokatfuldmægtige med speciale i familie- og arveret hjælper dig med at varetage de mange praktiske og juridiske udfordringer, som et dødsfald fører med sig.

Ved dødsfald kan det være en stor mundfuld at varetage bobehandlingen og overskue de mange problematikker, som man står overfor. ØENS anbefaler derfor, at man så tidligt i forløbet som muligt tager en advokat med på råd.

Hos ØENS kan vi hjælpe dig med at varetage de praktiske og juridiske udfordringer, som følger med et dødsfald, og allerede i de første dage efter dødsfaldet kan vi bistå med kontakt til bedemanden og skifteretten samt besvare alle de praktiske spørgsmål om, hvordan man forholder sig til afdødes ejendele, konti, regninger m.v. Vi har hjulpet med dødsbobehandling i over 20 år for kunder i København og på Amager.

Ved dødsfald skal man starte med at kontakte en bedemand. Det er bedemanden, der hjælper med at anmelde dødsfaldet og med alt det praktiske omkring begravelse eller bisættelse. Vær opmærksom på, at den, der bestiller bedemanden, hæfter for betalingen af bedemandens regning. Bedemandens regning betales forud for alt andet i forbindelse med boets behandling, og du skal derfor sørge for at beholde regningen til boets regnskab.

ØENS Advokatfirma deltager i den frivillige mærkningsordning ”Trygt Boskifte”. Ordningen er et fælles regelsæt udarbejdet af brancheorganisationen Danske Advokater og Advokatsamfundet, som skal sikre, at arvingerne får den rette rådgivning i forbindelse med afvikling af et dødsbo.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til dødsbobehandlingen, er du velkommen til at kontakte ØENS advokatfirmas specialister.

Valg af skifteform

Når det praktiske omkring begravelse eller bisættelse er på plads, har skifteretten fået besked om dødsfaldet, og der skal nu tages stilling til, hvordan afdødes aktiver skal afvikles.

Arvingerne skal tage stilling til, hvordan boet skal skiftes. Dette kan ske på følgende møder:

 • Skifteretten vil sende et brev, hvor de anmoder om, at kontaktpersonen ringer og oplyser, om hvordan boet skal skiftes.
 • ØENS Advokatfirma kan vejlede og anmode om boets udlevering på vegne af arvingerne.
 • Afdøde kan have bestemt skifteformen i testamente.

Uanset hvilken skifteform man ender med, er det vigtigt, at man ikke går i gang med at tømme boligen eller afhænde andre aktiver før boets udlevering fra skifteretten. Det er vigtigt, da man ellers kan risikere at få problemer med boets kreditorer og boets eventuelle andre arvinger.

Skifteform: Uskiftet bo

At sidde i uskiftet bo betyder, at man som længstlevende ægtefælle overtager sin afdøde ægtefælles rettigheder og forpligtelser med en ejers rådighed. Man overtager rådigheden – men ikke ejerskabet – over afdødes midler. Det kan sammenlignes med, at man i en periode får lov til at råde over og forvalte den arv, som egentlig er afdødes børns (og længstlevendes egen til dels).

Den rådighed, man har som længstlevende, er begrænset, og man må ikke ”misbruge” det uskiftede bo. Den begrænsede rådighed betyder derfor også, at man ikke uden videre kan bestemme over det samlede bo ved testamente, men alene kan testere over halvdelen af det uskiftede bo, som falder i arv efter længstlevende.

At sidde i udskiftet bo har den umiddelbare virkning, at der ikke skal udbetales nogen arv til afdødes børn på dette tidspunkt, men først senere, når boet bliver skiftet.

Betingelserne for at få udleveret boet til uskiftet bo er:

 • At der i ægteskabet var formuefællesskab
 • Afdødes eventuelle særbørn skal give samtykke til, at længstlevende må hensidde i uskiftet bo (modsat fællesbørn, som ikke skal samtykke). Bemærk dog, at du ikke kan sidde i uskiftet bo med umyndige børn.
 • Som længstlevende må du ikke være under konkurs, og du skal kunne opfylde de betalingsforpligtelser, der er, som de kommer (solvenskrav)
 • Som længstlevende må du ikke være umyndig, f.eks. under værgemål

Skifteform: Privat skifte

Når et dødsbo behandles som privat skifte, betyder det, at boet udleveres til afdødes arvinger, og at det er arvingerne, der har ansvaret for boets behandling uden indblanding fra en af skifteretten udpeget bobestyrer.

Selv om boet er udlagt til arvingerne, vælger mange arvinger dog ofte at søge bistand til boets behandling hos en dødsboadvokat.

For at boet kan udleveres af skifteretten til privat skifte, er der betingelser, som skal være opfyldt:

 • Arvingerne skal være enige om, at boet skal behandles som privat skifte.
 • Boet efter afdøde skal være solvent. Det vil sige, at der skal være penge nok i boet til at kunne betale alle afdødes gældsforpligtelser.
 • Mindst én af arvingerne skal være myndig, må ikke være repræsenteret ved (skifte)værge, og skal kunne afgive solvenserklæring.
 • At afdøde ikke ved testamente har afskåret boets behandling ved privat skifte.
 • Der må ikke være afgørende hensyn, som taler imod udlevering til privat skifte.Hos ØENS har vi stor erfaring som dødsboadvokat ved privat skifte. Vi aftaler individuelt med arvingerne, hvad arvingerne selv vil stå for, og hvad der ønskes hjælp til. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har nytte af en dødsboadvokat.

