KØB OG SALG AF BOLIG

KØB OG SALG AF BOLIG

Fast ejendom er et af vore absolutte kerneområder, hvilket delvis beror på, at vi har et solidt fagligt kendskab til diverse forhold af relevans, når man rådgiver i forbindelse med køb af fast ejendom. Herudover har vi en stor erfaring med området i kraft af, at vi i såvel ØENS Advokatfirma regi som fra de enkelte advokaters tidligere ansættelser på andre kontorer har berigtiget et stort antal ejendomshandler.

Har du brug for direkte hjælp, kontakt advokat Morten Jarnbak Wedelmw@oadv.dk eller på telefon 3246 4637 og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig. ØENS advokat Søren Saaby Hansen står ligeledes til rådighed, hvis du har brug for hjælp. Kontakt ham på ssh@oadv.dk eller på telefon 3246 4647 og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig.

ØENS Advokatfirmas indehaver og advokat Kenneth Gudmundsson er i øvrigt uddannet ejendomsmægler. Kontakt ham på kg@oadv.dk eller telefon 3246 4641 og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig.

Hvorfor købe bolig med advokatforbehold?

Ønsker du at benytte dig af advokatbistand i forbindelse med dit ejendomskøb? Har du hos en ejendomsmægler fundet et hus eller en lejlighed, som du er interesseret i? I så fald bør du enten underskrive købsaftalen med advokatforbehold eller vente med at underskrive, til du har søgt rådgivning hos en advokat. Er der ikke indsat et advokatforbehold i købsaftalen, bør du bede din ejendomsmægler om dette. Uden forbehold i købsaftalen vil en advokat ikke kunne frigøre dig fra din underskrift i tilfælde af uhensigtsmæssige betingelser eller forbehold forbundet med ejendommen eller købsaftalen.

Såfremt vi på baggrund af en gennemgang af købsaftalen samt de dertilhørende dokumenter anbefaler, at du ikke køber boligen grundet konkrete omstændigheder, kan vi med henvisning til advokatforbeholdet frigøre dig fra købsaftalen uden at dette er forbundet med omkostninger for dig. Advokatforbeholdet fungerer således ikke som den lovpligtige fortrydelsesfrist, der er forbundet med en godtgørelse på 1% af købesummen.

Kontakt advokatfuldmægtig Morten Jarnbak Wedelmw@oadv.dk eller på tlf. 3246 4637 og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig.

Vores rådgivning

Hvad omfatter vores advokatbistand?

En gennemgang af købsaftalen med dertilhørende bilag. Vi undersøger blandt andet om der er registreret forurening på grunden, om der forefindes nedgravet olietank på grunden og om der på ejendommen er tinglyst servitutter indeholdende byrdefulde forpligtelser vedrørende f.eks. ekspropriation etc.

Korrespondance og drøftelse med ejendomsmægler om handlens vilkår etc.

Vi afholder møde med dig, hvor vi rådgiver dig om generelle regler og forhold i relation til køb af fast ejendom og påpeger eventuelle byrdefulde forhold i relation til den konkrete ejendom, du ønsker at købe.

I forbindelse med køb af parcel- og fritidshus, rådgiver vi dig om behovet for at tegne ejerskifte- og husejerforsikring.

Vi udarbejder godkendelsesskrivelse samt eventuel allonge til købsaftalen indeholdende eventuelle supplerende vilkår aftalt med sælger eller ejendomsmægler.

Vi færdigforhandler og sikrer, at alle forbeholdene kan slettes på baggrund af tilfredsstillende oplysninger fra sælger, ejendomsmægler, myndigheder etc.

Vi udarbejder skøde og refusionsopgørelse.

Vi foretager de nødvendige ekspeditioner i forbindelse med skødets underskrift, anmeldelse hos kommune og indbringelse til tinglysning.

Du vil løbende få tilsendt kopi af alle bilag, som vi modtager, og af al korrespondance i sagen.

