Immaterialret

Immaterielle aktiver er en stor del af den industrielle verden og kan rumme store værdier.

Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed er opmærksom på disse potentielt store værdier, der knytter sig til de immaterielle aktiver og rettigheder i form af varemærker, design, domænenavne samt ophavsretligt beskyttede værker.

Der kan være behov for at sikre dine immaterielle aktiver bedst muligt via eksempelvis registrering, overvågning, håndhævelse samt et solidt aftalegrundlag. Immaterielle rettigheder omfatter rettigheder til intellektuel ejendom, såsom patenter, varemærker, ophavsret, know-how, og andre immaterielle aktiver.

Patent

Et patent er en juridisk beskyttelse for en opfindelse, som kan være en maskine, proces eller ny brug af en kendt genstand. Patent giver patentindehaveren eneret til at producere, sælge og bruge opfindelsen i et bestemt tidsrum.

Varemærke

Et varemærke er et symbol, ord, eller en kombination af disse, som bruges til at identificere og adskille en virksomheds produkter eller tjenester fra dem produceret af andre.

Ophavsret

Ophavsret beskytter originale værker som fx litterære, musikalske eller kunstneriske værker, film, fotografier, software, osv. Ophavsret giver ophavsmanden eller rettighedshaveren eksklusiv ret til at offentliggøre, fremstille eller distribuere værket.

Know-how

Know-how beskriver det tekniske og forretningsmæssige videnskab, som er nødvendigt for at fremstille eller anvende en bestemt opfindelse eller produkt. Know-how kan være beskyttet af kontrakter eller fortrolighedsaftaler.

Immaterielle rettigheder er vigtige for at beskytte innovation og kreativitet, og for at give ejere af immaterielle aktiver en retfærdig belønning for deres investeringer og arbejde.

Specialister inden for immaterielret

Hos ØENS bistår vi med rådgivning inden for alle aspekter af de ovennævnte rettighedstyper, herunder også markedsføringsretlige aspekter.

Skal du eller din virksomhed eksempelvis have bistand til at sikre dit brand, uanset om virksomheden er nystartet eller veletableret, bistår vi med at få lagt en varemærkestrategi og registreret dine rettigheder. Vi bistår tillige i tilfælde af en aktuel eller forestående tvist og søger denne løst bedst muligt.

Skulle du være af den overbevisning, at du har rettighederne til et immaterielt aktiv, bistår vi også med håndtering af en indsigelse mod en påstået eksisterende rettighed, en verserende ansøgning eller en registreret rettighed, du følgelig ønsker ophævet, tilsidesat eller overført til dig.

Kontakt en af ØENS specialister for at høre nærmere om, hvordan vi kan sikre dine immaterielle aktiver bedst muligt.

Tal med en advokat med speciale indenfor immaterielret

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner