Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

NYHEDER

Regeringens hjælpepakker til virksomheder og lønmodtagere

18. marts 2020

Kommunikation

OPDATERET DEN 20.MARTS

Regeringens 2. hjælpepakke til store virksomheder og lønmodtagere


Regeringen har vedtaget et lovforslag med henblik på at sætte over for de økonomiske konsekvenser, som virksomheder og deres lønmodtagere vil opleve som følge af COVID-19.
Formålet med lovforslaget er at udskyde betalingsfrister for indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms, for at sikre virksomheders likviditet under de nuværende COVID-19 forhold.
Herudover har regeringen aktiveret den kontracykliske-kapitalbuffer, med henblik på at yde støtte og dækning til virksomhedernes lønudbetalinger til deres medarbejdere, så eventuelle fyringer så vidt muligt undgås.

Store virksomheder
Regeringens 2. hjælpepakke har til hensigt at hjælpe store virksomheder. Dette gælder virksomheder, der er omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 6. Dette betyder, at virksomheder hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 50 mio. kr. årligt, vil have mulighed for at drage nytte af regeringens 2. hjælpepakke.
For virksomheder der ikke er omfattet af dette, vil regeringens 3. hjælpepakke til selvstændige erhvervsdrivende, samt små- og mellemstore virksomheder yde støtte til disse.

Udskydelse af betaling af A-skat, AM-bidrag og moms
Det første tiltag som regeringen er fremkommet med, indebærer at betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag forlænges med 4 måneder. Dette gør sig gældende for april, maj og juni 2020.

Udskydelse af betalingsfrister for moms
Det andet tiltag fra regeringen medfører, at fristen for de store virksomheders momsindbetaling forlænges med 30 dage. Dette gør sig gældende for marts, april og maj 2020.

Trepartsaftale til hjælp for medarbejdere
Udover de ovenstående tiltag har regeringen herudover, som følge af COVID-19 situationen, indgået en trepartsaftale til fordel for medarbejdere i store virksomheder.
Aftalen har til hensigt at sikre virksomheder som måtte opleve nedgang i deres omsætning, som følge af COVID-19. Disse virksomheder kan i tre måneder få delvis refusion af afholdte lønudgifter. Som krav stilles dog, at virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Aftalen gælder for lønmodtagere i de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte.

I disse tilfælde kan virksomheden få en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned, forudsat at de ikke varsler fyringer.
For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

 

Regeringens 3. hjælpepakke til små- og mellemstore virksomheder


Regeringen vedtog den 17. marts 2020, to lovforslag med henblik på at sætte ind og hjælpe de små- og mellemstore virksomheder og hele det selvstændige segment, som følge af COVID-19.
De to vedtagne lovforslag er vedtaget med henblik på at sikre likviditeten i de små- og mellemstore virksomheder. Som følge af dette indføres der nye tiltag vedr. betalingen af B-skat, samt udvidet mulighed for selvstændige erhvervsdrivendes mulighed for sygedagpenge som følge af COVID-19.

Udskydelse af betaling af B-skat
Det første tiltag vedtaget som L 134 tager højde for er, at virksomheder allerede har fået udskudt betalingen af A-skat og AM-bidrag, men nu udskydes også fristen for betaling af B-skat, for at imødekomme de mindre erhvervsdrivende med svingende indtægter.
Det vedtagne lovforslag medfører at de små virksomheder, som har halvårsafregning af moms, og de mellemstore, som har kvartalsafregning af moms nu får udskudt momsafregningen. I praksis betyder det, at de mindste virksomheder først skal afregne moms i marts 2021, da septemberfristen skubbes et halvt år, og for de mellemstore virksomheder betyder det, at de næste gang skal afregne til september.
Regeringen forventer at dette tiltag samlet vil styrke virksomhedernes likviditet med yderligere kr. 165 mia.

Kompensation til selvstændige
Også for de selvstændige erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning, er regeringen klar med et forslag til en hjælpepakke. Her foreslår regeringen at kompensere 75 procent af omsætningstabet – dog vil der maksimalt blive tale om 23.000 kroner per måned. Ordningen medfører at selvstændige, der oplever mere end 30 procent nedgang i omsætningen, som konsekvens af COVID-19, kan blive kompenseret.
Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationen udgøre op til 46.000 kroner per måned. Kompensationen vil være skattepligtig.
For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19. Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.
Såfremt virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT. Hvis virksomheden har eksisteret under 6 måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19, f.eks. gennem konteringsoplysninger mv. Dette vil forventelig ske via en tro- og loverklæring, og vil blive fastlagt i den til ordningen tilknyttede bekendtgørelse.

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales. Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.
Kompensationen ydes i første omgang i tre måneder fra 9. marts og frem til 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end ti fuldtidsansatte.