Såfremt du køber hus med en samlever, som du ikke er gift eller registreret med, rådgiver vi dog om behovet for at oprette testamente samt muligheden for at tegne krydslivsforsikringer.

Vores assistance omfatter ikke uden særlig aftale andet end det ovenfor udtrykkeligt nævnte, hvorfor det faste honorar f.eks. ikke omfatter assistance i tilfælde af, at ejendommen måtte vise sig at være behæftet med mangler. Læs mere om vores advokatbistand i forbindelse med mangler ved fast ejendom nedenfor.

Bistand i forbindelse med ejendommens fysiske tilstand og eventuelle mangler

Da retssager om mangler ved fast ejendom er såvel særdeles omkostningstunge som mentalt opslidende for indehaveren af den mangelsbehæftede ejendom, er det overordentligt vigtigt, at du som køber på forhånd opnår bedst muligt kendskab til, hvad det er for en ejendom, du køber. Hermed menes kendskab til ejendommens fysiske stand, samt hvad du eventuelt skal budgettere med til istandsættelse og løbende vedligeholdelse af ejendommen.

Vi kan selvsagt ikke vejlede dig om det rent håndværksmæssige eller anslå eventuelle udbedringsomkostninger, idet vi på ingen måde har nogen uddannelsesmæssig baggrund herfor. – Det, vi som advokater kan bistå dig med, er alene de juridiske forhold.

Vi rådgiver dig derfor om, hvordan du i videst muligt omfang kan gardere dig mod uheldige overraskelser i form af mangler og de dermed følgende uventede udbedringsomkostninger.

Selv om der foreligger en tilstandsrapport, er det ofte en god idé at lade en selvvalgt, uvildig sagkyndig gennemgå ejendommen, inden der indgås købsaftale. Dette kan være en professionel bygningssagkyndig eller en bekendt med tilstrækkeligt gode håndværksmæssige kundskaber.

Det bemærkes i øvrigt, at der ikke udarbejdes tilstandsrapport på ejerlejligheder. Der er således ej heller mulighed for at tegne ejerskifteforsikring for så vidt angår ejerlejligheder. Dette gør selvsagt ikke behovet for en byggeteknisk gennemgang af lejligheden mindre.

Såfremt du ikke selv har forbindelse eller kendskab til en byggeteknisk sagkyndig, har vi gode kontakter til en række stabile og velkvalificerede byggetekniske rådgivere, som vi har gode erfaringer med.

Bankgodkendelse og finansiering

Du bør sikre dig, at din bank har købergodkendt dig endeligt – eventuelt i form af udstedelse af boligkøbsbevis el. lign., inden du indgår en bindende købsaftale. Du kan eventuelt bede ejendomsmægleren indsætte et bankforbehold i købsaftalen, således at din underskrift på købsaftalen er betinget af, at banken kan godkende købsaftalen.

Læs mere om familielån her

Kontakt advokatfuldmægtig Morten Jarnbak Wedelmw@oadv.dk eller på tlf. 3246 4637 og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig.

Forældrekøb

Hvilken leje må og bør man tage?

Som udgangspunkt fastsætter I som forældre selv, hvilken leje I ønsker at tage for jeres lejemål. De væsentligste begrænsende faktorer er på den ene side hensynet til jeres barn eller børn, som I måske ønsker skal bo billigt, og på den anden side et skattemæssigt spørgsmål.

Ved at bruge lidt tid på f.eks. www.boligportal.dk kan man hurtigt danne sig et indtryk af, hvor meget et tilsvarende lejemål udlejes til. Det giver dog ikke et helt retvisende billede af den leje, der kaldes det lejedes værdi. Lejelovgivningen er til for at beskytte lejerne og herunder sikre, at lejerne ikke betaler en højere leje end tilsvarende både nye og gamle lejemål. Den leje, der annonceres med, vil i mange tilfælde ligge over det lejedes værdi.

