Ansættelsesret

ØENS ADVOKATFIRMA

Ansættelsesret

ØEN Advokatfirma rådgiver om HR- og ansættelsesforhold, herunder om udarbejdelse af ansættelses- og direktørkontrakter samt udarbejdelse af personalepolitikker - f.eks. med hensyn til brug af internet og e-mails samt håndtering af persondata mv.

Under ansættelsen giver vi råd om advarsler, medarbejderudviklingssamtaler (MUS), etablering af aktieaflønningsordninger og optionsprogrammer, ligesom vi f.eks. rådgiver om håndteringen af medarbejderes sygdom, ferie og barsel og om konsekvenserne af omstruktureringer.

Hvis en ansættelse skal ophøre, rådgiver vi om de risici, der er forbundet med opsigelse eller bortvisning, herunder opsigelsesvarsler, godtgørelse for usaglig afskedigelse og håndtering af loyalitetsforpligtelser, konkurrence- og kundeklausuler, immaterielrettigheder mv. Vi hjælper og rådgiver ofte virksomheder, når medarbejdere rejser krav i forbindelse med en fyring eller en opsigelse.

Funktionærer

Som funktionæransat er man omfattet af et særligt regelsæt, der stiller nogle minimumskrav til medarbejderens ansættelsesvilkår under dennes ansættelse hos arbejdsgiveren.

Man er funktionær, hvis man er ansat på følgende vilkår:

 • Arbejde i mere end 8 timer ugentligt,
 • Har arbejde af en bestemt art,
 • Man er i en tjenestestilling (og f.eks. ikke er selvstændig eller freelancer).

Man er bl.a. funktionær, hvis man er ansat som:

 • Handels- og kontormedhjælper,
 • IT-medarbejder,
 • Butiksansat,
 • Sælger og repræsentant (handelsrejsende),
 • Ingeniører, arkitekter m.fl.

Funktionærloven indeholder en række regler, som arbejdsgiveren skal overholde og ikke kan fravige til ulempe for medarbejderen. Det er således ikke muligt af aftale ringere vilkår, end hvad der fremgår af funktionærloven, imens der ikke er noget til hinder for, at aftale mere gunstige vilkår.

Funktionærloven regulerer bl.a.:

 • Opsigelsesvarslers længde,
 • Krav om ret til godtgørelse for usaglig afskedigelse,
 • Ret til løn under sygdom og barsel,

Udover funktionærloven gælder der en række anden lovgivning, som også regulerer ansættelsesforhold. Disse gælder dog ikke udelukkende for funktionæransatte, men har et meget bredere virke. Der er tale om bl.a. ferieloven, ansættelsesbevisloven, ansættelsesklausulloven, forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven.

Ansættelsesaftale
Opsigelse
Opsigelsesvarsel
Usaglig afskedigelse
Sygdom før eller under ferie

Specialister på området

Tilmeld nyhedsbrev