Forretningsbetingelser

Her finder du vores forretningsbetingelser, som gælder for vores rådgivningsydelser, med mindre andet aftales. Du skal særligt være opmærksom på forretningsbetingelsernes indhold vedrørende:

  • Fortrolighed
  • Honorar
  • Fakturering
  • Klientmidler
  • Ansvarsbegrænsning

Læs vores forretningsbetingelser her:

Med mindre andet aftales, gælder disse forretningsbetingelser for al juridisk bistand, som ØENS Advokatfirma yder klienten. Forretningsbetingelserne gælder fra den 1. januar 2015.

Beskikkelse og medlemsskab af Advokatsamfundet
ØENS Advokatfirmas advokater er alle beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er alle medlemmer af Advokatsamfundet.

Opgaven
ØENS Advokatfirma og klienten aftaler løbende omfanget af den juridiske bistand. I forbrugerforhold udarbejder ØENS Advokatfirma altid en skriftlig opgavebeskrivelse, inden arbejdet begyndes.

Al bistand udføres i overensstemmelse med de vejledende advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokater.

Fortrolighed
ØENS Advokatfirma behandler alle klientens oplysninger fortroligt.

ØENS Advokatfirma er dog omfattet af hvidvaskningslovens regler, hvilket betyder, at ØENS Advokatfirma i visse situationer skal indhente identitetsoplysninger på klienten, og at ØENS Advokatfirma i visse situationer har pligt til at underrette Statsadvokaturen for Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet i tilfælde af, at ØENS Advokatfirma får mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Honorar
ØENS Advokatfirma fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, værdien af den ydede bistand, det ansvar, der er forbundet med opgaven, og det resultat, som opnås. Udlæg og gebyrer betales af klienten ud over honoraret.

Klienten bliver efter anmodning oplyst om honorarets forventede størrelse, hvis dette er muligt ud fra opgavens karakter. Hvis honoraret ikke kan oplyses, vil den timepris, der danner grundlaget for honoreret, blive oplyst.

I forbrugerforhold giver ØENS Advokatfirma klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Fakturering
Normalt fakturerer ØENS Advokatfirma månedsvist bagud og kræver som udgangspunkt forudbetaling af udlæg og honorar for nye klienter.

Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Klientmidler
Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti.

Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Dokumenter
ØENS Advokatfirma opbevarer sager i mindst fem år fra sagens afslutning. Ved sagens afslutning tilbageleverer ØENS Advokatfirma originale dokumenter.

Klager
I tilfælde af utilfredshed med ØENS Advokatfirmas rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt kan du til enhver tid kontakte advokaten eller advokat Kenneth Gudmundsson herom.

ØENS Advokatfirma er underlagt de advokatetiske regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Du kan som klient indbringe klager over vores rådgivning og afregning for Advokatrådet/Advokatnævnet. De advokatetiske regler findes på www.advokatsamfundet.dk

Kontaktoplysninger på Advokatnævnet er:
Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Email:klagesagsafdelingen@advokatsamfundet, www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring
ØENS Advokatfirma er ansvarlig for den juridiske bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog for ØENS Advokatfirma, dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 2,5 millioner pr. opgave. Ansvaret over for en klient for flere opgaver kan endvidere ikke overstige et samlet beløb på DKK 3 millioner pr. kalenderår.

ØENS Advokatfirma, dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill mv.

ØENS Advokatfirma er ansvarsforsikret i HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., DK 2100 København Ø. Dækningen er DKK 5 millioner pr. advokat pr. år. Forsikringen vedrører al advokatvirksomhed uanset hvor den udøves. HDI-Gerling har samtidig stillet en garanti på DKK 5 millioner efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

ØENS Advokatfirma er ansvarlig for den juridiske bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, ansvaret er dog begrænset til et beløb på maksimalt DKK millioner 5 millioner pr. opgave. Ansvaret over for en klient for flere opgaver kan endvidere ikke overstige et samlet beløb på DKK 10 millioner pr. kalenderår. ØENS Advokatfirma, dets partner og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill mv.

Lovvalg og værneting
ØENS Advokatfirmas rådgivning og disse Forretningsbetingelser er underlagt dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, som måtte pege på anvendelsen af fremmed ret. Eventuelle tvister mellem ØENS Advokatfirma og klienten kan alene indbringes for danske domstole.

Tilmeld nyhedsbrev