Vi bidrager gerne med et bud på, hvilken leje der svarer til det lejedes værdi, når I bestiller en lejekontrakt hos os.

Boligstøtte

Jeres barn har som lejer mulighed for at søge boligstøtte. Størrelsen af tilskuddet afhænger af lejens størrelse, størrelsen på lejemålet, antallet af beboelsesrum, hvor meget jeres barn selv skal vedligeholde lejligheden, hvor mange der bor i lejemålet, jeres barns indtægt, formue m.m. Boligstøtten kan maksimalt udgøre 15 % af lejen.

Eksempel: Bor jeres barn alene i en 2-værelses 60 m2 lejlighed og tjener 10.000 om måneden inklusive SU, men ikke har nogen formue, vil boligstøtten udgøre knap kr. 1.000 månedligt, hvis lejen er kr. 6.000 + forbrug.

Lejekontrakt

Der er intet lovkrav om, at I udfærdiger en lejekontrakt. I mange andelsboligforeninger tillades udlejning ikke, og i mange ejerforeninger stilles der særlige krav til udlejning og fremleje.

Vi anbefaler, at der altid udarbejdes en skriftlig lejekontrakt med udgangspunkt i jeres og jeres barns ønsker, forventninger og behov. Lejelovgivningen er kompleks, og mange konflikter kan undgås ved at benytte en advokat med speciale i boliglejeret til at rådgive, udfærdige en lejekontrakt og fastsætte et realistisk lejeniveau.

Beskatning af lejeindtægt

Det lejedes værdi har bl.a. betydning for, hvilken leje I bliver beskattede af.

Vælger I at opkræve en leje, der ligger under det lejedes værdi, kan SKAT vælge at beskatte jer af det lejedes værdi, i stedet for den leje, I rent faktisk opkræver.

Eksempel: Hvis det lejedes værdi for en lejlighed er kr. 6.000 + forbrug om måneden, men jeres barn kun betaler kr. 3.000 + forbrug, vil I blive beskattede, som om jeres barn betalte kr. 6.000.

I vælger selv, hvordan I ønsker at blive beskattede af lejeindtægten. Der kan som udgangspunkt vælges 3 metoder: Beskatning efter de almindelige skatteregler, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Hvilken metode, der passer bedst til jer, afhænger af jeres økonomiske forhold og vi anbefaler, at I opsøger en revisor.

De fleste vælger enten kapitalafkastordningen, der giver bedre fradragsmuligheder end de almindelige skatteregler, eller virksomhedsordningen, der dog kræver lidt mere administration.

Lejerabatter og gaveafgift

Jeres barns besparelse vil blive betragtet som en gave, af hvilken vedkommende som udgangspunkt skal betale 15 % gaveafgift. Hver forældre må dog afgiftsfrit give hvert barn kr. 61.500 årligt (2016). Julegave, fødselsdagsgaver og lignende tælles ikke med i dette bundfradrag. To forældre må med andre ord udleje en forældrekøbt lejlighed til en leje, der ligger kr. 123.000 årligt under det lejedes værdi, hvis de ikke samtidig giver andre, større gaver. Ved lejerabatter herudover, skal jeres barn svare 15 % gaveafgift af den del af rabatten, der ligger ud over de kr. 123.000 årligt (2016).

Vedligeholdelse og istandsættelse

Aftales der intet andet, skal jeres barn kun vedligeholde låse og nøgler i lejligheden. Laver I selv en lejekontrakt og tager udgangspunkt i typeformularen, kan I sætte kryds ved, at lejer har den indvendige vedligeholdelse. Det betyder, at jeres barn selv skal male alle malbare overflader samt lakere trægulve. Al anden vedligeholdelse – af f.eks. badeværelse, køkken, installationer og sanitet – påhviler jer som udlejere, medmindre der gyldigt aftales andet i lejekontrakten.

Fremleje og andre bofællesskaber

I de fleste andelsboligforeninger tillades fremleje ikke. Det betyder ikke, at jeres barn ikke må bo med et barn, samlevende kæreste, ægtefælle, partner eller lignende. I visse tilfælde er det også tilladt at have en nær ven, veninde eller familiemedlem boende, men vi anbefaler altid, at I opsøger en advokat med speciale i boliglejeret og andelsboligforeninger, for at høre nærmere om de specifikke krav, der stilles til samboende venner og veninder. Med undtagelsen i andelsboligforeninger, kan jeres barn som udgangspunkt altid fremleje halvdelen af lejlighedens beboelsesrum.

Eksempel: Bor jeres barn i en 3-værelses lejlighed i en ejerforening, må jeres barn altid – også uden jeres samtykke – fremleje et værelse. Det gælder både lang- og kortidsudlejning, inklusive f.eks. AirBnB.

Ønsker jeres barn at fremleje hele boligen, er det kun muligt i særlige tilfælde såsom midlertidigt ophold i udlandet i forbindelse med studie eller arbejde og maksimalt for 2-årige perioder.

Beskatning af salgsprovenuet

Når I sælger den forældrekøbte bolig, skal I som udgangspunkt betale skat af den regulerede fortjeneste. Reguleringen af købsprisen sker med kr. 10.000 pr. år, I har ejet boligen, dog ikke det år, hvor den sælges. Herudover kan moderniseringsudgifterne, der ligger ud over kr. 10.000 årligt tillægges købesummen. Salgsudgifterne skal fratrækkes salgsomkostningerne. Fortjenesten er kapitalindkomst, og der gælder særlige regler, hvis I har valgt at benytte virksomhedsordningen.

Salg til jeres barn og videresalg

Som udgangspunkt må I sælge lejligheden til jeres barn til 85 % af den offentlige ejendomsvurdering. Er boligen vurderet som udlejet – hvilket altid betyder en lavere vurdering – må I sælge lejligheden til markedsprisen. Sælges boligen billigere, er forskellen at betragte som en gave.

Det er muligt at lave et rentefrit familielån som et led i en sådan overdragelse for at benytte gavebundfradraget over flere år. Vi anbefaler, at I benytter en advokat til at rådgive jer nærmere omkring familieoverdragelse.

Såfremt jeres barn selv har beboet boligen, kan barnet videresælge boligen uden at svare skat af en eventuel fortjeneste.

Få mere hjælp til hvordan du kommer bedst muligt igennem et forældrekøb. Kontakt Søren Saaby Hansen fra ØENS Advokatfirma på telefon 3246 4647 eller mail ssh@oadv.dk.

Erhvervslejekontrakt

Se et eksempel på en erhvervslejekontrakt her.

Har du brug for yderligere hjælp, kontakt advokatfuldmægtig Søren Saaby Hansenssh@oadv.dk eller på tlf. 3246 4647 og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig.

Køb af andelslejlighed

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter en detaljeret gennemgang og vurdering af handelens dokumenter og at vende hver en sten i forløbet, for at sikre, at du som køber er grundigt orienteret om alle handlens aspekter og de udfordringer, man som køber kan løbe ind i. Som en del af rådgivningen gennemgår vi og rådgiver omkring følgende:

Købsaftalen og salgsopstillingen / overdragelsesaftalen.

Hvad er der aftalt mellem køber og sælger, og hvilke vilkår gælder generelt for et boligkøb, når standardkøbsaftalen er underskrevet. Vi efterser fastsættelsen af købesummen ud fra foreningens regnskaber og kontrollerer beregningerne af købesummen.

Ud fra vores kendskab til markedet foretager vi en vurdering af foreningens værdiansættelse af andelen og sammenholder med lignende ejerboliger. Dette tager udgangspunkt i foreningens nøgletal, som vi gennemser og sammenholder med regnskaberne for andelsforeningen.

Mangler / fejl ved ejendommen.

