Forretningsbetingelser

Juridiske forretningsbetingelser


I nedenstående finder du vores forretningsbetingelser, som gælder for alle vores juridiske rådgivningsydelser, med mindre andet aftales. Vi anbefaler, at du er særligt opmærksom på forretningsbetingelsernes indhold vedrørende fortrolighed, honorar, faktuering, klientmidler og ansvarsbegrænsning. Med mindre andet aftales, gælder disse forretningsbetingelser for al juridisk bistand, som ØENS Advokatfirma yder klienten. Forretningsbetingelserne er gældende fra den 1. januar 2015.

Beskikkelse og medlemskab i Advokatsamfundet

ØENS Advokatfirmas advokater er alle beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er alle medlemmer af organisationen Advokatsamfundet. Advokatsamfundet fører tilsyn med advokaterne og sikrer, at klienter behandles ordentligt.

Opgaven

ØENS Advokatfirma og klienten aftaler løbende omfanget af den juridiske bistand. I forbrugerforhold udarbejder ØENS Advokatfirma altid en skriftlig opgavebeskrivelse inden arbejdet påbegyndes. Al bistand udføres i overensstemmelse med de vejledende advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokater.

Fortrolighed

ØENS Advokatfirma behandler alle klienters oplysninger fortroligt. ØENS Advokatfirma er dog omfattet af hvidvaskningslovens regler, hvilket betyder, at vi i visse situationer skal indhente identitetsoplysninger på klienten, og at vi i visse situationer har pligt til at underrette Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet i tilfælde af, at ØENS Advokatfirma får mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Honorar

ØENS Advokatfirma fastsætter honoraet med udgangspunkt i arbejdets omfang, værdien af den ydede bistand, det ansvar, der er forbundet med opgaven og det resultat, som opnås. Udlæg og gebyrer betales af klienten ud over honoraet.

Klienten bliver efter anmodning oplyst om honoraets forventede størrelse, hvis dette er muligt ud fra opgavens karakter. Hvis honoraet ikke oplyses, vil den timepris, der danner grundlaget for honoraret, blive oplyst. I forbrugerforhold giver ØENS Advokatfirma klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Fakturering

Normalt fakturerer ØENS Advokatfirma månedsvist bagud og kræver som udgangspunkt forudbetaling af udlæg og honorar for nye klienter. Betaling skal ske senest otte dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Klientmidler

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Dokumenter

ØENS Advokatfirma opbevarer sager i mindst fem år fra sagens afslutning. Ved sagens afslutning tilbageleverer vi originale dokumenter.

Klager

I tilfælde af utilfredshed med ØENS Advokatfirmas rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt kan du til enhver tid kontakte os herom. ØENS Advokatfirma er underlagt de advokatetiske regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Du kan som klient indbringe klager over vores rådgivning og afregning for Advokatrådet/Advokatnævnet. Du kan læse de advokatetiske regler på www.advokatsamfundet.dk.

Advokatnævnets kontaktoplysninger er som følgende:

Kronprinsessegade 28 | 1306 København K | klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk | (+45) 3396 9798

Ansvar, ansvarsbegræsning og forsikring

ØENS Advokatfirma er ansvarlig for den juridiske bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret for ØENS Advokatfirma, firmaets partnere og medarbejdere er begrænset til et beløb på maksimalt 2,5 millioner danske kroner per opgave. Ansvaret over for en klient for flere opgave kan endvidere ikke overstiget et samlet beløb på 3 millioner danske kroner per kalenderår. ØENS Advokatfirma, firmaets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill med videre.

ØENS Advokatfirma er ansvarsforsikret i HDI-Gerling Forsikring. Dækningen er 5 millioner danske kroner per advokat per år. Forsikringen vedrører al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. HDI-Gerlin har samtidig stillet en garanti på 5 millioner danske kroner efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Lovvalg og værneting

ØENS Advokatfirmas rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, som måtte pege på anvendelsen af fremmed ret. Eventuelle tvister mellem ØENS Advokatfirma og klienten kan alene indbringes for danske domstole.

 

Tilmeld nyhedsbrev