Privatlivspolitik

Privatlivspolitik


Her hos ØENS tager vi din persondatabeskyttelse alvorligt, og derfor har vi vedtaget nedenstående privatlivspolitik. Politikken redegør for, hvordan vi behandler dine persondata, hvordan vi beskytter dem og hvilke rettigheder du som kunde har. Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, er du meget velkommen til at kontakte administrationschef Henrik da Silva på telefon 3246 4646 eller på mail hds@oadv.dk.

Dataansvarlighed

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data:

 • ØENS Advokatfirma (CVR 18 51 27 85)
 • ØENS Ejendomsadministration A/S (CVR 30 51 61 33)
 • ØENS Virksomhedsadministration ApS (CVR 39 18 77 44)

Lergravsvej 59 | 2300 København S | info@oadv.dk | (+45) 3246 4646

Behandling af persondata

Behandling af persondata

Vi anvender data om dig, hvis du er lejer i en ejendom. Det omfatter blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i forhold til vores lejeaftale med dig – samt i vores kontakt til dig. De data, vi anvender omfatter:

 • Almindelige persondata (eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse)
 • CPR-nummer
 • Andre almindelige oplysninger (herunder TV-billeder i forbindelse med overvågning)

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig, medmindre vores aftale inkluderer et behov for dette. Det kan være helbredsoplysninger i forbindelse med særlige tilretninger af dit lejemål eller oplysninger i forbindelse med modtagelse af tilskud/betaling af leje via serviceloven eller anden sociallovgivning. Vi kan også behandle persondata om dig i forbindelse med en klagesag, en sag om overtrædelse af husregler eller lignende. Du vil i så fald blive orienteret herom.

Opsætning af TV-overvågning vil ske i overensstemmelse med reglerne i TV-overvågningsloven. Det betyder blandt andet, at der vil blive skiltet med områder, hvor der er TV-overvågning, at optagelser kun opbevares i henhold til lovgivningen, og at optagelserne i øvrigt vil ske på en sådan måde, at private områder (eksempelvis ind ad en dør eller et vindue i din lejlighed) ikke filmes.


Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker til brug for:

 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • Administration af dit lejemål, herunder nødvendig kommunikation med dig
 • Hvis udlejer ønsker at sælge ejendommen, bliver persondata tilgængelig i et datarum til brug for due diligence, hvilket bl.a. finder sted med lejelister og lignende
 • Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav
 • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata 

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger eksempelvis ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.


Vi behandler kun nødvendige persondata 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for formålet. Derudover kan det være bestemt af lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.


Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata 

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, enten via kontakt med dig eller via opdatering for offentlige databaser (CVR-registret).

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering om dine persondata.


Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.


Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til 

Medmindre vi har et andet lovligt grundlag for at indhente dem, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådan grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata – også uden dit samtykke.

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvide dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Vi videregiver ikke dine oplysninger uden tilladelse 

Vi videregiver kun dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig.

Hvis videregivelsen er til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registret.

Vi videregiver ikke dine persondata til aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procesdurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back-up af vores datasæt. Vi beskytter desuden fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som du beder og, og som er undtaget for krav om samtykke.


Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata 

Du har til enhver tid ret til at på oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig – i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på denne side.


Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om er, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de skal rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder eksempelvis, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.


Du har ret til at flytte dine data

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Tilmeld nyhedsbrev