Hvordan er du stillet i tilfælde af, at der er noget galt med ejendommen f.eks. defekt vådrumssikring,  skjulte skader, skimmelsvamp, afvigelser på BBR eller manglende godkendelser af bygninger eller andet, som du først bliver opmærksom på efter overtagelsen eller ved købet. Vi vil gennemgå dine muligheder og ligeledes rådgive omkring din retsstilling f.eks. i forbindelse med at rejse et krav mod sælger.

Andelsboligforeningens juridiske tilstand.

Vi undersøger foreningens juridiske baggrund for ting af relevans – vi gennemgår servitutterne og tingbogen og foretager en gennemgang af foreningens gæld og typen af gæld. Herudover tjekkes eventuel tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, og fremtidige økonomiske forpligtelser afdækkes i det omfang, det er muligt ud fra det materiale, der er tilgængeligt.

Vi håndterer kontakten til og forhandlingen med mægler / administrator, og dette sker i tæt kontakt med køber og med dennes bankrådgiver, og vi forestår typisk udarbejdelse af den digitale tinglysning og den efterfølgende refusionsopgørelse.

Som en fast bestanddel af en køberrådgivning ved køb af fast ejendom vil vi ud fra køberens konkrete forhold rådgive omkring forsikringsforhold, samlivsforhold ved ugifte samlevende og, hvor der kan være et behov for det, vil vi runde spørgsmålet om, hvorvidt du som køber skal overveje at sikre dig og din ægtefælle / samlever ved en samejeaftale og / eller et testamente.

Har du brug for yderligere hjælp, kontakt advokatfuldmægtig Søren Saaby Hansenssh@oadv.dk eller på tlf. 3246 4647 og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig.

Køb af ejerlejlighed

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter en detaljeret gennemgang og vurdering af handelens dokumenter og at vende hver en sten i forløbet, for at sikre, at du som køber er grundigt orienteret om alle handelens aspekter og de udfordringer, man som køber kan løbe ind i. Som en del af rådgivningen gennemgår vi og rådgiver omkring følgende:

Købsaftalen og salgsopstillingen.

Hvad er der aftalt mellem køber og sælger, og hvilke vilkår gælder generelt for et boligkøb, når standardkøbsaftalen er underskrevet,

Mangler / fejl ved ejerlejligheden og / eller hovedejendommen.

Hvordan er du stillet i tilfælde af, at der er noget galt med ejendommen f.eks defekt vådrumssikring,  skjulte skader, skimmelsvamp eller andet, som du først bliver opmærksom på efter overtagelsen. Vi vil  gennemgå dine muligheder og ligeledes rådgive omkring din retsstilling f.eks. i forbindelse med at rejse et krav mod sælger.

Ejendommens juridiske tilstand.

Vi undersøger ejerlejlighedens og ejerforeningens juridiske baggrund for ting af relevans – vi gennemgår servitutterne for ejerlejligheden og sikrer mod ukendt gæld og eventuelle forpligtelser, som en køber skal være opmærksom på.

Idet økonomien i og driften af en ejerforeningen har betydning for den enkelte ejers egen økonomi, gennemgår vi ejerforeningens regnskaber, budgetter, referater fra generalforsamlinger mv. Alt sammen for at kunne konkludere på hvordan driften fungerer og ”tage temperaturen” på, hvor solid og veddrevet ejerforeningen er.

Idet der ofte skal ske lysning af sikkerhed til ejerforeningen eller overtagelse af eksisterende sikkerhed via ejerpantebrev, vil vi forestå dette, såfremt dette aftales som et led i handelen.

Vi håndterer kontakten til og forhandlingen med mægler, og dette sker i tæt kontakt med køber og med dennes bankrådgiver, og vi forestår som typisk udarbejdelse af den digitale tinglysning og den efterfølgende refusionsopgørelse.

Som en fast bestanddel af en køberrådgivning ved køb af fast ejendom vil vi ud fra køberens konkrete forhold rådgive omkring forsikringsforhold, samlivsforhold ved ugifte samlevende og, hvor der kan være et behov for det, vil vi runde spørgsmålet, om hvorvidt du som køber skal overveje at sikre dig og din ægtefælle / samlever ved en samejeaftale og / eller et testamente.