Kompensation til små og mellemstore virksomheder
På pressemødet den 18. marts 2020, oplyste regeringen, at man vil fremsætte forslag om at yde en kompensation, til de små og mellemstore virksomheder der driver erhverv.
Regeringen anerkender, at der i disse tider er store udfordringer for netop disse erhverv, grundet COVID-19.
For små- og mellemstore virksomheder er regeringen derfor parat til at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.
Regeringen fremsætter derfor et forslag om tilskud fra staten på op til 80 procent af de faste udgifter (minimum 25 procent). Kompensationen er målrettet virksomheder med et omsætningsfald på mere end 40 procent.

Konkret lægges der op til, at ordningen vil dække på følgende måde:
• 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
• 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
• 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Virksomheder der er påbudt fuldt lukket, vil kunne modtage kompensation af 100 pct. af deres fasteudgifter.
For at kunne opnå kompensationen, stilles der krav om at virksomheden sender en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætnings-nedgang for perioden 9. marts til 9. juni, som følge af COVID-19. Virksomheden vil herefter skulle bekræfte ved tro- og loverklæring, at deres omsætning er faldet.
Erhvervsstyrelsen vil løbende foretage stikprøvekontrol ved udgangen af kompensationsperioden, med henblik på at kontrollere omsætningen på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.
For virksomheder med faste udgifter under 25.000 kr. i perioden 9. marts-9.juni 2020, vil der ikke kunne opnås kompensation. Der vil herudover maksimalt kunne opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed.
Kompensationsordningen vil være dækkende i tre måneder fra 9. marts og frem til 9. juni og vil blive udbetalt hurtigst mulig efter sagsbehandling.

Kompensation til freelancere mv.
Der indføres også fra regeringens side en midlertidig kompensationsordning for selvstændige, der driver erhverv uden et CVR-nr., der som konsekvens af COVID-19 oplever et indtægtstab.
Disse selvstændige vil kunne få dækket op til 75 procent af deres forventede B-indkomst, dog maksimalt op til 30.000 kr. pr. måned. Der stilles dog krav om, at der afgives en tro- og loverklæring om, at man forventer et indkomsttab på mindst 30 procent grundet COVID-19.
Denne ordning vil omfatte personer, hvis B- indkomst er minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til 15.000 kr. pr. måned. Herudover stilles der krav om, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst der overstiger 800.000 kr. i 2020.
Ordningen vil gælde i perioden 9. marts til 9. juni 2020.
Der gøres opmærksom på, at der pt. ikke er truffet afgørelse om hvorvidt 0-timerskontraktansatte vil kunne benytte ordningen.

Udvidet mulighed for sygedagpenge for selvstændige
Det andet tiltag fra Regeringen, som blev vedtaget den 17. marts 2020, giver udvidet ret for arbejdsgivere til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19.
Dette lovforslag betyder bl.a., at en selvstændig erhvervsdrivende får ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, hvis den selvstændige erhvervsdrivende bliver uarbejdsdygtig som følge af COVID-19.

Herudover ydes der yderligere støtte, da en selvstændig erhvervsdrivende gives ret til sygedagpenge i den periode, hvor denne er uarbejdsdygtig, hvis den selvstændige ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold grundet konkrete COVID-19 forhold.

For at kunne søge støtten, skal den selvstændige anmelde sygefraværet til kommunen, ved at udfylde en blanket, som udleveres af kommunen. Dette skal ske senest 3 uger efter første fraværsdag.
Lovforslaget træder i kraft med tilbagevirkende virkning fra den 27. februar, hvorfor der kan søges for en periode, der ligger efter den 27. februar, hvor den selvstændige har været uarbejdsdygtig.

Udvidet mulighed for refusion for små- og mellemstore virksomheder
For arbejdsgivere der anses for at være en del af SMV-segmentet, gives der ret til at få refusion fra kommunen til løn til medarbejdere i de første 30 kalenderdage af en medarbejders sygefravær, hvis medarbejderens (lønmodtagerens) uarbejdsdygtighed skyldes COVID- 19.
Refusionen beregnes efter reglerne om sygedagpenge fra kommunen til lønmodtagere, og refusionen kan højst ske med det beløb, som lønmodtageren har ret til efter de almindelige regler om sygedagpenge (den fulde indtjening, men kun op til det fastsatte timemaksimum).
Herudover har arbejdsgivere i små- og mellemstore virksomheder ret til refusion, såfremt en medarbejder ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19.

Denne ordning vil ligeledes træde i kraft med tilbagevirkende virkning fra 27. februar.

Hos ØENS tilbyder vi bistand til at søge del i de mange hjælpepakker som regeringen er kommet med. Kontakt Kenneth Gudmundsson eller Morten Jarnbak Wedel, hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning.

Tilmeld nyhedsbrev