Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

NYHEDER

Kompensation til SMV, selvstændige og freelancere

20. marts 2020

Kommunikation

Med støtte fra alle Folketingets partier blev det d. 19. marts besluttet, at der skal bruges op til et trecifret milliardbeløb på økonomisk kompensation til små og mellemstore virksomheder, selvstændige og freelancere, der har det svært som følge af COVID-19.

Kompensation til selvstændige og virksomheder med op til 10 fuldtidsansatte
Regeringen er klar til at kompensere 75 procent af omsætningstabet, dog vil der maksimalt blive tale om 30.000 kroner per måned (per CPR-nummer, hvis der er flere ejere). Ordningen medfører at selvstændige, der oplever mere end 30 procents nedgang i omsætningen, som konsekvens af COVID-19, kan blive kompenseret. Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationen udgøre op til 46.000 kroner per måned. Kompensationen vil være skattepligtig.

Betingelserne for at kunne modtage kompensation er, at den selvstændige og virksomheden skal være registreret som oprettet i CVR/CPR senest den 1. februar 2020, at virksomhedsejeren ejer mindst 25 procent af virksomheden og at virksomheden maksimalt har 10 fuldtidsansatte. Virksomhedsejeren kan maksimalt være omfattet af ordningen i 3 måneder, og det kræves af der har været en omsætning på mindst 15.000 kroner pr. måned i en forudgående periode.
For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19. Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 procent for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.

Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

Såfremt virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT. Hvis virksomheden har eksisteret i under 6 måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19, f.eks. gennem konteringsoplysninger mv. Dette vil forventelig ske via en tro- og loverklæring, og vil blive fastlagt i den til ordningen tilknyttede bekendtgørelse. Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 procent i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales. Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 800.000 kroner.

Kompensationen ydes i første omgang i tre måneder fra 9. marts og frem til 9. juni.

Kompensation til freelancere mv.
Der indføres også fra regeringens side en midlertidig kompensationsordning for selvstændige, der driver erhverv uden et CVR-nr., der som konsekvens af COVID-19 oplever et indtægtstab.
Disse selvstændige vil kunne få dækket op til 75 procent af deres forventede B-indkomst, dog maksimalt op til 30.000 kroner pr. måned. Der stilles dog krav om, at der afgives en tro- og loverklæring om, at man forventer et indkomsttab på mindst 30 procent grundet COVID-19.
Denne ordning vil omfatte personer, hvis B- indkomst er minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til 15.000 kr. pr. måned. Herudover stilles der krav om, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst, der overstiger 800.000 kr. i 2020.

Ordningen vil gælde i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Der gøres opmærksom på, at der pt. ikke er truffet afgørelse om hvorvidt 0-timers-kontraktansatte vil kunne benytte ordningen.

Kompensation for faste omkostninger i små og mellemstore virksomheder
På pressemødet den 18. og 19. marts 2020, oplyste regeringen, at man vil fremsætte forslag om at yde en kompensation, til de små og mellemstore virksomheder der driver erhverv. Regeringen anerkender, at der i disse tider er store udfordringer for netop disse erhverv, grundet COVID-19.

For små- og mellemstore virksomheder er regeringen derfor parat til at dække nogle af de faste omkostninger til eks. husleje, leasing eller andre uopsigelige kontrakter, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.
Regeringen fremsætter derfor et forslag om tilskud fra staten på op til 80 procent af de faste udgifter (minimum 25 procent). Kompensationen er målrettet virksomheder med et omsætningsfald på mere end 40 procent.
Konkret lægges der op til, at ordningen vil dække på følgende måde:

  • 80 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 procent.
  • 50 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 procent.
  • 25 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 procent.

Virksomheder der er påbudt fuldt lukket, vil kunne modtage kompensation af 100 procent af deres fasteudgifter.
For at kunne opnå kompensationen, stilles der krav om at virksomheden sender en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang for perioden 9. marts til 9. juni, som følge af COVID-19. De faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kroner i perioden, der søges kompensation for. Virksomheden vil herefter skulle bekræfte ved tro- og loverklæring, at deres omsætning er faldet.
Erhvervsstyrelsen vil løbende foretage stikprøvekontrol ved udgangen af kompensationsperioden, med henblik på at kontrollere omsætningen på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab. For virksomheder med faste udgifter under 25.000 kr. i perioden 9. marts – 9. juni 2020, vil der ikke kunne opnås kompensation. Der vil herudover maksimalt kunne opnås kompensation for 60 mio. kroner pr. virksomhed.

Kompensationsordningen vil være dækkende i tre måneder fra 9. marts og frem til 9. juni og vil blive udbetalt hurtigst mulig efter sagsbehandling.

Hos ØENS tilbyder vi bistand til at søge del i de mange hjælpepakker som regeringen er kommet med. Kontakt Kenneth Gudmundsson eller Morten Jarnbak Wedel, hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning.

Tilmeld nyhedsbrev