Har du brug for yderligere hjælp, kontakt advokatfuldmægtig Søren Saaby Hansenssh@oadv.dk eller på tlf. 3246 4647 og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig.

Køb af projektbolig

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter en detaljeret gennemgang og vurdering af handelens dokumenter, og formålet er at vende hver en sten i forløbet for at sikre, at du som køber er grundigt orienteret om alle handelens aspekter og de udfordringer, man som køber kan løbe ind i.

Køb af bolig på projektstadiet kan give nogle andre udfordringer end et køb af en allerede opført bolig.

Ved et køb af bolig, der sker enten som et helt nyt projekt eller undervejs med opførelsen, bliver du som køber præsenteret for en projektkøbsaftale og ikke den standardkøbsaftale, som ellers benyttes. Købsaftalen er typisk meget omfattende og kan være svær at gennemskue, og der medfølger ofte en stor mængde bilag.

Som en del af rådgivningen gennemgår vi købsaftalen og bilagene og rådgiver omkring følgende:

Købsaftalen og salgsopstillingen.

Hvad er der aftalt mellem køber og sælger, og hvilke vilkår gælder generelt for et boligkøb, og hvad skal du specielt være opmærksom på ved et projektkøb.

Hvordan skal du forholde dig til risikoen for f.eks. arealafvigelser, forsinkelse af byggeriet, mangler og skader på byggeriet før og efter overtagelsen.

Forhold omkring ejerforeningen – økonomien i en nystiftet ejerforening, indflydelse i foreningen m.v.

Ejerforeningens juridiske forhold.

Hvordan er ejerforeningens vedtægter, husorden m.v.

Vi håndterer kontakten til og forhandlingen med mægler og/eller sælgers repræsentant, og dette sker i tæt kontakt med køber og med dennes bankrådgiver.

Som en fast bestanddel af en køberrådgivning ved køb af fast ejendom vil vi ud fra køberens konkrete forhold rådgive omkring forsikringsforhold, samlivsforhold ved ugifte samlevende og, hvor der kan være et behov for det, vil vi runde spørgsmålet om hvorvidt du som køber skal overveje at sikre dig og din ægtefælle / samlever ved en samejeaftale og / eller et testamente.

Har du brug for yderligere hjælp, kontakt advokatfuldmægtig Søren Saaby Hansenssh@oadv.dk eller på tlf. 3246 4647 og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig.

Køb af sommerhus

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter en detaljeret gennemgang og vurdering af handelens dokumenter og at vende hver en sten i forløbet, for at sikre, at du som køber er grundigt orienteret om alle handelens aspekter og de udfordringer, man som køber kan løbe ind i. Som en del af rådgivningen gennemgår vi og rådgiver omkring følgende:

Købsaftalen og salgsopstillingen.

Hvad er der aftalt mellem køber og sælger, og hvilke vilkår gælder generelt for et boligkøb, når standardkøbsaftalen er underskrevet.

Mangler / fejl ved ejendommen.

Hvordan er du stillet i tilfælde af, at der er noget galt med ejendommen f.eks defekt vådrumssikring,  skjulte skader, skimmelsvamp, afvigelser på BBR eller manglende godkendelser af bygninger eller andet, som du først bliver opmærksom på efter overtagelsen eller ved købet. Vi vil  gennemgå dine muligheder og ligeledes rådgive omkring din retsstilling f.eks. i forbindelse med at rejse et krav mod sælger.

Ejendommens juridiske tilstand.

Vi undersøger ejendommens juridiske baggrund for ting af relevans – vi gennemgår servitutterne og tingbogen med henblik på at sikre mod ukendt gæld og eventuelle forpligtelser, som en køber skal være opmærksom på.