Skifteform: Bobestyrerbo

Bobestyreren er en advokat udpeget og autoriseret af skifteretten eller en person, der er indsat i afdødes testamente.

Bobestyreren er dødsboets advokat, og det er bobestyrerens opgave at afvikle alle boets aktiver og betale boets gæld. Som arving hæfter du derfor ikke for boets gæld. Bobestyreren varetager arvingernes interesser, men bobestyreren kan tilsidesætte arvingernes ønsker og krav i boet.

Der kan være forskellige årsager til, at et dødsbo skal skiftes ved en bobestyrer:

 • En arving anmoder om det.
 • Afdøde var insolvent (forgældet).
 • Alle arvinger er repræsenteret ved (skifte)værge eller under konkurs.
 • Afdøde har bestemt dette i testamentet.
 • Der ikke er nogen arvinger, eller der er usikkerhed om, hvem arvingerne er.
 • Såfremt boets forhold er komplicerede og/eller har et omfang, hvor det må forventes ikke at kunne foretage afviklingen af boet inden for 1 år.
 • Der ikke er truffet bestemmelse om, at boet skal behandles på en anden måde

I modsætning til privat skifte er der i bobestyrerboer flere dokumentationskrav fra skifteretten. Det betyder således også, at bobestyrerboerne behandles på en lidt anden måde.

Du kan som arving forvente, at der helt indledningsvis vil blive afholdt et møde med bobestyreren, hvor der vil blive orienteret om det forventede forløb og boets afslutning.

Under bobehandlingen vil arvingerne løbende få oplysninger om alle væsentlige beslutninger i boet, ligesom arvingerne vil modtage kopi af dokumenter, der sendes til skifteretten, herunder åbningsstatus (opgørelse over afdødes midler på dødsdagen), lovpligtige redegørelser for boets status og den endelig boopgørelse m.v.

Bobestyrerboer skal som altovervejende udgangspunkt være afsluttet med en skæringsdag, der ligger senest 2 år efter dødsdagen.

Skifteform: Boudlæg

Ved boudlæg foretages der ikke en egentlig bobehandling. Boudlæg anvendes, hvor midlerne i dødsboet ikke overstiger  47.000 kr. (2022), når der er betalt rimelige udgifter til begravelse/bisættelse.

Boet udleveres i dette tilfælde til ”nærmeste pårørende”, f.eks. ægtefælle, samlever, børn eller den kommune, som eventuelt har betalt begravelsen.

Formålet med boudlæg er at få afsluttet dødsboet på den mest enkle måde og under hensyntagen til, at midlerne i boet er så små, at det ikke giver nogen mening at foretage en egentlig bobehandling, fordi omkostningerne vil overstige værdien af aktiverne.

Skifteform: Ægtefælleudlæg

Når en ægtefælle afgår ved døden, kan ægtefælleskiftet være et alternativ til det uskiftede bo. Betingelserne for udlevering af boet som ægtefælleudlæg er, at den samlede formue den længstlevende ægtefælle skal udtage ikke overstiger et beløb på 820.000 kr. (2022). I beregningen indgår de pensioner og forsikringer, som den længstlevende ægtefælle modtager som følge af sin ægtefælles dødsfald.

Viser opgørelserne, at der er mulighed for ægtefælleudlæg, kan den samlede formue udleveres til den længstlevende ægtefælle, uden at der skal udbetales arv til førstafdødes børn, uanset om det er fællesbørn eller særbørn.

Man skal dog være opmærksom på, at man som længstlevende ægtefælle overtager sin afdøde ægtefælles økonomiske forhold uden videre, hvorfor man også skal betale den eventuelle gæld, der måtte være efter den afdøde ægtefælle.

Hvad koster dødsbobehandling?

Generelt er det en billigere løsning at få behandlet et dødsbo ved privat skifte. Det skyldes dels, at der er færre dokumentationskrav over for skifteretten, og at arvingerne i højere grad kan styre processen omkring boets afvikling.

Såfremt boet behandles som privat skifte, aftales det konkret hvilket arbejde, der er behov for advokatbistand til og hvilke opgaver, arvingerne eventuelt selv ønsker at varetage.

For alle boer skal man regne med, at der afregnes salær i henhold til medgået tid på sagen og under hensyntagen til en række faktorer, herunder boets størrelse, omfang, værdi og kompleksitet. I forbindelse med boets opstart vil der blive foretaget et estimat af salæret ud fra sagens aktuelle forhold.

Tal med en specialist på området

Lisa Lykke-Kielberg ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke-Kielberg
Advokat, associeret partner
Mette Bozard advokat dødsbobehandling ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Mette Bozard Larsen
Advokat
Pernille Korneliussen ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Pernille Korneliussen
Advokatsekretær
Anita Hansen advokatsekretær ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anita Hansen
Advokatsekretær