Hvad gælder for området (for grundejerforeningen) omkring brug af sommerhuset, er der restriktioner for brugen m.v.

Vi håndterer kontakten til og forhandlingen med mægler, og dette sker i tæt kontakt med køber og med dennes bankrådgiver, og vi forestår typisk udarbejdelse af den digitale tinglysning og den efterfølgende refusionsopgørelse.

Som en fast bestanddel af en køberrådgivning ved køb af fast ejendom vil vi ud fra køberens konkrete forhold rådgive omkring forsikringsforhold, samlivsforhold ved ugifte samlevende og, hvor der kan være et behov for det, vil vi runde spørgsmålet om, hvorvidt du som køber skal overveje at sikre dig og din ægtefælle / samlever ved en samejeaftale og / eller et testamente.

Har du brug for yderligere hjælp, kontakt advokatfuldmægtig Søren Saaby Hansenssh@oadv.dk eller på tlf. 3246 4647 og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig.

Køb af villa

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter en detaljeret gennemgang og vurdering af handelens dokumenter og at vende hver en sten i forløbet for at sikre, at du som køber er grundigt orienteret om alle handelens aspekter og de udfordringer, man som køber kan løbe ind i. Som en del af rådgivningen gennemgår vi og rådgiver omkring følgende:

Købsaftalen og salgsopstillingen.

Hvad er der aftalt mellem køber og sælger, og hvilke vilkår gælder generelt for et boligkøb, når standardkøbsaftalen er underskrevet,

Hvordan takles forsikringerne – herunder ejerskifteforsikringen.

Hvad skal overvejes, når sælger præsenterer et tilbud om at betale til, at køber tegner en ejerskifteforsikring, og hvordan dækkes eventuelle skader og mangler ved ejendommen.

Mangler / fejl ved ejendommen.

Hvordan er du stillet i tilfælde at, at der er noget galt med ejendommen f.eks defekte kloakker , skjulte skader, skimmelsvamp eller andet, som du først bliver opmærksom på efter overtagelsen.

Ejendommens juridiske tilstand.

Vi undersøger ejendommens juridiske baggrund for ting af relevans – vi gennemgår servitutterne og ejendommens tingbog og sikrer mod ukendt gæld og eventuelle forpligtelser, som en køber skal være opmærksom på.

Vi håndterer kontakten til og forhandlingen med mægler, og dette sker i tæt kontakt med køber og med dennes bankrådgiver, og vi forestår typisk udarbejdelse af den digitale tinglysning og den efterfølgende refusionsopgørelse.

Som en fast bestanddel af en køberrådgivning ved køb af fast ejendom vil vi ud fra køberens konkrete forhold rådgive omkring forsikringsforhold, samlivsforhold ved ugifte samlevende og, hvor der kan være et behov for det, vil vi runde spørgsmålet om, hvorvidt du som køber skal overveje at sikre dig og din ægtefælle / samlever ved en samejeaftale og / eller et testamente.

I forbindelse med køb af villa eller lignende er det typisk et krav, at handlen berigtiges af bestallingshavende advokat eller ejendomsmægler. Herudover er det en rigtig god ide at få en saglig rådgivning om køb af villa, idet der knytter sig en række spørgsmål og udfordringer til købet af fast ejendom.

Som køber skal du forholde dig til alt fra kontantpris og overtagelsesdag, forsikringsforhold og mangler mv., og at være godt rustet til et boligkøb minimerer risikoen for kedelige overraskelser og skuffelser.

Har du brug for yderligere hjælp, kontakt advokatfuldmægtig Søren Saaby Hansenssh@oadv.dk eller på tlf. 3246 4647 og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig.

Sådan fastsættes prisen på andelsboliger

Klik her for at se infografik for, hvordan prisen fastsættes på andelsboliger.

Har du brug for yderligere hjælp, kontakt advokat Søren Saaby Hansenssh@oadv.dk eller på tlf. 3246 4647 og hør, hvordan ØENS kan hjælpe dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev